Αριθμ. Πρωτ.Γ99/93/29.7.2009 Κοινοποίηση Υπουργικής απόφασης ( στους εργασιακούς χώρους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επτρέπεται η δημιουργία χώρων για καπνίζοντες υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις

2009-07-29 17:23

Αριθμ. Πρωτ.Γ99/93/29.7.2009
[01/08/2009]

Κοινοποίηση Υπουργικής απόφασης ( στους εργασιακούς χώρους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επτρέπεται η δημιουργία χώρων για καπνίζοντες υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8
Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-5215294
FAX : 210-5223312
Ε-mail : diefpros@ika.gr
Αθήνα, 29 - 7 - 2009
Αριθμ. Πρωτ.Γ99/93


Θ Ε Μ Α: «Κοινοποίηση Υπουργικής απόφασης»

Σ Χ Ε Τ : Η 51/2009 εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Στη συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας, σας κοινοποιούμε τηναριθμ.88202/25-6-2009 απόφαση του Υπουργού Υγείας και ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης (ΦΕΚ 1286/3/30-6-2009), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότησητων διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 3
του Ν.3730/2008.

Στην παρ.8 της κοινοποιούμενης απόφασης επισημαίνονται τα ακόλουθα:

«Στους εργασιακούς χώρους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιτρέπεται η δημιουργία χώρων για καπνίζοντες, υπό τους
ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
α. Η δημιουργία χώρου για καπνίζοντες επιτρέπεται, εφόσον υπάρχεισχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο των εργαζομένων μόνο στιςπεριπτώσεις των δημοσίων υπηρεσιών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων πουαπασχολούν περισσότερους από 50 (πενήντα) εργαζόμενους. β. Οι χώροι γιακαπνίζοντες, σε καμία περίπτωση δεν είναι χώροι εργασίας και θα είναιπλήρως διαχωρισμένοι από τους εργασιακούς χώρους και τους χώρουςεξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων και των επισκεπτών της δημόσιαςυπηρεσίας ή της ιδιωτικής επιχείρησης. Το εμβαδόν των χώρων καπνιζόντωνθα καθορισθεί για τους χώρους της δημόσιας υπηρεσίας με απόφαση τηςδιοίκησης μετά από συμφωνία με το αρμόδιο όργανο εκπροσώπησης τωνεργαζομένων και για τους χώρους της ιδιωτικής επιχείρησης κατόπινσυμφωνίας εργοδοτών και εκπροσώπων των εργαζομένων. Σε καμία περίπτωσηδεν πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας ήτης ιδιωτικής επιχείρησης.

γ. Οι χώροι για καπνίζοντες θα διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό και κατάλληλα μηχανήματα για τον καθαρισμό του εσωτερικού τους αέρα,
σύμφωνα με την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας από τον Καπνόκαι το Αλκοόλ, βάσει των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών της ΔιεύθυνσηςΤεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

δ. Οι χώροι για καπνίζοντες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τοπροσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας ή της κατά περίπτωση ιδιωτικήςεπιχείρησης και δεν αποτελούν ούτε δύνανται να περιλάβουν τμήμα τωνκοινόχρηστων χώρων ή των χώρων υγιεινής.
ε. Στους χώρους καπνιζόντων πρέπει να υπάρχουν στην είσοδο αλλά και στοεσωτερικό εμφανείς επιγραφές, ότι επιτρέπεται το κάπνισμα και δενεπιτρέπεται σε αυτούς η είσοδος ανηλίκων.

στ. Στις περιπτώσεις που δημόσιες υπηρεσίες, ή ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν διαμορφώσουν χώρο καπνιζόντων, θα υπάγονται στην πλήρη
απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού».

Με ευθύνη των Προϊσταμένων Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να λάβουν γνώση της παρούσης εγκυκλίου ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι.
Παρακαλούμε για άμεση ενημέρωση και εφαρμογή.

Συνημμένα: Φύλλα 3
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
Γραμματειακής Υποστήριξης & Διοικητικών Υπηρεσιών
Διοικητικής Μέριμνας ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ