ΙΚΑ Γ32/4 27.01.2010 Υποδείγματα Αιτήσεων και Δικαιολογητικών για σύναψη συμβάσεων κατά περίπτωση

2010-02-01 14:48

                                                                                                           Αθήνα 27/1/2010
                 ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                        Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτεραιότητας
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                                                                                                           Γ 32/4 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 – 10241 Αθήνα
Τηλ: 210 5244408 - 210 5235213
Fax: 210 5244408 ΠΡΟΣ:
1. Όλες τις Νομαρχιακές – Τοπικές Μονάδες
Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2. Τα Περ/κά και Τοπικά Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
α) για τις Υπηρεσίες Υγείας που δεν λειτουργούν
με αυτοτέλεια
β) Οικονομικές Υπηρεσίες-Τμήματα Παροχών


ΘΕΜΑ: «Υποδείγματα Αιτήσεων και Δικαιολογητικών για σύναψη συμβάσεων κατά περίπτωση».

Στα πλαίσια της ομοιόμορφης υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης με α) Μονάδες Ψυχικής Υγείας που περιθάλπουν ασφ/νους μας με ψυχικές παθήσεις, στα πλαίσια του προγράμματος Ψυχαργώ, καθώς και με β) Κέντρα Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας που περιθάλπουν τέκνα ΑμεΑ ασφ/νων μας, η Υπηρεσία μας έχει συντάξει συγκεκριμένα έντυπα αιτήσεων ώστε όλες οι υποβαλλόμενες αιτήσεις να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρότυπο (σας αποστέλλουμε συνημμένα υποδείγματα κατά περίπτωση).
Στην περίπτωση διαβίβασης προς την Υπηρεσία μας αιτήσεων Μονάδων Ψυχικής Υγείας και Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για σύναψη σύμβασης, θα πρέπει αυτές να συνοδεύονται απαραίτητα από όλα τα απαιτούμενα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά. Επίσης όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και από τεκμηριωμένη εισήγηση του Διευθυντή της Μονάδας Υγείας, με αναλυτική αναφορά στις υφιστάμενες ανάγκες.
Παρακαλούμε να μην διαβιβάζονται στην Υπηρεσία μας απλές αιτήσεις, χωρίς να συνοδεύονται με τα ως άνω αναφερόμενα, διότι δεν θα εξετάζονται.
Συνημμένα:
-έντυπο αίτησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Ν.Π.Ι.Δ. κ΄ Ν.Π.Δ.Δ.)
-έντυπο απαιτούμενων δικαιολογητικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας Ν.Π.Ι.Δ.
-έντυπο απαιτούμενων δικαιολογητικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας Ν.Π.Δ.Δ.
-έντυπο αίτησης Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας
-έντυπο απαιτούμενων δικαιολογητικών Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας
Κοινοποίηση:
1.Γραφείο κου Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
2.Γραφείο Υποδ/τη κου Κυρζόπουλου
3.Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Υπηρεσιών Υγείας
                                                                                      

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Η Προϊσταμένη του Τμήματος
 Γραμματειακής Υποστήριξης
   και Διοικητικής Μέριμνας
     ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΥΜΠΛΗ