Αρ.Πρωτ.Τ01/668/3/23.7.2009 1.Ασφαλιστικές εισφορές κατά κλάση, για τους ασφαλισμένους του τ. Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο νυν Ε.Τ.Ε.Α.Μ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού του, για το έτος 2009. 2. Χορήγηση βεβαιώσεων καταβολής εισφορών Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) γι

2009-07-23 23:08

Αθήνα 23.7.09

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Αναστασία Πρίτσα
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 237 ΠΡΟΣ
FAX : 210 52 23 228 ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ ΚΑΙ
E – mail : asfika@otenet.gr ΠΑΡ/ΤΑ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ

Αρ.Πρωτ.Τ01/668/3/23.7.2009

ΘΕΜΑ: 1. Ασφαλιστικές εισφορές κατά κλάση, για τους ασφαλισμένους του τ. Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο νυν Ε.Τ.Ε.Α.Μ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού του, για το έτος 2009.
2. Χορήγηση βεβαιώσεων καταβολής εισφορών Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) για το έτος 2008.


Σχετικά: Η 6/2000 εγκύκλιος, το Γ.Ε. Τ01/668/2/28.5.08 της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το με αρ. πρωτ. 106/9.7.09 Υ.Σ του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) Όπως γνωρίζετε, μετά την συγχώνευση του τ. Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο στον κλάδο σύνταξης ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (άρθρο 26 του ν. 2676/99) από 1/5/99, οι ασφαλισμένοι του τ. Ταμείου, καθίστανται ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και η ασφαλιστική τους σχέση διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού του τ. Τ.Ε.Α.ΕΥ.Ε.Ε.Ο, με συνέπεια να εξακολουθούν να ισχύουν οι ίδιες διατάξεις για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση και το Δ.Σ του ΙΚΑ να είναι το αρμόδιο όργανο για την εξέταση του τρόπου αναπροσαρμογής των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του (τ. Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο) ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, δηλ. των Εκπροσώπων Σωματείων και Ενώσεων καθώς και των Υπαλλήλων Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων (σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 1393/83).
Μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 3029/2002 καταργήθηκε ο κλάδος σύνταξης του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ από 1/6/03 και συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και διέπεται από το σύνολο των διατάξεων του καταργούμενου ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, υπεισερχόμενο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού.

Με την αρ. Φ221/12403/579/6.6.03 (ΦΕΚ772/17.6.03 τ.Β) Υπουργική απόφαση προβλέπεται η είσπραξη εσόδων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (σχ. εγκ. 43/2003). Με το παρόν έγγραφο μας, σας κοινοποιούμε την αρ.113/Συν46η/12.12.08 συνημμένη απόφαση Δ.Σ του Ε.Τ.Ε.Α.Μ (Αρ.Αποφ.799/08 ΦΕΚ 2610/23.12.08 τ.Β), με την οποία αποφασίστηκε αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του (τ.
Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο) και σήμερα Ε.Τ.Ε.Α.Μ, δηλ. των Εκπροσώπων Σωματείων και Ενώσεων καθώς και των Υπαλλήλων (Εργατουπαλληλικών Οργανώσεων) για το έτος 2009, κατά το ποσοστό αύξησης που χορηγείται κάθε φορά στις συντάξεις του ΙΚΑ και από την ίδια ημερομηνία σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.1976/91.
Επειδή με το αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.10154/908/4.5.09 έγγραφο, που αφορά την υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής για το έτος 2009, η Γ.Γ.Κ.Α του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μας
γνωστοποίησε ότι αποφασίσθηκε για το τρέχον έτος να χορηγηθεί έκτακτη εφάπαξ οικονομική παροχή και όχι ποσοστό αύξησης, στους συνταξιούχους των Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης (πλην ΟΓΑ) για το λόγο
αυτό τα όρια των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1/09-31/12/09 παραμένουν όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31/12/08 (σχ. εγκ. 48/09 της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
Επομένως οι ασφαλιστικές εισφορές κατά κλάση, των ασφαλισμένων του τ. Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο, διαμορφώνονται στον κατωτέρω πίνακα για το έτος 2009, ως εξής:


ΠΙΝΑΚΑΣ A΄

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ A΄ 
 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 
 Ασφαλιστική  κλάση Ασφαλιστέος  μισθός Εισφορές εργοδότη Εισφορές ασφαλισμένου  Σύνολο 
         
 Α    1045,04    31,35    31,35    62,70  
 Βα    884,80    26,55    26,55    53,10  
 Β    784,91    23,54    23,54    47,08  
 Γ    601,23    18,04    18,04    36,08  
 Δ    568,37    17,05    17,05    34,10  

Οι ως άνω ασφαλιστικές εισφορές θα ισχύσουν από 1/1/2009. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Γ.Ε. Τ01/668/2/28.5.08 της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως έχουν διαμορφωθεί στις 31/12/08. Προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους υπόχρεους εργοδότες για την τακτοποίηση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου Μαίου και Ιουνίου του 2009, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εάν καταβληθούν μέχρι 31/8/2009. Εφόσον καταβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή, θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά (εγκ.14/04).


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤ/ΛΟΥ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

 

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ                                                            Αθήνα...................
.........................................
.........................................
.........................................
Τηλ: ..................................
Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η
Βεβαιώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας ο ασφ/νος (η)................................................................. ......................................................................................................
ΑΜ:................................................................................................. κατέβαλε εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) τη χρονική περίοδο......... ..............................................το ποσό των ευρώ................................
...................................................................................................... Η βεβαίωση αυτή χορηγείται για φορολογική χρήση.


Ο Αρμόδιος Υπάλληλος