Αριθμ. Πρωτ. Α41/Ο.Ε./1/21.8.2009 Σ.Σ.Ε. Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών Κλάδων

2009-08-21 11:35

Αθήνα 21/8/2009
Αριθμ. Πρωτ. Α41/Ο.Ε./1  

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Ρούσσης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 256
FAX : 210 52 23 228
E- mail :
asfika@otenet.gr


ΘΕΜΑ : «Σ.Σ.Ε. Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών Κλάδων»


Κοινοποιούμε την από 14-7-2009 Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων και συναφών κλάδων, με την οποία καθορίζονται τα κατώτατα όρια των βασικών ημερομισθίων, από 1-1-2009 και σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
Κατά τα άρθρα 648,649 και 653 του Α.Κ., αναγκαίος όρος για την σύναψη της σύμβασης εργασίας είναι η ρητή ή σιωπηρή συμφωνία περί καταβολής μισθού ή ημερομισθίου εις τον παρέχοντα εργασία.
Νόμιμος μισθός ή ημερομίσθιο είναι ο καθοριζόμενος από νόμο, συλλογική σύμβαση εργασίας, διαιτητική απόφαση, κ.λ.π. και αποτελεί τον ελάχιστο μισθό ή ημερομίσθιο που υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλλει στον μισθωτό.


Ο συμβατικός όμως μισθός ή ημερομίσθιο, επί του οποίου και υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (άρθρο 17 παρ. 1 του Κ.Α. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.), καθορίζεται ελεύθερα, από τον εργοδότη και τον μισθωτό με βάση κυρίως τις συνθήκες αγοράς εργασίας. Η συμβατική αυτή ελευθερία δεν είναι απόλυτη, αλλά περιορίζεται, κατά τα προαναφερόμενα, από την καθιέρωση του ελαχίστου μισθού ή ημερομισθίου. Τον συμβατικό αυτό μισθό ή ημερομίσθιο θα προσπαθούν να διαπιστώνουν οι υπάλληλοι και να επιβάλλουν τις εισφορές.

Τονίζουμε, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται το ημερομίσθιο της κοινοποιούμενης σύμβασης με το διαπιστούμενο από τις υπηρεσίες μας ύψος του καταβαλλόμενου πραγματικού ημερομισθίου (συμβατικού), επί του οποίου θα επιβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές.

Επισημαίνουμε ότι, από τη λήψη του παρόντος εγγράφου, το ημερομίσθιο με βάση το οποίο θα υπολογίζεται η προκαταβολή, κατά την έκδοση αδείας οικοδομής, θα είναι 61,93 ευρώ (άγαμος τεχνίτης χωρίς τριετία).
Η Γενική Δ/νση Πολεοδομίας του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλείται να ενημερώσει τις κατά τόπους υπηρεσίες της για την αλλαγή του ημερομισθίου κατά τον υπολογισμό της προκαταβολής.

Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι:
1. Στις περιπτώσεις που συντάσσονται πράξεις επιβολής από τις υπηρεσίες μας για διαφορές εισφορών με βάση τους συντελεστές του άρθρου 38 του ΚΑ Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ., πέραν των υποβληθεισών Α.Π.Δ. και χωρίς αναγνώριση ημερών ασφάλισης σε συγκεκριμένα πρόσωπα, ώστε να απαιτούμε τις διαφορές επί των πράγματι μικτών καταβαλλομένων αποδοχών και επειδή ήδη έχουν εκδοθεί σχετικές με το θέμα αποφάσεις δικαστηρίων (9431/97, 10676/97 Διοικ. Πρωτ. Αθήνας), κρίθηκε σκόπιμο, για λόγους χρηστής διοίκησης και προς αποφυγή προστριβών και δικαστικών διενέξεων με τους εργοδότες, οι διαφορές αυτές να υπολογίζονται επί των κατωτάτων ημερομισθίων των εκάστοτε ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων εργασίας εργατοτεχνιτών οικοδόμων.

2. Από τις υπηρεσίες μας, όπως έχει διαπιστωθεί, συντάσσονται και αναρτώνται πίνακες με τα ανώτατα προβλεπόμενα από τη σύμβαση ημερομίσθια για κάθε ειδικότητα (τεχνίτη, βοηθού, εργάτη) επί των οποίων και αξιώνεται η καταβολή των εισφορών, σε αντίθετη δε περίπτωση, δεν παραλαμβάνονται, όπως μας έχει καταγγελθεί οι Α.Π.Δ.
Επειδή η παραπάνω πρακτική έχει δημιουργήσει σοβαρότατες δυσκολίες και προστριβές με τους εργοδότες, κρίνουμε σκόπιμο, για λόγους διαφάνειας, άμεσης εξυπηρέτησης των εργοδοτών και επίλυσης με τον καλύτερο τρόπο των προβλημάτων της καθημερινότητας, παρόλο που δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία μας, από τη λήψη του παρόντος,να αναρτάται ολόκληρη η εκάστοτε ισχύουσα συλλογική σύμβαση,
να παραλαμβάνονται οι Α.Π.Δ. με επιφύλαξη για περαιτέρω έλεγχο σε περίπτωση που αμφισβητείται το ύψος του ημερομισθίου.

3. Με την εγκ. 7/93 είχαμε θέσει υπόψη σας ότι η σύνθεση των συνεργείων είναι περίπου 2 ημερομίσθια τεχνίτη για κάθε ημερομίσθιο εργάτη.

Διαπιστώθηκε ότι οι υπηρεσίες μας δεν παραλαμβάνουν Α.Π.Δ. στις οποίες υπάρχει απόκλιση της προαναφερόμενης αναλογίας (2 τεχνίτη προς ένα εργάτη) θεωρώντας ότι αυτή, είναι δεσμευτική, με αποτέλεσμα τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των εργοδοτών και κατασκευαστών. Ως εκ τούτου εφεξής μπορεί ο ένας εκ των 2 τεχνιτών να είναι βοηθός τεχνίτη.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Που αφορά στους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και των Συναφών Κλάδων όλης της Χώρας.
Αθήνα, σήμερα 14/7/2009 οι συμβαλλόμενοι :

1.Οι εργοδοτικοί φορείς :
α)Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.) νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον κ. Γώργιο Συριανό.
β)Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.) νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Γεώργιο Ρωμοσιό.
γ)Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.) νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Γρηγόρη Γρηγορόπουλο.
δ)Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Σ.Α.Τ.Ε.) νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον κ. Γεώργιο Βλάχο, για λογαριασμό των εργοδοτών και
2.Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρο της κ. Γιάννη Πάσουλα για λογαριασμό των εργαζομένων συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

΄Α ρ θ ρ ο 1
Τα κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων των Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών Ειδικοτήτων και των δύο φύλων σ΄ όλη τη Χώρα που απασχολούνται στις οικοδομικές και συναφείς προς τις οικοδομικές εργασίες ειδικότητες (εγγειοβελτιωτικά, αρδευτικά, οδοποιϊτικά έργα, δίκτυα κατασκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών, αποχετευτικά έργα, υδροηλεκτρικά έργα, έργα υποδομής μεταφοράς αερίων, ενέργειας με υπόγειους ή εναέριους αγωγούς, επικοινωνιών, καλωδιώσεις κ.ά. κατασκευής αεροδρομίων, λιμανιών, γεφυρών, ζεύξεις, Ο.Τ.Α. με συμβάσεις ορισμένου χρόνου κ.λ.π.).


ΤΕΧΝΙΤΕΣ: Κτίστες, Κονιαστές, Μπετόν-Αρμέ, Ξυλότυποι Μπετόν, Σιδεράδες Μπετόν, Πιστολαδόροι, Κατεδαφιστές, Μαρμαρογλύπτες, Μετωπατζήδες, (οι απασχολούμενοι με την τοποθέτηση Μετοπών), Πατωματζίδες, Υδραυλικοί (περιλαμβανομένων και των εργαζομένων σε καλοριφέρ), Συνδετές αποχέτευσης, Μωσαϊκών δαπέδων, Μονωτές, Πλακοστρωτές γενικά, Ελαιοχρωματιστές, Τοποθετητές γυψοσανίδων, Ντουκαδόροι, Ξυλουργοί γενικά εκτελούντες όλες ανεξάρτητα τις ξυλουργικές εργασίες, εργαζόμενοι στα εργοτάξια και εργοστάσια προκατασκευής και τοποθέτησης κτιρίων - γεφυρών κ.λ.π., εργαζόμενοι στις αρχαιολογικές ανασκαφές, στα εργοτάξια ετοίμου σκυροδέματος και των λοιπών ειδικοτήτων μη ειδικώς κατανομαζομένων και ανεξάρτητα από τον τόπο προσφοράς της εργασίας καθορίζονται ως ακολούθως:

ΑΠΟ 1/1/2009 - 31/12/2009
α) ΤΕΧΝΙΤΕΣ                                                                 61,93 ευρώ
β) ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ      55,36 ευρώ
γ) ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ                                          52,35 ευρώ


Τα παραπάνω κατώτατα ημερομίσθια ισχύουν για εργασία και αμοιβή πέντε (5) ημερών την εβδομάδα.

'Αρθρο 2
Τυχόν μεγαλύτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζει η Συλλογική Σύμβαση αυτή ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν μεταβάλλονται και υπερισχύουν.

'Αρθρο 3
Όσες Διατάξεις Διαιτητικών Αποφάσεων ή συνομολογημένων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας δεν έχουν τροποποιηθεί εξακολουθούν να ισχύουν.

'Αρθρο 4
Η ισχύς αυτής της Συλλογικής Σύμβασης με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από 1η Γενάρη 2009.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 14/7/2009 Σ.Σ.Ε.
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΑΠΟ 1/1/2009 - 31/12/2009    
       
       
ΤΕΧΝΙΤΕΣ   ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
Χωρίς Τριετία   61,93 68,12
Με 1 τριετία   65,03 71,22
Με 2 τριετίες   68,12 74,32
Με 3 τριετίες   71,22 77,41
Με 4 τριετίες   74,32 80,51
Με 5 τριετίες   77,41 83,61
Με 6 τριετίες   80,51 86,7
Με 7 τριετίες   83,61 89,8
       
       
ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
    ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
Χωρίς Τριετία   55,36 60,9
Με 1 τριετία   58,13 63,66
Με 2 τριετίες   60,9 66,43
Με 3 τριετίες   63,66 69,2
Με 4 τριετίες   66,43 71,97
Με 5 τριετίες   69,2 74,74
Με 6 τριετίες   71,97 77,5
Με 7 τριετίες   74,74 80,27
       
       
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ    
    ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
Χωρίς Τριετία   52,35 57,59
Με 1 τριετία   54,97 60,2
Με 2 τριετίες   57,59 62,82
Με 3 τριετίες   60,2 65,44
Με 4 τριετίες   62,82 68,06
Με 5 τριετίες   65,44 70,67
Με 6 τριετίες   68,06 73,29
Με 7 τριετίες   70,67 75,91


Επιπλέον χορηγούνται επιδόματα επί του βασικού ημερομισθίου :
α) 5% στους εργατοτεχνίτες που έχουν αποφοιτήσει από Γυμνάσιο.
β) 7% στους εργατοτεχνίτες που έχουν αποφοιτήσει από Λύκειο.
γ) 10% στους εργατοτεχνίτες που έχουν αποφοιτήσει από επαγγελματική εκπαίδευση, επιμορφωτικά προγράμματα και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ, ή εργοληπτικών ή εργατικών οργανώσεων υπό την επίβλεψη του ΟΑΕΔ διάρκειας 120 ωρών τουλάχιστον.
δ) 15% στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε σκαλωσιές (κτιρίων-καμινάδων κλπ.) ύψους άνω των 30 μέτρων.
ε) 10% στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε υπόγεια τεχνικά έργα (σήραγγες, στοές κλπ), και
στ) 5% στους Οικοδόμους και εργαζόμενους σε έργα ή τμήματα έργων που κατασκευάζονται στη θάλασσα, περιβάλλονται από θάλασσα, η δε πρόσβαση σε αυτά γίνεται αποκλειστικά με πλωτά μέσα.