IKA EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 54 10.08.2011 Προαιρετική υπαγωγή στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των μέχρι 31/12/2010 υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3865/2010

2011-08-12 12:28

IKA EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 54 10.08.2011 Προαιρετική υπαγωγή στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των μέχρι 31/12/2010 υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3865/2010