ΙΚΑ ΕΓΚ.67 16/10/2009 Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κλάσης υπολογισμού της σύνταξης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 2010

2009-10-16 18:02

             ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                               Αθήνα, 16/10/2009
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
                                                                                                    Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)                                          Σ61/7 ΑΡ. 67
Πληροφορίες: Απ. Κοντοπίδου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215194
                                                                                                  ΠΡΟΣ:
                                                                                           Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄
                                                                                           ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
                                                                           1.Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των Υπηρεσιών Συντάξεων
                                                                           2.Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Συντάξεων
                                                                           3.ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
                                                                               α. Ομάδα Υποέργου Παροχών
                                                                               β. Ομάδα παρακολούθησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κλάσης υπολογισμού της σύνταξης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 2010»
Σχετ.: Εγκ. 100/08
1. Για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών Συντάξεων κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των συντάξιμων αποδοχών των επιλεγέντων από τον ασφαλισμένο ή την υπηρεσία 5 ημερολογιακών ετών από τα 10 έτη τα προηγούμενα εκείνου στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης (Ν.3029/02, άρθρο 2, παρ. 9) σε περίπτωση υποβολής της σχετικής αίτησης μέσα στο έτος 2009, σας παραθέτουμε τους λόγους και τους συντελεστές με τους οποίους πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι αποδοχές των ανωτέρω ετών:
Οι αποδοχές του έτους 2000 κατά το λόγο : 51,11 = 1,4091
                                                                       36,27
Οι αποδοχές του έτους 2001 κατά το λόγο : 51,11 = 1,3355
                                                                       38,27
Οι αποδοχές του έτους 2002 κατά το λόγο :51,11 = 1,2903
                                                                      39,61
Οι αποδοχές του έτους 2003 κατά το λόγο : 51,11 = 1,2408
                                                                       41,19
Οι αποδοχές του έτους 2004 κατά το λόγο : 51,11 = 1,1817
                                                                       43,25
Οι αποδοχές του έτους 2005 κατά το λόγο : 51,11 = 1,1362
                                                                       44,98
Οι αποδοχές του έτους 2006 κατά το λόγο : 51,11 = 1,0925
                                                                       46,78
Οι αποδοχές του έτους 2007 κατά το λόγο : 51,11 = 1,0505
                                                                       48,65
Οι αποδοχές του έτους 2008 κατά το λόγο : 51,11 = 1
                                                                       51,11
Οι αποδοχές του έτους 2009 κατά το λόγο: 51,11 =1
                                                                      51,11
2.Στη συνέχεια το σύνολο των αναπροσαρμοσθεισών συντάξιμων αποδοχών των συμφερότερων πέντε ετών θα διαιρεθεί με το σύνολο των ημερών εργασίας που πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος μέσα στην κρίσιμη χρονική περίοδο, οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 1000 ημέρες και με το μέσο ημερομίσθιο που θα προκύψει, θα γίνει η κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση, με βάση τους πίνακες που ισχύουν έως 31/12/2009.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν.2084/92, για όσους υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση μετά την 1/1/2002, για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών της κρίσιμης περιόδου, δεν λαμβάνονται υπόψη τα δώρα εορτών (Πάσχα και Χριστουγέννων – Εγκ. 118/92).
Για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των μηνιαίων πραγματικών αποδοχών και μέχρι το ύψος της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, για το οποίο καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές (ανώτατος ασφαλιστέος μισθός ή ημερομίσθιο). Σε περίπτωση που οι συντάξιμες αποδοχές ανάγονται σε χρονικό διάστημα πριν την 31/12/90 ή 31/12/91, η κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση θα γίνεται μέχρι την 22η ή την 25η αντίστοιχα δηλ. την ανώτατη ασφαλιστική κλάση που ίσχυε.
3.Τέλος όπως σας γνωρίσαμε με τις εγκυκλίους 96/02 και 120/04, στην περίπτωση που δεν συμπληρώνονται 1000 ημέρες εργασίας στα 5 έτη που
επελέγησαν σαν συμφερότερα από την τελευταία δεκαετία θα λαμβάνεται υπόψη το αμέσως προηγούμενο μη επιλεγέν έτος, του έτους υποβολής της αίτησης.
Επειδή οι αποδοχές του μη επιλεγέντος έτους μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές των υπολοίπων ετών και επειδή οι υπολογισμοί με βάση άλλες πενταετίες είναι πάρα πολλοί – γεγονός ιδιαίτερα χρονοβόρο για την Υπηρεσία- θα καλείται ο ασφαλισμένος να επιλέξει κάποια άλλη 5ετία στην οποία να συμπληρώνονται 1000 ημέρες εργασίας και στη συνέχεια θα γίνεται διπλός υπολογισμός της ασφαλιστικής κλάσης και εφόσον με την επιλεγείσα από τον ασφαλισμένο 5ετία προκύπτει συμφερότερη ασφαλιστική κλάση, η σύνταξη θα απονέμεται βάσει αυτής, δεδομένου ότι η βούληση του νομοθέτη είναι να χορηγηθεί η σύνταξη με την συμφερότερη ασφαλιστική κλάση.

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.Δ/νση Παροχών Τμ. Συντάξεων                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
(10 αντίτυπα) ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ
2.Γραφείο Γεν. Δ/ντή Ασφ/κών Υπηρεσιών

  Ακριβές Αντίγραφο
Η Τμηματάρχης Διεκ/σης
    & Πρωτοκόλλου