Αριθμ. Πρωτ.Α23/593/6.7.2009 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2874/2000, σε «νέους» ασφαλισμένους

2009-07-08 16:28

Αθήνα 6/7/2009
Αριθμ. Πρωτ.Α23/593

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Χ. Δαφνομήλη
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 260
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκ/τα &
Παρ/τα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2874/2000, σε «νέους» ασφαλισμένους

Με το υπ΄ αριθμ. Σ40/16/Α23/593/12-6-08 γενικό έγγραφό μας, σας είχαμε ενημερώσει ότι στις περιπτώσεις των «νέων», ασφαλισμένων που ζητούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα των μακροχρόνια ανέργων, με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2874/2000, απαιτείται η συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους (άνδρες – γυναίκες).
Όμως, με δεδομένο ότι η έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2874/2000 είναι η 29/12/00, ενώ οι οδηγίες για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων στους «νέους» ασφαλισμένους, όπως προαναφέραμε, δόθηκαν με το Σ40/16/Α23/593/12-6-08 γενικό έγγραφο, υπήρξαν περιπτώσεις, κατά τις οποίες έγιναν δεκτές αιτήσεις υπαγωγής από γυναίκες ασφαλισμένες μετά την 1/1/93 και πριν την συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους.

Κατόπιν τούτων, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο με αριθ. πρωτ. Φ11221/11686/1027/1-6-09 κοινοποιούμενο έγγραφό της (αποτελεί και απάντηση σε ασφαλισμένη) αναφέρει ότι για τις παραπάνω περιπτώσεις «νέων γυναικών» ασφαλισμένων (των οποίων έγινε η υπαγωγή στις διατάξεις πριν την συμπλήρωση του 60ου έτους), ο χρόνος ασφάλισης που έχει ήδη πραγματοποιηθεί στο ΛΑΕΚ δεν θα ακυρωθεί (ώστε η ασφαλισμένη να πρέπει να υπαχθεί εκ νέου μετά την συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας) αλλά θα παραμένει ισχυρός και θα συνεχισθεί κανονικά η ασφάλιση μέχρι τη συμπλήρωση των 4500 ημερών ασφάλισης.

Βέβαια, το δικαίωμα συνταξιοδότησης θα ασκηθεί μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους.
Επίσης, υπενθυμίζεται το υπ΄ αριθ. Α23/593/2-11-07 έγγραφό μας σχετικά με τις περιπτώσεις ανέργων (οι οποίοι μετά την συμπλήρωση των 4500 ημερών με το πρόγραμμα του ΛΑΕΚ, ανάλαβαν εκ νέου εργασία και ασφαλίσθηκαν), σύμφωνα με το οποίο ο χρόνος αυτός της πραγματικής παροχής εργασίας παραμένει ισχυρός, ενώ, αντίθετα, ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης, βάσει των διατάξεων του άρ. 10 του ν.2874/2000, πρέπει να μειωθεί ισόποσα προς τον χρόνο της μεταγενέστερης απασχόλησης.

Συν/να : 2 φύλλα
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ