Ε41/241 23/11/2009 Ενημέρωση του Μητρώου Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών ΄Εργων του Ο.Π.Σ. με την ένδειξη "εκκαθαρισμένο" για όσα έργα είχαν εκκαθαρισθεί και είχαν τεθεί στο αρχείο πριν την 01/01/2002 ή εκκαθαρίσθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή, με χρόνο αναφορά

2009-11-23 18:51

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 256,58,59
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr
Αθήνα, 23/11/2009
Αριθμ. Πρωτ.
E41/241
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως συν/νος πίνακας


ΘΕΜΑ :Ενημέρωση του Μητρώου Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων του Ο.Π.Σ. με την ένδειξη «εκκαθαρισμένο» για όσα έργα είχαν εκκαθαρισθεί και είχαν τεθεί στο αρχείο πριν την 01/01/20002 ή εκκαθαρίσθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή , με χρόνο αναφοράς εκτέλεσης εργασιών έως 31/12/2001.


Όπως είναι γνωστό, για το πριν της εφαρμογής του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι 31/12/01 για τα οικοδομοτεχνικά έργα είχε εφαρμογή ο «Κανονισμός Ασφάλισης Οικοδόμων μέσω μηχανογραφικού συστήματος» (Α.Υ.Κ.Υ. Β1/21/2138/24-7-79).
Από την εφαρμογή του θεσμού της Α.Π.Δ. , δηλαδή από 01/01/2002, όσον αφορά τα απογραμμένα στα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ οικοδομοτεχνικά έργα, τα οποία δεν είχαν περατωθεί, δεν αποδόθηκαν νέοι Α.Μ.Ο.Ε και στις οδηγίες πού δόθηκαν με την εγκύκλιο 4 / 2002 αναφέρεται ότι, για «όσα έργα είχαν απογραφεί με τους εξαψήφιους (6ψήφιους) αριθμούς μητρώου, η διαχείρισή τους θα συνεχίσει να γίνεται με αυτούς τους αριθμούς, αλλά θα αναγράφονται ως εννιαψήφιοι (9ψήφιοι), προστιθεμένου του τριψήφιου (3ψήφιου) κωδικού του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος απογραφής».
Προκειμένου λοιπόν να είναι δυνατή η κατά τα ανωτέρω διαχείριση των εξαψηφίων αριθμών Μητρώου Οικοδομοτεχνικών Έργων, ενημερώθηκε το Ο.Π.Σ. με ολόκληρο το αρχείο Μητρώου Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων του Κ.Η.Υ.Κ.Υ.
Επειδή όμως, ακόμη και σήμερα , πάρα πολλά από τα έργα αυτά, παρ΄ ότι έχουν περατωθεί, έχουν εκκαθαριστεί και οι πινακίδες παρακολουθήσεώς των έχουν τεθεί στο αρχείο των Υποκαταστημάτων, συνεχίζουν να εμφανίζονται στο Ο.Π.Σ. με την ένδειξη «ενεργό», με αποτέλεσμα την δημιουργία προβλημάτων κατά την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, στην μη ορθή απεικόνιση του πραγματικού αριθμού των «ενεργών» έργων κ.λ.π. είναι αναγκαίο, τα έργα αυτά, να τεθούν και στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.) σε θέση «εκκαθαρισμένο».
Λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι σε ορισμένα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα, ο αριθμός των εν λόγω έργων είναι μεγάλος, θα πρέπει, μερίμνει των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων και Προϊσταμένων των Παραρτημάτων πέραν της ενασχόλησης των αρμοδίων υπαλλήλων στην εργασία αυτή εντός του ωραρίου τους, να διατίθεται προσωπικό το οποίο, κατά τις ημερομηνίες πληρωμής αδειοδωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους, αρχομένων από τις ημερομηνίες πληρωμής δωροσήμου Γ΄ τετραμήνου 2009, να απασχολείται και στην εργασία αυτή.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΦΩΤ. ΡΟΥΜΠΛΗ                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.Γρ. κ.κ. Γενικών Διευθυντών
2.Γρ. κ.κ. Συντονιστών Διοίκησης
3.Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών
Πατησίων 12 – Αθήνα
4.Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας
Σατωβριάνδου 19 – Αθήνα
5.Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσσαλονίκης