Αρ.Πρωτ. Τ01/658/23/10.7.09 Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης προσώπων που ασφαλίζονταν στον επικουρικό φορέα τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.-Ε.Τ.Ε.Α.Μ. νυν Τ.Ε.Α.Μ.-Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ

2009-07-10 13:31

Αθήνα 10/7/09
Αρ.Πρωτ. Τ01/658/23
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                                             
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
                         10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου
                        : Α. Πρίτσα
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 251
                            210 52 15 237
FAX                   : 210 52 23 228
E – mail              : asfika@otenet.gr


ΘΕΜΑ: Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης προσώπων που ασφαλίζονταν στον επικουρικό φορέα τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.-Ε.Τ.Ε.Α.Μ. νυν Τ.Ε.Α.Μ.-Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ

Σχετ.:

α) οι αρ. 84/08 και 23/09 εγκ. της Δ/σης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

β) η αρ.Φ.20144/ 20037/ 1598/ 1.8.08 (ΦΕΚ 1621/ τ.Β/13.8.08) Απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Με την αρ. 84/08 εγκύκλιο της Δ/σης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις των άρθρων 84 και 86 του ν. 3655/08 για την ένταξη, από 1/8/08, του κλάδου επικουρικής ασφάλισης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.-Ε.Τ.Ε.Α.Μ. στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ, με την επωνυμία «Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Τ.Ε.Α.Μ.-Ν.Π.Δ.Δ.)», καθώς και την ως άνω β΄ σχετική απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοιν/κής Προστασίας, με την οποία ανατέθηκε στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. η εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών υπέρ του Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ αρχικά από 1/8/08 - 31/1/09.

Στη συνέχεια, σε εφαρμογή της με αρ.Φ.20144/4604/255/09 συμπληρωματικής Απόφασης Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, (σχ. εγκ. 23/09 της Δ/σης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) σας γνωστοποιήσαμε ότι η Βεβαίωση και Είσπραξη των εσόδων υπέρ του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.-Ε.Τ.Ε.Α.Μ. νυν Τ.Ε.Α.Μ.-Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ, παρατείνεται μέχρι 31/3/09 και ότι από 1/4/09 και εφεξής θα πραγματοποιείται από το Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

Μετά τα παραπάνω, σας κοινοποιούμε πίνακα με τους Κ.Π.Κ που θα χρησιμοποιούνται από 1/4/09 για την απεικόνιση της ασφάλισης του προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ που είχαν υπαχθεί στο τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.-Ε.Τ.Ε.Α.Μ. νυν Τ.Ε.Α.Μ - Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Ε.Α.ΔΥ.

Με αφορμή τέλος το γεγονός ότι το Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., με την υπ΄ αριθμ. 2/2-6-09 εγκύκλιό του προς τους εργοδοτικούς φορείς, υποδεικνύει την υποβολή αίτησης επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθεισών των εισφορών που ενδεχομένως έχουν καταβληθεί στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ και για περιόδους από 1/4/09 και εφ΄ εξής, επισημαίνουμε ότι, μέχρι να σας παρασχεθούν νεότερες οδηγίες για την διαχείριση του θέματος, δεν θα πρέπει να προβείτε σε καμία ενέργεια.

Συν/να : 1 πίνακας

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ