ΙΚΑ Α42/5 23.04.2010 Μη καταβολή Εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2010.

2010-04-27 17:40

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                             Αθήνα, 23/4/2010
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠ/ΣΕΩΝ                                           Αριθμ. Πρωτ.Α42/5
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ                                                                              ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Πληροφορίες : Ε. Καραμουσουλή                                                ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 244
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Υπηρεσία Εσόδων
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ :Μη καταβολή Εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2010.

Σύμφωνα με το Αοικ. 19074/1806/20-4-10 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δεν χορηγήθηκε οικονομική ενίσχυση, για τις γιορτές του Πάσχα 2010, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, όπως είχε πραγματοποιηθεί κατά τα προηγούμενα έτη.
Ως εκ τούτου δεν θα καταβληθούν εισφορές για Δώρο Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2010.
Συν/να : 1 φύλλο

        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
           Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                    ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
             Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ