IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 20/6.3.2009 Αναγνώριση στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. του χρόνου ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας των ασφαλισμένων του Ιδρύματος.

2009-05-14 17:44

Αθήνα, 6/3/2009
Αριθμ. Πρωτ.Α23/269/8
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 20

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αικ. Γαβότση
Κ. Ανδρεόπουλος
Δ. Παπαθανασίου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 249
210 52 15 242
210 52 15 240
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr


ΘΕΜΑ : «Αναγνώριση στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. του χρόνου ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας των ασφαλισμένων του Ιδρύματος.»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 142 του ν.3655/08 (Φ.Ε.Κ.58/τ.Α΄/3-4-08) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», την με αριθμ. 33891/606/7-5-2008 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 833/τ.Β΄/9-5-08) που εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση του ανωτέρω άρθρου, καθώς και το υπ΄ αριθμ. 433/9-5-08/15-5-08έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ. και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 142 του ν.3655/08 ορίζεται ότι, η μητέρα που είναι ασφαλισμένη στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, μετά τη λήξη της
άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004 – 2005, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας έξι (6) μηνών.

Αν δεν κάνει χρήση της προβλεπόμενης από την ως άνω ΕΓΣΣΕ ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, η μητέρα δικαιούται αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας την ως άνω ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, στη συνέχεια δε και το μειωμένο ωράριο που προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Κατά τη διάρκεια της ως άνω ειδικής άδειας, ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό.

Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και 4 ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, διάρκεια του εξαμήνου, που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο από τον ΟΑΕΔ ποσό ισούται με το μισό του καθοριζόμενου
ανωτέρω.

Δικαιούχοι της ειδικής αυτής άδειας είναι οι εργαζόμενες μητέρες, ασφαλισμένες στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., που τελούν σε ενεργό εργασιακή σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, έχουν λάβει το
σχετικό επίδομα από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και βρίσκονται σε άδεια μητρότητας ή σε ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια (3 ½ μήνες) ή σε κανονική άδεια από την δημοσίευση του ν.3655/2008 (3-4-08) και μετά.

Σύμφωνα λοιπόν με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., οι δε προβλεπόμενες εισφορές (κλάδου κύριας σύνταξης σε ποσοστό 20%) υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερομένου παραπάνω ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου (η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 6,67%) και την αποδίδει στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη (η οποία ανέρχεται σε
ποσοστό 13,33%) που βαρύνει τον Οργανισμό.

Τα ανωτέρω πρόσωπα δεν ασφαλίζονται κατά το υπόψη χρονικό διάστημα στους κλάδους ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Ε., Ε.Ε.
Επίσης, οι ημέρες ασφάλισης που προέρχονται από τον χρόνο της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας δεν αναγνωρίζονται κατά τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

Και τούτο γιατί, όπως είναι γνωστό προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του ανωτέρω Κανονισμού απαιτείται πραγματική και κατά κύριο λόγο απασχόληση σε εργασίες ή ειδικότητες που ρητά αναφέρονται στα εδάφια Α΄και Β΄ του Κανονισμού.

Η ασφάλιση των εν λόγω προσώπων, για τη συγκεκριμένη παροχή, θα λάβει χώρα μέσω των αντίστοιχων Α.Π.Δ. (με τύπο δήλωσης 04 ή 01 ανάλογα) που υποβάλλει ο Ο.Α.Ε.Δ., με τη χρησιμοποίηση του «Κωδικού Ειδικότητας»:933375 (Επιδοτούμενοι Μητρότητας Ο.Α.Ε.Δ.), «Κωδικού Πακέτου Κάλυψης»:224, ΚΑΔ:7512 και ανάλογου τύπου αποδοχών (01 τακτικές, 03 ή 05 για Δώρα Εορτών κ.λ.π.).

Επισημαίνεται ότι, η εκπρόθεσμη υποβολή αυτών των Α.Π.Δ. δεν επιφέρει κυρώσεις (άρθρο 6 του ν.3667/08, Εγκ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 10/2009). Συν: 9 φύλλα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΦΩΤ. ΡΟΥΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ