ΙΚΑ Σ56/4 17.02.2010 Έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων των πρώην εργαζομένων στις εταιρείες “Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.”, “Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε.” και “Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.”, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 1 & 2 του Ν. 3717/08.

2010-02-19 12:30

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                             Αθήνα, 17 / 02 /10
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
                                                                                                 Αριθ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)                                        Σ56/4
Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191
FAX: 2105230046
e-mail : diefpar@ika.gr
                                                                                                ΠΡΟΣ:
                                                                                                ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
                                                                                                ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Ομάδα Υποέργου Παροχών Πατησίων 12 Αθήνα
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών Παπαδιαμαντοπούλου 87 11527 Αθήνα
3. Από ένα αντίτυπο σε κάθε Υπάλληλο των Τμημάτων Απονομών Συντάξεων

ΘΕΜΑ: «Έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων των πρώην εργαζομένων στις εταιρείες “Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.”, “Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε.” και “Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.”, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 1 & 2 του Ν. 3717/08.»

ΣΧΕΤ. Η με αρ. 60/2009 εγκύκλιος.

Με την ως άνω σχετική εγκύκλιο σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3717/08 και υποδείξαμε όπως οι αιτήσεις συνταξιοδότησης των πρώην εργαζομένων στις αναφερόμενες στο θέμα εταιρείες παραμείνουν σε εκκρεμότητα μέχρι την έκδοση νεότερων οδηγιών.
Εν αναμονή οδηγιών από τη Γεν. Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά με την κύρωση ή όχι της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Συμπλήρωση, τροποποίηση διατάξεων του Ν.3717/2008…» Φ.Ε.Κ. 181/ τ.Α΄/16.9.2009 και την αρ. Φ10621/οικ. 23964/1972/2.10.2009 Φ.Ε.Κ. 2158/ τ. Β΄/2.10.2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών- Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, παρακαλούμε όπως προβείτε στην έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων όσων ασφαλισμένων πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του Ν.3717/08.
Κατά συνέπεια θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα οι αιτήσεις των ασφαλισμένων που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, και επικαλούνται την ως άνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, μέχρι την λήψη οδηγιών από την Γεν. Γραμ. Κοιν. Ασφαλίσεων.
Οι αποφάσεις συνταξιοδότησης που θα εκδίδονται βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων να κοινοποιούνται στη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Δ/νση Παροχών Τμήμα Κύριας Σύνταξης.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Διοικητή
2. Γεν. Δ/ντή Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
3. Διεύθυνση Παροχών                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τμήμα Συντάξεων (10 αντίτυπα)                                           ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ
           Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
    & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ