IKA E40/526 21.12.2009 Ενέργειες Τμημάτων Εσόδων για την καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και της Αδήλωτης Εργασίας

2010-01-18 12:32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Αθήνα 21/12/2009
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ                                           Αριθμ. Πρωτ. Ε40/526
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8                                                ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
10241 ΑΘΗΝΑ                                                                             ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 245
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr
                                                                                                     ΠΡΟΣ:
                                                                                                     Όλα τα Υποκαταστήματα &
                                                                                                      Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
                                                                                                      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
                                                                                                     Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

 

ΘΕΜΑ : Ενέργειες Τμημάτων Εσόδων για την καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και της Αδήλωτης Εργασίας.


Με τον όρο αδήλωτη εργασία νοούνται «όλες οι αμειβόμενες δραστηριότητες που είναι νόμιμες ως προς τη φύση τους αλλά δεν δηλώνονται στις δημόσιες αρχές»
Η αδήλωτη εργασία σε συνδυασμό με την εισφοροδιαφυγή στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης καλύπτει ποικίλες δραστηριότητες, από την άτυπη παροχή οικιακών υπηρεσιών έως τη λαθραία εργασία ατόμων που διαμένουν παράνομα στη χώρα μας.
Η αδήλωτη εργασία και η εισφοροδιαφυγή επηρεάζει, στρεβλώνει, υπονομεύει, προκαλεί παραγωγική ανεπάρκεια, στη χρηματοδότηση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.
Στις ενημερωτικές Ημερίδες που διενεργήθηκαν τόσο στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη με τους Προϊσταμένους Εσόδων Κοινών και Οικοδομοτεχνικών Επιχειρήσεων επισημάνθηκαν οι προτεραιότητες εργασιών των Τμημάτων, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της Εισφοροδιαφυγής και της Αδήλωτης Εργασίας, μέσω των επιτόπιων ελέγχων.
Επιπροσθέτως, σε συνδυασμό με τα μηχανογραφικά αποτελέσματα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), θα πρέπει να εντοπισθούν εκείνοι οι εργοδότες που εισφοροδιαφεύγουν, ώστε να καταλογιστούν εις βάρος τους οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές, και να ληφθούν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα με σκοπό την διασφάλιση της οφειλής.
Ως εκ τούτου με στοχευμένες ενέργειες θα πρέπει να προβείτε στον κατά προτεραιότητα έλεγχο, ενεργοποιώντας - αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό του Υποκαταστήματός σας, ώστε να είναι αποτελεσματικό το ελεγκτικό έργο των υπαλλήλων των Τμημάτων Εσόδων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει, με ευθύνη του Διευθυντή και του/των Προϊσταμένου/νων Εσόδων, να καθορισθούν με ενδεικτικά κριτήρια: την παλαιότητα προηγουμένου ελέγχου, τις εκκρεμείς καταγγελίες, τις τυχόν εκθέσεις ελέγχου Ε.ΥΠ.Ε.Α. και Σ.ΕΠ.Ε. και τα μηχανογραφικά αποτελέσματα του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. η παραβατική συμπεριφορά συγκεκριμένων εργοδοτών ή κατηγορίες επιχειρήσεων, στις οποίες θα πρέπει να διενεργούνται έλεγχοι ως εξής:
α) Να εντοπιστούν εκείνοι οι εργοδότες που υποβάλλουν Α.Π.Δ. και δεν καταβάλλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.
β) Στους παραπάνω εργοδότες να διενεργούνται Επιτόπιοι Έλεγχοι με προτεραιότητα την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και το πλήθος των απασχολούμενων μισθωτών.
γ) Να διεκπεραιωθούν οι εκκρεμείς καταγγελίες και να καταλογισθούν εις βάρος των υπόχρεων οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές και προσαυξήσεις.
δ) Διεκπεραίωση όλων των εκκρεμών ρυθμίσεων του ν.3762/2009 (εγκ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 39/2009)
ε) Λήψη αναγκαστικών μέτρων σε βάρος οφειλετών του Ιδρύματος οι οποίοι δεν είναι ενήμεροι με την ρύθμιση καθώς επίσης και για αυτούς που ενώ έχουν υποβάλει αίτηση για ρύθμιση και οφείλουν δεν έχουνε ρυθμίσει.
στ) Επισημαίνεται ότι κατά τη διεκπεραίωση αιτήσεως απογραφής εργοδότη, για την απόδοση Α.Μ.Ε. και του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού θα ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος στην έδρα του εργοδότη, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη της επιχείρησης, το αντικείμενο εργασιών, το απασχολούμενο προσωπικό κ.λ.π. Η διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου θα διενεργείται υποχρεωτικά και από το αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που δραστηριοποιήθηκε το Παράρτημα του εργοδότη, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη του παραρτήματος και η απασχόληση, το είδος της ώστε να επιτευχθεί η ορθή υπαγωγή στην ασφάλιση.
ζ) Για τους εργοδότες που συναλλάσσονται τακτικά με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ζητώντας Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας και δηλώνοντας μη απασχόληση Προσωπικού θα πρέπει να διενεργείται δειγματοληπτικός Επιτόπιος Έλεγχος για τη διαπίστωση ή μη της απασχόλησης.
Επισημαίνεται ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την ιδιότητα του υπεύθυνου εργοδότη καθώς επίσης ότι σε περίπτωση συναλλαγής της επιχείρησης με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να προσκομίζεται απαραίτητα εξουσιοδότηση από τον προσερχόμενο στις υπηρεσίες μας για τη διεκπεραίωση εργασιών του εργοδότη.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται στο Μηνιαίο Δελτίο Εργασιών το οποίο αποστέλλεται στη Διεύθυνση Εσόδων, αντλούνται στατιστικά στοιχεία και επεξεργάζονται προκειμένου να κριθεί η πορεία εργασιών Τμημάτων Εσόδων κάθε Υποκαταστήματος και συνολικά της Διοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Η Διοίκηση του Ι.ΚΑ.-Ε.Τ.Α.Μ. στα πλαίσια της στοχευμένης πολιτικής ελέγχων αξιοποιεί τα αποτελέσματα και θα παρεμβαίνει σε κατηγορίες εργοδοτών για έλεγχο από τις Υπηρεσίες της.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ