ΙΚΑ Σ40/130 07/12/2009 Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 212/1984 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ

2009-12-07 19:36

                   ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)                                             Αθήνα, 7.12.2009
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου                                                   Αριθ. Πρωτ.ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185                                                    Σ40/130
e-mail : diefpar@ika.gr

 

ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα
και Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Τμήμα Απονομών Συντάξεων
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο
των Υπηρεσιών απονομών
& πληρωμών συντάξεων
2. Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης
Αναφορών (Συντάξεις)
Παπαδιαμαντοπούλου 87
(Τ.Κ. 11527 Ζωγράφου)
3. Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Ομάδα Υποέργου Παροχών
Πατησίων 12 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 212/84 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ."
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. Σ40/1/8.2.2009 Γενικό Έγγραφο.

Με το ανωτέρω σχετικό Γενικό Έγγραφο διευκρινίστηκε ότι για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι δυνατός ο συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης που έχουν διανυθεί τόσο με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ όσο και με άλλες ειδικές διατάξεις, όπως αυτές του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 1210/1981, και το αντίστροφο, με την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των ίδιων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (όριο ηλικίας και χρόνος ασφάλισης) και την καταβολή της ίδιας πρόσθετης εισφοράς (3,6%).

Στο ίδιο έγγραφο είχαμε επιφυλαχθεί να επανέλθουμε με οδηγίες και ως προς το ζήτημα της δυνατότητας συνταξιοδότησης στα όρια ηλικίας που προβλέπονται από τις διατάξεις είτε του ΚΒΑΕ είτε του Ν. 1210/1981 με συνδυασμό διατάξεων που προβλέπουν μικρότερα όρια ηλικίας (Π.Δ. 212/1984).

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με αφορμή σχετικό ερώτημα που έθεσε η υπηρεσία μας δέχθηκε ότι είναι αναλόγως επιτρεπτός ο συνδυασμός των διατάξεων του ΚΒΑΕ με τις διατάξεις του ΠΔ 212/1984, προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα συνταξιοδότησης στα όρια ηλικίας που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΒΑΕ (παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 3029/2002), όχι όμως και για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις του ΠΔ 212/1984, δεδομένου ότι από αυτές προβλέπεται συνταξιοδότηση με μικρότερο όριο ηλικίας από αυτό που προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΒΑΕ.

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Διοικητή
2. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Ασφ/κών
Υπηρεσιών
3. Γραφείο Διευθυντή Παροχών
4. Διεύθυνση Παροχών/Τμήμα Κύριας Σύνταξης
(10 αντίτυπα)


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ