ΙΚΑ Α23/590 13.01.2010 Σχετικά με τον υπολογισμό των εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης των «νέων» ασφαλισμένων, σε περίπτωση ύπαρξης διαδοχικής ασφάλισης κατά το τελευταίο πριν τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης έτος.

2010-01-14 12:13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ                                       Αθήνα 13/1/2010
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.Α23/590
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ                     ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Πληροφορίες : Χ. Δαφνομήλη                                                  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 260
FAX : 210 52 23 228                                                                 ΠΡΟΣ:
E – mail : asfika@otenet.gr                                                      Όλα τα Υποκαταστήματα &
                                                                                                  Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΘΕΜΑ : Σχετικά με τον υπολογισμό των εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης των «νέων» ασφαλισμένων, σε περίπτωση ύπαρξης διαδοχικής ασφάλισης κατά το τελευταίο πριν τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης έτος.

Σας κοινοποιούμε το με αριθ. πρωτ. Φ80000/23300/1929/30-11-09 έγγραφό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο αποτελεί απάντηση σε ερώτημα που τέθηκε από την Υπηρεσία μας σχετικά με τον υπολογισμό των εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης των «νέων» ασφαλισμένων, σε περίπτωση ύπαρξης διαδοχικής ασφάλισης κατά το τελευταίο πριν τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης έτος.

Με το κοινοποιούμενο έγγραφο η Γενική Γραμματεία κάνει δεκτό ότι «... η βάση υπολογισμού των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με τον φορέα στον οποίο συνεχίζεται η προαιρετική ασφάλιση. Εάν ο φορέας της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης είναι φορέας μισθωτών, όπως εν προκειμένω το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., τότε ως βάση υπολογισμού των εισφορών είναι ο μέσος όρος των αποδοχών των μηνών ασφάλισης σε αυτόν, αναπροσαρμοσμένων κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων.
Στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης, οι αποδοχές που έχει λάβει ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο ασφάλισής του σε άλλο φορέα, πλην του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., μπορεί να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της εισφοράς, που βαρύνει τον ασφαλισμένο για την προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισής του στο Ίδρυμα, μόνο στην περίπτωση που η ασφάλιση έχει διανυθεί σε φορέα ασφάλισης μισθωτών, αφού η εφαρμογή της σχετικής διάταξης απαιτεί την ύπαρξη μισθού προκειμένου να προσδιορισθεί το ύψος της καταβλητέας εισφοράς».

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ