Ανοικτή επιστολή Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για ρύθμιση οφειλών προς το Ίδρυμα

2011-05-06 17:01

  

  Αθήνα, 2 Μαϊου 2011
 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση των οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 
Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απευθύνεται προς το σύνολο των Επιχειρήσεων, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ, τους ΟΤΑ, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις και τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς, που αντιμετωπίζουν προβλήματα οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, με σκοπό την υπεύθυνη ενημέρωσή τους για την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, η οποία δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης ιδιαίτερα ευνοϊκών όρων για την οριστική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Η νομοθετική διάταξη (άρθρο 48 Ν.3943/2011 ΦΕΚ 66/τ.Α΄/31-3-2011), που ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων και η οποία καθορίζει τους νέους όρους ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, προβλέπει τα παρακάτω:
 • Το σύνολο των οφειλών κεφαλαιοποιείται την 31.12.2010.
 • Το σύνολο αυτής της οφειλής εξοφλείται με τη μηνιαία κατάθεση ποσού το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010 και υπό τον όρο, ότι καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.
 • Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπολείπεται του 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής και των 150ευρώ σε μηνιαία βάση.
 • Το ίδιο ποσοστό 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται των 150ευρώ το μήνα, ισχύει και για οφειλέτες που δεν απασχολούσαν μισθωτούς το τελευταίο τρίμηνο του 2010.
 • Οι εργοδότες που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερες ρυθμίσεις μπορούν να αξιοποιήσουν την παρούσα ρύθμιση για το υπόλοιπο της οφειλής τους χωρίς ωστόσο να δύναται να αξιοποιήσουν επιπρόσθετα τους ειδικούς όρους που ισχύουν στις παλαιότερες ρυθμίσεις.
 • Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση και θα τηρούν τους όρους αυτής, θα χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, δίμηνης διάρκειας και χωρίς παρακράτηση, για κάθε χρήση.
 • Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση και καταβάλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης και συγκεκριμένα:

 • α) η επιβολή κατάσχεσης (κινητής ή ακίνητης περιουσίας), τόσο κατά των περιουσιακών στοιχείων των Νομικών Προσώπων όσο και κατά των ατομικών περιουσιακών στοιχείων των υπευθύνων αυτών.
  β) Η επιβολή κατάσχεσης εις χείρας τρίτου
  γ) Η εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων περιουσιακών στοιχείων και
  δ) ο πλειστηριασμός (έκδοση και προσδιορισμός προγράμματος) επί των ήδη κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων.
  Για οφειλέτες που δεν θα ενταχθούν στην ρύθμιση και δεν θα καταβάλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, η εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων είναι άμεση και χωρίς εξαίρεση.
 • Όσοι οφειλέτες δεν προλάβουν να αποπληρώσουν την οφειλή τους μέχρι την 31/12/2012 δύναται να υπαχθούν, για το υπόλοιπο της οφειλής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3863/2010 (36 έως 48 δόσεις)

Η ως άνω ρύθμιση αποτελεί αφετηρία οριστικής απεμπλοκής των επιχειρήσεων από το δυσβάστακτο βάρος οφειλών ασφαλιστικών εισφορών που δυσχεραίνουν την αναπτυξιακή τους προοπτική και απειλούν ακόμα και την ίδια τη βιωσιμότητά τους.

Πέρα όμως από αυτό, η ρύθμιση αποτελεί ευκαιρία οικοδόμησης μιας νέας περιόδου συνεργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το σύνολο των επιχειρήσεων, που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στο Ίδρυμα να προχωρήσει ακόμα και σε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, δεδομένου ότι οι υφιστάμενες ασφαλιστικές εισφορές ενσωματώνουν ως ένα βαθμό και την απώλεια εσόδων που προκαλεί η εισφοροδιαφυγή, η εισφοροαποφυγή και η αδήλωτη εργασία.

Με την ελπίδα ότι το σύνολο των οφειλετών θα αξιοποιήσει τη νέα δυνατότητα που τους δίνεται, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε, τόσο τις επιχειρήσεις όσο και το σύνολο των εργαζομένων και των συνταξιούχων, ότι η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντείνει τις προσπάθειές της για την περιφρούρηση των οικονομικών συμφερόντων του Ιδρύματος με περιστολή δαπανών, με ελέγχους και επιβολή κυρώσεων σε όσους διαπράττουν οικονομικά εγκλήματα σε βάρος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και την απλούστευση των διαδικασιών συναλλαγής του Ιδρύματος με τις επιχειρήσεις και τους ασφαλισμένους.

Καλούμε το σύνολο των οφειλετών να προχωρήσουν στο διακανονισμό των οφειλών τους αξιοποιώντας τη ρύθμιση αυτή.
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ       
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή ΙΚΑ