ΙΚΑ Σ22/2 24.03.2010 Μονιμοποίηση της μη οριστικής σύνταξης αναπηρίας, με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης

2010-03-29 19:14

ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                                     Αθήνα 24 / 3 / 2010
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ                                                                 Αριθ. Πρωτ.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                               Σ22/2 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες :Μ.Πολυχρονοπούλου                                           ΠΡΟΣ:
Τηλέφωνο :210 – 5215280-1                                                      Όλα τα Υποκ/τα και Παρ/τα
FAX :210 -5228747                                                                      του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
e-mail : diefpar@ika.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των Υπηρεσιών Απονομών και Πληρωμών Συντάξεων.
2.Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ομάδα Υποέργου Παροχών Πατησίων 12, 10677 Αθήνα
3.Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Συντάξεων Παπαδιαμαντοπούλου 87 11527 Αθήνα
4.Η.Δ.Ι.Κ.Α Α.Ε. Δ/νση Α’ Συντ/σης & Ροής Εφαρμογών Τμήμα Β’ Λ. Συγγρού 101 11745 ΑΘΗΝΑ

Θέμα: «Μονιμοποίηση της μη οριστικής σύνταξης αναπηρίας, με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης».

Σχετ.: Οι υπ΄αριθμ.59/06 και 66/04 εγκύκλιοι της Δ/νσής μας
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κ.Α.Α. (Μονιμοποίηση Αναπηρίας) και το δικαιολογητικό λόγο που επέβαλε την καθιέρωση του μέτρου αυτού (Κωδικοποίηση Συντάξεων αρθμ. 6296), ορισμένες κατηγορίες αναπήρων εφόσον συντρέχουν οι οριζόμενες ειδικές προϋποθέσεις δεν υποχρεούνται σε επανεξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές και το συνταξιοδοτικό δικαίωμα παρατείνεται από της λήξεως της τελευταίας εξέτασης από τις Υγειονομικές Επιτροπές και επ’ αόριστον.
Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις όπου η ακριβής ημερομηνία μονιμοποίησης είναι απαραίτητη προκειμένου να χορηγηθούν άλλες παροχές (π.χ. επικουρική σύνταξη, εφάπαξ, δάνεια κ.ά.), είναι δυνατόν να μονιμοποιηθεί η συνταξιοδότηση από την ημερομηνία κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 του Κ.Α.Α. και όχι από τη λήξη της συνταξιοδοτικής παροχής, όπως αυτή έχει οριστεί κατά την τελευταία Υγειονομική κρίση.
2. Όπως είναι γνωστόν με την εγκ. 59/06 σας γνωρίσαμε ότι στις περιπτώσεις μονιμοποίησης της μη οριστικής σύνταξης αναπηρίας, το ποσό της σύνταξης θα υπολογίζεται εκ νέου την ημερομηνία μονιμοποίησης, σαν να χορηγείται η σύνταξη για πρώτη φορά σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3232/04 (εκ νέου αλληλογραφία με τους συμμετέχοντες οργανισμούς) και για την επιβάρυνση του συμμετέχοντα οργανισμού θα εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3232/04, δηλαδή, η επιβάρυνση του συμμετέχοντα οργανισμού θα είναι το γινόμενο της τμηματικής σύνταξης του συμμετέχοντα, όπως θα υπολογίζεται κατά την ημερομηνία της μονιμοποίησης, με τους μήνες καταβολής της σύνταξης (14) και τον αναλογιστικό συντελεστή αναπηρίας.
Όμως κατά την εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών παρατηρήθηκαν προβλήματα όπως, κατάταξη των συνταξιούχων σε μεγαλύτερη ή μικρότερη ασφαλιστική κλάση (ΑΚ) και αύξηση της τμηματικής σύνταξης του συμμετέχοντα φορέα με αποτέλεσμα, μετά την μονιμοποίηση εφ’ όρου ζωής της σύνταξης αναπηρίας, να αυξομειώνεται το ποσό της σύνταξής τους, γεγονός που δημιουργεί ανισότητες και αδικίες και δεν παρατηρείται στις αυτοτελείς συντάξεις μόνο με χρόνο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και στο πνεύμα προώθησης απλουστεύσεων της διοικητικής διαδικασίας προς όφελος των ασφαλισμένων, και ύστερα από συνεννόηση και με άλλους ασφαλιστικούς φορείς (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ) κατέληξε στα παρακάτω:
Στις περιπτώσεις μονιμοποίησης εφ’ όρου ζωής της μη οριστικής σύνταξης αναπηρίας που χορηγήθηκε με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης δεν θα γίνεται εκ
νέου υπολογισμός της σύνταξης αλλά θα χορηγείται η σύνταξη που καταβαλλόταν πριν την μονιμοποίηση.
Όσον αφορά το ποσό επιβάρυνσης του συμμετέχοντα οργανισμού αυτό θα προκύπτει από το γινόμενο του ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης (όπως διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία μονιμοποίησης) με το ποσό της τμηματικής σύνταξης του συμμετέχοντα (της απονομής σύνταξης αναπηρίας πριν την επανένταξη) δια του αθροίσματος των τμηματικών συντάξεων (ΙΚΑ και συμμετέχοντα της απονομής σύνταξης αναπηρίας πριν την επανένταξη) επί τον αριθμό 14 (αριθμός καταβαλλομένων συντάξεων ετησίως) και τον αναλογιστικό συντελεστή αναπηρίας που αντιστοιχεί στην ηλικία του συνταξιούχου κατά την ημερομηνία της μονιμοποίησης εφ’ όρου ζωής της σύνταξης αναπηρίας.
Στις περιπτώσεις υπολογισμού του ποσού της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1405/83 το ποσό της επιβάρυνσης του συμμετέχοντα οργανισμού θα προκύπτει από το γινόμενο του ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης (όπως διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία μονιμοποίησης) με τον αριθμό των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στην ασφάλιση του συμμετέχοντα οργανισμού δια του συνολικού αριθμού ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν διαδοχικά επί τον αριθμό 14 (αριθμός καταβαλλομένων συντάξεων ετησίως) και τον αναλογιστικό συντελεστή αναπηρίας που αντιστοιχεί στην ηλικία του συνταξιούχου κατά την ημερομηνία της μονιμοποίησης εφ’ όρου ζωής της σύνταξης αναπηρίας.
Παράδειγμα: Η.Γ. 22/2/1948
ΙΚΑ χρον. περ. 7/70 - 8/04 8625 ΗΕ 26η ΑΚ
ΟΑΕΕ (ΤΑΕ) χρον. περ. 1/1/80-31/3/81 375 ΗΕ
Σύνολο 9000 ΗΕ
1. Σύνταξη συνήθους αναπηρίας από 1/8/2004 μέχρι 31/1/2007 με ποσό ίσο με το ποσό της πλήρους σύνταξης
Τμηματική σύνταξη ΙΚΑ: 1024,94 €
Τμηματική σύνταξη ΟΑΕΕ: 28,50 €
Συνολικό ποσό σύνταξης: 1053,44 €
Επανένταξη στην 26η ΑΚ και καταβάλλεται το ποσό των 1069,50 €
Επιβάρυνση ΟΑΕΕ: 1069,50 x 28,5/1053,44 = 28,93 x 35,5 (μήνες) = 1012,55 €
2. Παράταση σύνταξης βαριάς αναπηρίας από 1/2/2007 μέχρι 31/1/2009
Επιβάρυνση ΟΑΕΕ: 1069,50 x 28,5/1053,44 x 28 (μήνες) = 810,17 €
3. Παράταση σύνταξης βαριάς αναπηρίας από 1/2/2009 μέχρι 31/1/2011
Επιβάρυνση ΟΑΕΕ: 1069,50 x 28,5/1053,44 x 28 (μήνες) = 810,17 €
4. Στις 26/2/09 υποβάλλεται αίτηση από τον συνταξιούχο για μονιμοποίηση της σύνταξής του προκειμένου να λάβει το εφάπαξ από την υπηρεσία του.
Εφόσον εξυπηρετείται οικονομικό συμφέρον μονιμοποιείται η σύνταξη βαριάς αναπηρίας από 1/8/2009 (ημ/νία συμπλήρωσης προϋποθέσεων μονιμοποίησης) ανεξάρτητα αν παρατάθηκε η συνταξιοδότησή του μέχρι 31/1/2011.
Το ποσό επιβάρυνσης του ΟΑΕΕ θα υπολογιστεί ως εξής:
Το ποσό των 1069,50 € διαμορφώνεται με τις εκάστοτε αναπροσαρμογές των συντάξεων και πιθανή μεταβολή (αυξητική ή μειωτική) της οικογενειακής του κατάστασης από 1/8/2004 μέχρι 1/8/2009 σε 1263,92 €.
Άρα η επιβάρυνσή του είναι:
1263,92 x 28,5/1053,44 x 14 x 17,127 (αναλογιστικός συντελεστής σύνταξης λόγω αναπηρίας άνδρα που αντιστοιχεί στην ηλικία της ημερομηνίας μονιμοποίησης δηλ. 61 ετών) = 8.199,06 €
Επειδή, όμως ο ΟΑΕΕ με τον διακανονισμό της παράτασης της σύνταξης βαριάς αναπηρίας χρον. περ. 1/2/2009-31/1/2011 έχει προκαταβάλει το ποσό των 622,10 € (1069,50 x 28,5/1053,44 x 21,5 μήνες από 1/8/09-31/1/2011) αυτό θα συμψηφιστεί με την επιβάρυνση του ΟΑΕΕ που αφορά την μονιμοποίηση της σύνταξης βαριάς αναπηρίας και επομένως η επιβάρυνση του ΟΑΕΕ θα ανέλθει στο ποσό των 7.576,96 € (8.199,06-622,10).

 

           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ                         ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
            ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
                                                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ