IKA M07/10 28.01.2010 Καθορισμός στόχων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών του Ιδρύματος για το έτος 2010.

2010-02-02 13:59

                Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Βαθμός Ασφαλείας
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                            ..……………………
ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8                                               Αθήνα, 28-1-2010
Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Φωτεινή                                     Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
Τηλέφωνο : 210-5215294                                                         Μ07/10 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
FAX : 210-5223312
Ε-mail : diefpros@ika.gr                                                             ΠΡΟΣ :

                                                                                                   Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’

 

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός στόχων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών του Ιδρύματος για το έτος 2010»

Με την 2/1485/0022/15-2-2008 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας- Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ορίζεται ως κριτήριο για τη χορήγηση του οικονομικού κινήτρου στους υπαλλήλους του Ιδρύματος η αύξηση της αποτελεσματικότητας με βάση τους στόχους που τίθενται κάθε χρόνο από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το επιχειρησιακό τους σχέδιο.

Το επιχειρησιακό σχέδιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το έτος 2010 εγκρίθηκε με την 273/Συν. 35η/29-12-2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.
Οι βασικοί κατευθυντήριοι άξονες δράσης των Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το έτος 2010 είναι:
1. Επιτάχυνση Μεταρρυθμίσεων και Εκσυγχρονισμού του Ιδρύματος
2. Ολοκλήρωση της απορρόφησης των Εντασσομένων Ταμείων
3. Αύξηση των εσόδων με την μείωση της Εισφοροδιαφυγής
4. Συστηματικός έλεγχος και εξορθολογισμός των δαπανών
5. Αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, βελτίωση κτιριακών υποδομών
6. Βελτίωση της πληροφόρησης και εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
7. Στελέχωση του Ιδρύματος, αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού
Ενόψει των ανωτέρω οι μεν Δ/νσεις της Διοίκησης οφείλουν να υλοποιήσουν τους στόχους που αναφέρονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο, οι δε Περιφερειακές Υπηρεσίες να συμμετάσχουν στη συστηματική προσπάθεια αύξησης της αποτελεσματικότητας με θετική ανταπόκριση στις κατωτέρω εξειδικευόμενες δράσεις:
1. Εντατικοποίηση εκτάκτων ελέγχων.
2. Διενέργεια κατευθυνόμενων επιχειρήσεων και αποστολή σχετικών στοιχείων στη Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
3. Αναγνωρίσεις χρόνων στο ΕΤΕΑΜ (π.χ. σύμφωνα με τις διατάξεις των συγχ/ντων σε αυτό Ταμείων, αναγνώριση κύησης και λοχείας, αναγνώριση Στρατιωτικής υπηρεσίας κλπ.
4. Χορήγηση βεβαιώσεων προσυνταξιοδότησης για ασφαλισμένους άλλων φορέων.
5. Πάγιες Ρυθμίσεις, Ν.3518/06 – Ευεργετικές Ρυθμίσεις, Ν.3581/07 – Ρύθμιση Ν.3762/09.
6. Έλεγχοι έργων που έχουν να κινηθούν πολλά έτη και υπάρχει κίνδυνος για παραγραφή εισφορών.
7. Επιτόπιοι έλεγχοι
8. Εκτέλεση αποφάσεων Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών (Τ.Δ.Ε) και Διοικητικών Δικαστηρίων (Κοινών Επιχ/σεων & Οικοδ/κών Έργων)
9. Αυτεπάγγελτες απογραφές
10. Διόρθωση λαθών στο πλαίσιο δρομολογημένων από τη Δ/ση δράσεων αποκατάστασης λαθών του Τμήματος Κοινών Επιχειρήσεων.
11. Αιτήσεις θεραπείας
12. Προαιρετική Ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
13. Αναγνωρίσεις χρόνων στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Στρατιωτικής Υπηρεσίας, Δημόσιας Υπηρεσίας, Αλλοδαπών κλπ.)
14. Ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οικοσίτου προσωπικού σε δύο ή περισσότερους εργοδότες.
15. Προαιρετική Ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ Ειδικός λογαριασμός Ελλήνων Εξωτερικού (Ν.1469/84).
16. Αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Π.Δ 288/85, Ν.3232/04)
17. Μεταβολές μη σταθερών στοιχείων, για επικαιροποίηση του Γεν. Μητρώου (Δ/νση κατοικίας, αριθμ. ταυτότητας), ύστερα από Υ.Σ άλλων τμημάτων π.χ. Παροχών, Εσόδων κλπ.
18. Μείωση χρόνου για τη χορήγηση των πάσης φύσεως βεβαιώσεων, την ανακεφαλαίωση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων και τη διεκπεραίωση των ΥΔΑΑΒ.
19. Εξαίρεση κλάδου ασθενείας συνταξιούχων ειδικών ταμείων.
20. Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων χρεωστικών υπολοίπων του ΚΗΥΚΥ
21. Έλεγχοι για χορήγηση βεβαίωσης για είσπραξη λογαριασμού Δημοσίων Έργων, συμμετοχή σε Δημοπρασίες, μεταβίβαση ακινήτου και χορήγηση Υ.Σ (αριθμός ελέγχων).
22. Αποφάσεις προσδιορισμού Π.Ε.Δ για Δημόσια Έργα (Αποφάσεις).
23. Διεκπεραίωση αιτημάτων για μείωση από τα κατ΄ ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια ιδιωτικών οικοδ. Έργων (προσωπική απασχόληση οικοδόμων, αγροτών, παλιννοστούντων από τέως Σοβιετική Ένωση).
24. Έλεγχοι Έργων που έχουν να κινηθούν πολλά έτη και υπάρχει κίνδυνος για παραγραφή εισφορών.
25. Διόρθωση λαθών στο πλαίσιο δρομολογημένων από τη Δ/νση δράσεων αποκατάστασης λαθών του Τμήματος Οικοδομικών Έργων.
26. Καταχώρηση των πράξεων επιβολής εισφορών, των γραμματίων είσπραξης, των διαγραφομένων εισφορών κλπ. στις πινακίδες οφειλετών.
27. Σύνταξη και αποστολή των προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.
28. Έκδοση των γραμματίων είσπραξης
29. Έκδοση παραγγελιών κατασχέσεων, υποθηκών, ενταλμάτων προσωπικής κράτησης και η προετοιμασία για διενέργεια πλειστηριασμών.
30. Προετοιμασία διακοπής της παραγραφής των οφειλομένων εισφορών.
31. Έκδοση των αποφάσεων για τμηματική εξόφληση οφειλών.
32. Χορήγηση βεβαιώσεων και ενημερωτικών σημειωμάτων για τις οφειλές που προκύπτουν από τις πινακίδες οφειλετών και τα λοιπά στοιχεία του Ταμείου.
33. Μέριμνα για τη διενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, για την εγγραφή υποθήκης και για την εκτέλεση των ενταλμάτων προσωπικής κράτησης.
34. Αναγγελία σε πτωχεύσεις και πλειστηριασμούς τρίτων.
35. Έλεγχος των εξόδων και αμοιβών των δικαστικών κλητήρων και συμβολαιογράφων που συνεργάζονται με το Ταμείο.
36. Τήρηση βιβλίων και φακέλων για τις ανωτέρω πράξεις, παρακολούθηση των σχετικών διαδικασιών και αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν σε συνεργασία με τη Νομική Διεύθυνση του Ιδρύματος.
37. Βεβαίωση και είσπραξη των καταλογιζομένων από την Ε.ΥΠ.Ε.Α προστίμων.
38. Βεβαίωση και είσπραξη των καταλογισθεισών και καταλογιζομένων από το Υποκαταστήματα οφειλών των επιχειρήσεων εκείνων που οι οφειλές τους χαρακτηρίζονται άμεσης εκτέλεσης και εκτέλεσης μέσα σε δύο μήνες.
39. Συγκέντρωση των εισπράξεων της ημέρας, κατάταξή τους στους κωδικούς αριθμούς εσόδων, έλεγχος και καταχώρησή τους στα οικεία λογιστικά βιβλία και σύνταξη μηνιαίας κατάστασης.
40. Οργάνωση και υποστήριξη της καταγραφής αμέσων και εμμέσων μελών ασφαλισμένων.
41. Μείωση χρόνου απόδοσης δαπανών έκτακτης περίθαλψης, επιδομάτων ασθενείας, μητρότητας, εξόδων τοκετού, χαρακτηρισμού των ατυχημάτων κλπ., ελέγχου έκδοσης αποφάσεων έκτακτης περίθαλψης.
42. Βελτίωση χρονικών διαδικασιών απονομών και πληρωμών συντάξεων.
43. Βελτίωση απόδοσης με τα νέα δεδομένα του λογισμικού απονομής συντάξεων μέσω ΟΠΣ.
44. Οργάνωση, ενημέρωση του κοινού για την απονομή προσωρινών συντάξεων-μείωση του χρόνου για την έκδοση οριστικής απόφασης.
45. Μείωση χρόνου ανακεφαλαίωσης ασφαλιστικών βιβλιαρίων για την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων, αποφάσεων ανακαθορισμού συντάξεων των συγχωνευθέντων και εντασσόμενων ταμείων, των πάσης φύσεως εκδιδομένων αποφάσεων (οικογενειακής κατάστασης κλπ.)
46. Άμεση διεκπεραίωση αναγγελίας νέων συνταξιούχων και μεταβολών των παλαιών (ΔΑΝΣ, ΔΑΜ) για την τακτοποίηση της συνταξιοδοτικής υπόθεσης των ασφαλισμένων.
47. Προσαρμογή και διαχείριση νομοθετικών ρυθμίσεων των εντασσόμενων ταμείων.
48. Υποστήριξη λειτουργίας του οικονομικού τμήματος κάθε Μονάδας-Μηδενισμός εκκρεμοτήτων-κλείσιμο και συμφωνία ταμείου σε καθημερινή βάση.
49. Διεκπεραίωση παντός αντικειμένου αρμοδιότητας οικονομικού τμήματος-αποδοτικότερη συνεργασία με τις τράπεζες και τη Διοίκηση του Ιδρύματος.
50. Προσαρμογή και αντικατάσταση χειρόγραφων διαδικασιών με ηλεκτρονικές.
51. Διοικητική υποστήριξη των Υγειονομικών Σχηματισμών, Υγειονομικών Επιτροπών – των Νοσοκομείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (έκδοση εισιτηρίων, εισαγωγή ασθενών, εκκαθάριση λογαριασμών κλπ.).
52. Διοικητική υποστήριξη νομικών υποθέσεων του Ιδρύματος (διακίνηση αλληλογραφίας, δημιουργία φακέλων, τήρηση αρχείου κλπ.)
• Εκσυγχρονισμός και επιτάχυνση διαδικασιών διεκπεραίωσης των θεμάτων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων της Διοίκησης και των Περιφερειακών Μονάδων του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ σχετικά με υποθέσεις ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών με τη δημιουργία ευέλικτων δομών λήψης αποφάσεων και την αξιοποίηση διαθεσίμων τεχνικών μέσων για την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.
Ο Προϊστάμενος κάθε οργανικής μονάδας (Δ/νσης-Υποδ/νσης-Τμήματος) έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της συμμετοχής καθώς και της αύξησης της αποτελεσματικότητας των υπαλλήλων στη διαρκή προσπάθεια των Υπηρεσιών του Ιδρύματος για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2010, δεδομένου ότι «η αύξηση της αποτελεσματικότητας» αποτελεί την βασική και αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του οικονομικού κινήτρου.
Η αύξηση της αποτελεσματικότητας και ο ρυθμός προόδου των εργασιών για την επίτευξη των τεθέντων για το τρέχον έτος στόχων είναι οι δύο συνιστώσες, οι οποίες απεικονίζονται πλέον με τη δυνατότητα που παρέχεται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, στο οποίο έχουν υπαχθεί όλες οι Μονάδες του Ιδρύματος.
Η διαπίστωση δε της εντατικοποίησης των προσπαθειών για την επίτευξη του προσδοκώμενου αποτελέσματος αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του οικονομικού κινήτρου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματειακής Υποστήριξης
    & Διοικητικής Μέριμνας
     ΡΟΥΜΠΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ