ΙΚΑ Σ40/19 25.02.2010 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 140 του Ν. 3655/2008.

2010-02-26 18:24

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                    Αθήνα, 25 .2. 2010
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ                                                    ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ.
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)                               Σ40/19
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185
e-mail : diefpar@ika.gr      

ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των υπηρεσιών συντάξεων
2. ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Επιχειρησιακή ομάδα παροχών Πατησίων 12 Αθήνα

Θ Ε Μ Α : "Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 140 του Ν. 3655/2008."

Σχετ.: Γ.Ε. Σ40/22/13.2.2009
Σε συνέχεια των οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 140 του Ν. 3655/2008, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
1. Όπως έγινε ερμηνευτικά δεκτό από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σχετικό έγγραφό της, στην περίπτωση συναινετικής διακοπής της έγγαμης συμβίωσης και ρύθμισης των σχέσεων τόσο μεταξύ των γονέων όσο και έναντι του τέκνου τους με ιδιωτικό συμφωνητικό και όχι με δικαστική απόφαση, στο οποίο συνομολογείται και συναποφασίζεται ότι και οι δύο γονείς θα ασκούν τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια του τέκνου τους, το δικαίωμα συνταξιοδότησης με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3232/2004, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 61 του Ν. 3518/2006 και την προσθήκη των δύο εδαφίων του άρθρου 140 του Ν. 3655/2008, ασκείται κατ΄αρχήν από τη μητέρα και ο πατέρας μπορεί να το ασκήσει μόνο κατόπιν υποβολής της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της μητέρας ότι δεν θα το ασκήσει η ίδια, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτή το έχει (δηλαδή, κατά το χρονικό σημείο στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση συνταξιοδότησης του πατέρα με αυτές τις διατάξεις η μητέρα πρέπει να είναι ενεργά ασφαλισμένη σε φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και να μην είναι συνταξιούχος).
2. Εξ' άλλου, όπως είναι γνωστό, η ίδια υπηρεσία έχει ερμηνεύσει την εν λόγω διάταξη με τη θέση ότι στην περίπτωση λύσης του γάμου (με δικαστική απόφαση που ρυθμίζει και το θέμα της άσκησης της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας του τέκνου) και ύπαρξης ενήλικου ανάπηρου τέκνου, το δικαίωμα συνταξιοδότησης δύναται να ασκήσει ο γονέας που είχε τη γονική μέριμνα ή ήταν δικαστικός συμπαραστάτης του τέκνου πριν από την ενηλικίωσή του (Γ.Ε. ΙΚΑ Σ40/116/16.10.1008), οπότε, δεν εξετάζεται ο φορέας ασφάλισης της μητέρας (Γ.Ε. Σ40/22/13.2.2009).

 

       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
          Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                       ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
                                                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ