ΙΚΑ Αριθμός Πρωτ. Ε40/203 30.03.2011 Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Γ΄, Δ΄ τριμήνων 2010 και Α΄ τριμήνου 2011 εργοδοτών Ν.Π.Δ.Δ. που ασφάλιζαν προσωπικό στο τέως Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ

2011-03-31 14:29

ΙΚΑ Αριθμός Πρωτ. Ε40/203 30.03.2011 Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Γ΄, Δ΄ τριμήνων 2010 και Α΄ τριμήνου 2011 εργοδοτών Ν.Π.Δ.Δ. που ασφάλιζαν προσωπικό στο τέως Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ