ΙΚΑ Σ40/15 25.02.2010 Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί εθελουσίας αποχώρησης του προσωπικού της εταιρείας Ο.Λ.Π. Α.Ε. με σκοπό τη συνταξιοδότηση.

2010-02-26 18:30

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                              Αθήνα, 25.2.2010
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ /ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)                                       Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215000                                              Σ40/15
Fax: 2105230046
e-mail : diefpar@ika.gr

ΠΡΟΣ:

Όλα τα Υποκαταστήματα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των Υπηρεσιών Εσόδων & Συντάξεων
2. Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις) Παπαδιαμαντοπούλου 87 (Τ.Κ. 11527 Ζωγράφου)
3. Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ομάδα Υποέργου Παροχών Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 ΑΘΗΝΑ
4. Η.ΔΙ.Κ.Α. Δ/νση Α΄Συντ/σης & Ροής Εφαρμογών Τμήμα Β΄ Λ. Συγγρού 101, Τ.Κ. 11745 Αθήνα
5. ΕΤΕΑΜ Γραφείο Προέδρου
6. Ο.Λ.Π. Α.Ε. Ακτή Μιαούλη 10, Τ.Κ. 18538 Πειραιάς

Θ Ε Μ Α: "Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί εθελουσίας αποχώρησης του προσωπικού της εταιρείας Ο.Λ.Π. Α.Ε. με σκοπό τη συνταξιοδότηση."

Σχετ.: Εγκύκλιος 71/2009.
1.Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3654/2008, διάταξη που κοινοποιήθηκε με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο μαζί με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3755/2009, καθώς και της Κ.Υ.Α. με αρ. 831211/18/2009, ορίζονται οι προϋποθέσεις εθελουσίας αποχώρησης του πάσης φύσεως προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε., με την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα άμεσης λήψης πλήρους σύνταξης στις 31.12.2009.
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για τους εν λόγω ασφαλισμένους ως προς την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου ασφάλισης είναι, κατ' αρχήν, οι εξής:
♦ Θεμελίωση δικαιώματος άμεσης λήψης πλήρους σύνταξης κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2015, κατά την κείμενη νομοθεσία ή τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε. (άρθρο 5 Ν. 3755/2009).
♦ Ενεργός υπηρεσιακή σχέση με την εταιρεία κατά την 31.12.2009.
♦ Να μην έχουν καταθέσει αίτηση για μετάταξη κατά τις σχετικές διατάξεις του ανωτέρω νόμου.
♦ Να δηλώσουν ότι επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3654/2008, με την εκ μέρους τους υποβολή αίτησης μέχρι την 31.10.2009 περί εθελουσίας αποχώρησης από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. (άρθρο 1 παρ. 2 της με αρ. 831211/18/2009 Κ.Υ.Α.).
Το προσωπικό που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3654/2008 αποχωρεί από την υπηρεσία την 31.12.2009.
Στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου του Ν. 3654/2008 ορίζεται ότι για τον υπολογισμό του αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης, το προσωπικό θεωρείται ότι υπηρετεί μέχρι τη συμπλήρωση του προς απόλυση ορίου ηλικίας ή του πραγματικού χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται από το ΓΚΠ της εταιρείας ως χρόνος αυτοδίκαιης αποχώρησης ή, κατά περίπτωση, των προϋποθέσεων άμεσης λήψης πλήρους σύνταξης κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος εξικνείται μέχρι την επέλευση της πρώτης χρονικά από τις ανωτέρω περιπτώσεις.
Σύμφωνα δε με την παρ. 4 του άρθρου 1 της με αρ. 831211/18/2009 ΚΥΑ, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ύστερα από το σχετικό έλεγχο, εκδίδει απόφαση αναγνώρισης και υπολογισμού του αναγνωριζόμενου χρόνου μέχρι τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων άμεσης και πλήρους συνταξιοδότησης κατά τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1.1.2010 έως 31.12.2015.
Από το συνδυασμό των προαναφερθέντων προκύπτει ότι στις περιπτώσεις που συμπληρώνεται το απαιτούμενο κατά περίπτωση νόμιμο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο αριθμός των ημερών που αντιστοιχούν στον πλασματικό χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές δεν είναι επιτρεπτό να υπερβεί το χρονικό σημείο στο οποίο συμπληρώνεται το ανωτέρω όριο ηλικίας.
Ο χρόνος αυτός, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, λογίζεται πραγματικός χρόνος κύριας και επικουρικής ασφάλισης και συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση του δικαιώματος άμεσης λήψης πλήρους σύνταξης, καθώς και για τον υπολογισμό του ποσού της κύριας και της επικουρικής σύνταξης. Μετά την αναγνώριση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης, η θεμελίωση του δικαιώματος άμεσης λήψης πλήρους σύνταξης θεωρείται ότι συντελείται την επομένη της απόλυσης ημέρα, ημερομηνία στην οποία τοποθετείται και η έναρξη καταβολής της σύνταξης, δηλαδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4, την 1.1.2010, κατ' εξαίρεση των οικείων διατάξεων που προβλέπουν την έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων στην ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για συνταξιοδότηση.
Επειδή, όπως προεκτέθηκε, μία από τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για τους εν λόγω ασφαλισμένους ως προς την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου ασφάλισης είναι η θεμελίωση δικαιώματος άμεσης λήψης πλήρους σύνταξης κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2015, κατά την κείμενη νομοθεσία, ως προς τις κοινές διατάξεις, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
α) Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3029/2002, παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης χωρίς όριο ηλικίας σε ασφαλισμένους για πρώτη φορά μέχρι την 31.12.1992 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον έχουν συμπληρώσει 11.100 ημέρες υποχρεωτικής μεικτής ασφάλισης σε εξαρτημένη εργασία, χωρίς τη δυνατότητα συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης πέραν των 300 ημερών κατ' έτος καθώς και κάθε άλλου πραγματικού ή πλασματικού χρόνου (π.χ., χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, ασθένειας ή ανεργίας εντός της τελευταίας δεκαετίας πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης).
Κατά τη γραμματική διατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3654/2008 αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για τη θεμελίωση δικαιώματος άμεσης λήψης
 πλήρους σύνταξης, ο οποίος, κατά την παρ. 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου λογίζεται πραγματικός. Επειδή όμως, ο χρόνος αυτός δεν αντιστοιχεί σε παροχή εξαρτημένης εργασίας, δεν είναι επιτρεπτή η αναγνώριση του ανωτέρω πλασματικού χρόνου για τη συμπλήρωση των 11100 ημερών ασφάλισης παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3029/2002.
Οπωσδήποτε, όμως, το προσωπικό του Ο.Λ.Π. που μέχρι τις 31.12.2009 συμπληρώνει 11.100 ημέρες μεικτής υποχρεωτικής ασφάλισης σε εξαρτημένη εργασία μέχρι 300 ημερών κατ' έτος (και με τις διατάξεις του ΝΔ 4202/1961), χωρίς συνυπολογισμό κανενός πλασματικού ή εξομοιούμενου με πραγματικό χρόνου, έχει δυνατότητα συνταξιοδότησης χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση συγκεκριμένου ορίου ηλικίας.
β) Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 1902/90 παρέχεται στους ασφαλισμένους η δυνατότητα συνταξιοδότησης με πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος, με τη συμπλήρωση 4500 ημερών μεικτής ασφάλισης και της ηλικίας των 65 ετών οι άνδρες και των 60 ετών οι γυναίκες.
Επίσης, θεμελιώνεται δικαίωμα για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, με τη συμπλήρωση 10.000 ημερών μεικτής ασφάλισης και της ηλικίας των 62 ετών για τους άνδρες και των 57 ετών για τις γυναίκες.
Σύμφωνα δε με την παρ. 5 του άρθρου 143 του Ν. 3655/2008, το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων γυναικών που έχουν συμπληρώσει 10.000 ημέρες ασφάλισης αυξάνεται σταδιακά κατά έξι μήνες από 1.1.2013 και για κάθε επόμενο έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού, που θα είναι το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης το 2018 με τις ίδιες ημέρες ασφάλισης.
Επομένως, οι ασφαλισμένες το 2013 θα πρέπει να είναι 57 ετών και 6 μηνών, το 2014 58 ετών, το 2015 58 ετών και έξι μηνών κ.ο.κ.
Σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εθελουσίας αποχώρησης του προσωπικού της εταιρείας Ο.Λ.Π. Α.Ε., οι ασφαλισμένες που με ή χωρίς τον πλασματικό χρόνο συμπληρώνουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης και έχουν γεννηθεί μέχρι τις 31.12.1955 συμπληρώνουν την ηλικία 57 ετών μέχρι την 31.12.2012, ενώ όσες έχουν γεννηθεί από την 1.1.1956 θα πρέπει να συμπληρώνουν τις ηλικίες που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 143 του Ν. 3655/2008 εντός του διαστήματος από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2015.
Για τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων ημερών ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη όλες οι ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε από την απασχόληση στην Ο.Λ.Π.-Α.Ε. είτε από απασχόληση σε οποιονδήποτε άλλο εργοδότη, καθώς και οι χρόνοι που κατά περίπτωση αναγνωρίζονται ως συντάξιμοι με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 47 του Ν. 2084/92.
Ο συνυπολογισμός των εν λόγω χρόνων στον πραγματικό χρόνο ασφάλισης θα πρέπει να προηγείται προκειμένου να διαπιστωθεί το σύνολο των ημερών του πλασματικού χρόνου που πρέπει να αναγνωριστεί μέχρι την επέλευση της πρώτης χρονικά από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3654/2008 προκειμένου να θεμελιωθεί το συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Ειδικά ως προς την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, που αναγνωρίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1358/83, όπως ισχύουν, επισημαίνεται ότι και στην προκειμένη περίπτωση θεωρείται θεμελιωτικός στο χρονικό σημείο που συμπληρώνεται το 58ο έτος της ηλικίας, οπωσδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος μεταξύ της 1.1.2010 και της 31.12.2015. Επομένως, ο ασφαλισμένος που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3654/2008 και συμπληρώνει το 58ο έτος της ηλικίας του εντός του ανωτέρω διαστήματος, μπορεί να προβεί στην αναγνώριση τόσου πλασματικού χρόνου όσος υπολείπεται για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης, μετά την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας.
γ) Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 825/78, οι ασφαλισμένοι/ες δικαιούνται πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 10.500 ημέρες μεικτής ασφάλισης σε παροχή εξαρτημένης εργασίας, χωρίς τη δυνατότητα συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης πέραν των 300 ημερών κατ' έτος για τη θεμελίωση του δικαιώματος. Για τη συμπλήρωση του συνολικά απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης προκειμένου να θεμελιωθεί το δικαίωμα, είναι δυνατός ο συνυπολογισμός του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον έχει συμπληρωθεί το 58ο έτος της ηλικίας.
Με την παρ. 1 του άρθρου 143 του Ν. 3655/2008, το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 10.500 ημέρες ασφάλισης αυξάνεται σταδιακά κατά έξι μήνες από 1.1.2013 και για κάθε επόμενο έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού, που θα είναι το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης το 2016 με τις ίδιες ημέρες ασφάλισης.
Σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εθελουσίας αποχώρησης του προσωπικού της εταιρείας Ο.Λ.Π. Α.Ε., οι ασφαλισμένοι που με ή χωρίς τον πλασματικό χρόνο συμπληρώνουν τις 10.500 ημέρες ασφάλισης και έχουν γεννηθεί μέχρι τις 31.12.1954 συμπληρώνουν την ηλικία 58 ετών μέχρι την 31.12.2012, ενώ όσοι έχουν γεννηθεί από την 1.1.1955 θα πρέπει να συμπληρώνουν τις ηλικίες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 143 του Ν. 3655/2008 εντός του διαστήματος από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2015.
Όσον αφορά το ζήτημα της αναγνώρισης του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας, ισχύουν τα προαναφερόμενα στην παρ. γ.
δ) Με το άρθρο 32 περ. α του Ν. 2874/2000, παρέχεται η δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και 10.500 ημέρες μεικτής ασφάλισης σε εξαρτημένη εργασία 300 ημερών κατ' έτος, από τις οποίες 7.500 ημέρες στην ασφάλιση του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.
Με την παρ. 1 του άρθρου 143 του Ν. 3655/2008, το όριο ηλικίας για πλήρη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 10.500 ημέρες μεικτής ασφάλισης σε εξαρτημένη εργασία 300 ημερών κατ' έτος, από τις οποίες 7.500 ημέρες στην ασφάλιση του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, αυξάνεται σταδιακά κατά έξι μήνες από 1.1.2013 και για κάθε επόμενο έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 57ου έτους, που θα είναι το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης το 2016 με τις ίδιες ημέρες ασφάλισης.
Σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εθελουσίας αποχώρησης του προσωπικού της εταιρείας Ο.Λ.Π. Α.Ε., οι ασφαλισμένοι που έχουν ασφαλιστεί στον ΚΒΑΕ για 7500 ημέρες και με ή χωρίς τον πλασματικό χρόνο συμπληρώνουν τις 10.500 ημέρες μεικτής ασφάλισης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη εφόσον έχουν γεννηθεί μέχρι τις 31.12.1957, αφού συμπληρώνουν την ηλικία 55 ετών μέχρι την 31.12.2012, ενώ όσοι έχουν γεννηθεί από την 1.1.1958 θα πρέπει να συμπληρώνουν τις ηλικίες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 143 του Ν. 3655/2008 εντός του διαστήματος από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2015.
Επισημαίνεται ότι οι 7500 ημέρες δεν μπορούν να συμπληρωθούν με αναγνώριση πλασματικού χρόνου του άρθρου 4 του Ν. 3654/2008, επειδή προϋποθέτουν πραγματική ασφάλιση στον ΚΒΑΕ.
ε) Οι διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 περ. β του Ν. 1902/90, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 3029/2002 προβλέπουν τη δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν συμπληρώσει, οι μεν άνδρες την ηλικία των 60 ετών οι δε γυναίκες την ηλικία των 55 ετών, εφόσον έχουν ασφαλιστεί για 4.500 ημέρες στη μεικτή ασφάλιση, από τις οποίες 3.600 ημέρες στην ασφάλιση του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, από τις οποίες οι 1000 ημέρες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στην ασφάλιση του ΚΒΑΕ την τελευταία 13ετία πριν από τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ορίου ηλικίας ή την αίτηση για συνταξιοδότηση.
Και στην περίπτωση αυτή οι ειδικές προϋποθέσεις ασφάλισης κατά τον ΚΒΑΕ δεν είναι επιτρεπτό να συμπληρωθούν με τον πλασματικό χρόνο του άρθρου 4 του Ν. 3654/2008.
στ) Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 144 του Ν. 3655/2008 προβλέπεται για τις ασφαλισμένες για πρώτη φορά πριν από την 1993 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μητέρες ανήλικων ή ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων η δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης σε ηλικία 55 ετών, εφόσον πληρούνται ταυτόχρονα οι προϋποθέσεις της ανηλικότητας του τέκνου και της συμπλήρωσης του χρόνου μεικτής ασφάλισης των 5500 ημερών σε ηλικία από 50 έως 55 ετών.
Σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3654/2008 οι ασφαλισμένες μητέρες που έχουν ήδη συμπληρώσει ή συμπληρώνουν εντός του χρονικού διαστήματος από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2015 5500 ημέρες ασφάλισης (με την προσθήκη αναγνωριζόμενου πλασματικού χρόνου, εφόσον είναι αναγκαίο) και στο ίδιο χρονικό σημείο πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις, δηλαδή, αφ' ενός έχουν ανήλικο τέκνο και, αφετέρου, έχουν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους, οπωσδήποτε όμως συμπληρώνουν και το 55ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31.12.2015, μπορούν να υπαχθούν στην εν λόγω ρύθμιση.
Με τις ίδιες προϋποθέσεις μπορούν να υπαχθούν στην ίδια ρύθμιση και οι χήροι πατέρες ανήλικων τέκνων (παρ. 1 του άρθρου 144 του Ν. 3655/2008).
ζ) Εξάλλου, είναι επιτρεπτή η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, με την προσθήκη του πλασματικού χρόνου του άρθρου 4 του Ν. 3654/2008, κατά τις διατάξεις:
• του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3232/2004, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 61 του Ν. 3518/2006 και ισχύει, με την προσθήκη των εδαφίων του άρθρου 140 του Ν. 3655/2008.
• του άρθρου 1 του Ν. 612/77 (όπως επεκτάθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων).
η) Όσον αφορά την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου του άρθρου 141 του Ν. 3655/2008 (εγκ. 26/2009), σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, το δικαίωμα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου για κάθε τέκνο που αποκτήθηκε από 1.1.2000 προκειμένου να συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος (όσες δεν εξαιρούνται ρητά από τη διάταξη αυτή) ασκείται ταυτόχρονα με το χρόνο κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης.
Δεδομένου ότι το προσωπικό που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3654/2008 αποχωρεί από την υπηρεσία την 31.12.2009 και, επομένως, πρέπει να έχει καταθέσει στο ΙΚΑ μέχρι την ημερομηνία αυτή αίτηση συνταξιοδότησης, η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου του άρθρου 141 του Ν. 3655/2008 μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν με το χρόνο αυτό και χωρίς τον πλασματικό χρόνο του Ν. 3654/2008 συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, δηλαδή δεν είναι επιτρεπτή η σώρευση των ανωτέρω πλασματικών χρόνων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Και τούτο διότι η αξιοποίηση του πλασματικού χρόνου για κάθε παιδί αποσκοπεί στη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης κατά τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, ενώ η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου του Ν. 3654/2008 αποσκοπεί στη συμπλήρωση των προϋποθέσεων μεταξύ της 1.1.2010 και της 31.12.2015.
Ωστόσο, ο πλασματικός χρόνος του άρθρου 141 του Ν. 3655/2008 μπορεί να αξιοποιηθεί για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης που χορηγείται με όλες τις ισχύουσες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που αναφέρονται στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου αυτού (δηλαδή των εξαιρέσεων που ισχύουν για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης).
θ) Ως προς το ζήτημα της εφαρμογής των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης σε συνδυασμό με τις κρίσιμες διατάξεις του Ν. 3654/2008, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Υπουργείου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Στις περιπτώσεις που υπάρχει χρόνος διαδοχικής ασφάλισης, αυτός πρέπει να ληφθεί υποχρεωτικά υπόψη, ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί, καθ' ότι αποτελεί χρόνο υποχρεωτικής και πραγματικής ασφάλισης και δεδομένου ότι, όπως προεκτέθηκε, κατά τον υπολογισμό του πραγματικού χρόνου, λαμβάνονται υπόψη κατ' αρχήν, όλοι οι χρόνοι που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, επομένως και ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης, προκειμένου στη συνέχεια να διαπιστωθεί ο τυχόν απαιτούμενος προς αναγνώριση πλασματικός χρόνος ασφάλισης του Ν. 3654/2008.
Βέβαια, επειδή δεν είναι επιτρεπτός ο συνυπολογισμός του χρόνου ασφάλισης σε ταμείο αυτοτελώς απασχολουμένων για τη συμπλήρωση ειδικών προϋποθέσεων, όπως αυτών της ισχύουσας νομοθεσίας περί 35ετίας, στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3029/2002, ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης στον ΟΑΕΕ δεν θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του πραγματικού χρόνου ασφάλισης με τις ανωτέρω διατάξεις.
ι) Στην περίπτωση που προσωπικό της εταιρείας έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά μετά την 1.1.1993 σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν. 2084/92, όπως τροποποιήθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις:
♦ συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, καθώς και 4.500 ημερών μεικτής ασφάλισης.
♦ μητέρες ανηλίκων ή ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων, που έχουν συμπληρώσει 6000 ημέρες ασφάλισης και το 55ο έτος της ηλικίας τους.
♦ Στην περίπτωση μητέρων τριών τέκνων και άνω, που έχουν πραγματοποιήσει 6000 ημέρες ασφάλισης, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των 65 ετών μειώνεται κατά τρία έτη για κάθε παιδί, με κατώτατο όριο συνταξιοδότησης το 50ο έτος. Από 1/1/2013, σύμφωνα με το άρθρο 144 παρ. 7 εδ. Β του Ν. 3655/2008, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των 65 ετών μειώνεται κατά δύο έτη για κάθε παιδί, με κατώτατο όριο συνταξιοδότησης το 55ο έτος.
♦ Με τη συμπλήρωση 37 ετών υποχρεωτικής ασφάλισης ή 11100 ημερών εργασίας, χωρίς όριο ηλικίας. Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. α του παρόντος.
♦ Οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3232/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του Ν. 3518/06 (μητέρες ανάπηρων τέκνων- σύζυγοι αναπήρων, με 7500 ημέρες) και του άρθρ. 140 του Ν.3655/2008 (πατέρες αναπήρων τέκνων, με 7500 ημέρες), εφαρμόζονται και στους «νέους» ασφαλισμένους (βλ. παρ. στ).
♦ 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες τουλάχιστον τα ¾ (3375 ημέρες ασφάλισης) σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας (άνδρες και γυναίκες).
♦ Οι διατάξεις του Ν. 612/77 και της παρ. 7 του άρθρου 40 του Ν. 1902/90, όπως επεκτάθηκαν σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, ισχύουν και για τους νεοεισερχόμενους στην ασφάλιση (βλ. παρ. στ).
Εξάλλου, οι υπηρεσίες Απονομών Συντάξεων θα πρέπει να κοινοποιούν στη Διοίκηση (Διεύθυνση Παροχών) τις αποφάσεις συνταξιοδότησης του προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε. με τις διατάξεις της εθελουσίας αποχώρησης.
Τέλος, θα ακολουθήσει εγκύκλιος για την κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 παρ. Β1και 2 του Ν. 3816/2010 περί μετάθεσης των ημερομηνιών αποχώρησης του προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε.
2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:
Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου ασφάλισης, θα ακολουθήσουν οδηγίες με νεώτερη εγκύκλιό μας μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου εβδόμου του κοινοποιούμενου νόμου (ν. 3654/2008).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Διοικητή
2. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
3. Γραφείο Διευθυντή Παροχών
4. Γραφείο Διευθυντή Ασφάλισης-Εσόδων
5. Τμήμα Κύριας Σύνταξης (10 αντίτυπα)
6. Τμήμα Συγχ/νων Ταμείων & Επικουρικής Σύνταξης (10 αντίτυπα)
7. Τμήμα Γενικών Θεμάτων (Ασφάλισης-Εσόδων) (10 αντίτυπα)
8. Τμήμα Επικουρικής Ασφάλισης (10 αντίτυπα)

 

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
      Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ                                                  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
                                                                                                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ