ΙΚΑ Ε10/7 06.05.2010 Προθεσμία Καταβολής Εισφορών - Ληξιπρόθεσμες Εισφορές - Πράξεις επιβολής εισφορών (Π.Ε.Ε.)

2010-05-20 12:55

ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                                     Αθήνα, 06 Μαΐου 2010
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αριθμ. Πρωτ.
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ                                                      Ε10/7
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                   ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                               ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ.Παπαχρήστου Κ.Ανδρεόπουλος
Τηλέφωνο : 210-5215242
FAX : 210-5223228
E-mail : asfika@otenet.gr
ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Τμήματα Εσόδων
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Ως ο συν/νος πίνακας διανομής


ΘΕΜΑ : Προθεσμία Καταβολής Εισφορών - Ληξιπρόθεσμες Εισφορές - Πράξεις επιβολής εισφορών (Π.Ε.Ε.)

Όπως γνωρίζετε, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 26 του α.ν.1846/1951 όπως ισχύουν σήμερα, ως χρόνος υπολογισμού των εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας, εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία.

Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα, από τον πιο πάνω οριζόμενο χρόνο.

Ειδικά για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμίδας, η προθεσμία καταβολής ορίζεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπομένου μήνα, από τον προαναφερθέντα χρόνο.

Εξ' άλλου, κατά τις ίδιες διατάξεις, η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, από όλους τους υπόχρεους, λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου και Ιουνίου αντιστοίχως.

Όπως συνάγεται, από τις ανωτέρω διατάξεις τίθενται αποκλειστικές προθεσμίες για την καταβολή των εισφορών εκάστης μισθολογικής περιόδου (ημερολογιακού μήνα), μετά την εκπνοή των οποίων και μόνο τότε, οι εισφορές αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες, εφ' όσον δεν έχουν καταβληθεί.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 και 5 του α.ν. 1846/1951 ο εργοδότης ευθύνεται με την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. οι ασφαλιστικές εισφορές, στις παραπάνω προθεσμίες..

Εφόσον λοιπόν, οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες σε καμία περίπτωση δεν θα συντάσσεται Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.), που θα περιλαμβάνει ασφαλιστικές εισφορές μη απαιτητών μισθολογικών περιόδων.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 6 της εγκ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 24/2010 στους εργοδότες που είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης θα χορηγούνται βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51-54 Ν.2676/1999 όπως ισχύουν.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ