Αριθμ. Πρωτ.Α02/1102/29.6.2009 Ημερομηνία εφαρμογής ΑΜΚΑ από τα ασφαλιστικά Ταμεία.

2009-06-29 13:04

Αθήνα, 29/6/2009
Αριθμ. Πρωτ.Α02/1102

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡ. ΕΠ/ΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ. Παπαθανασίου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 240
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr


ΘΕΜΑ : Ημερομηνία εφαρμογής ΑΜΚΑ από τα ασφαλιστικά Ταμεία.
ΣΧΕΤ. : Εγκ. 33/09 Γ.Ε. Ε40/243/1-6-09

Σας κοινοποιούμε το με αριθ. πρωτ. Φ80321/οικ.13590/538/9-6-09 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Όπως σας είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.3655/08 από 1-6-2009 ο ΑΜΚΑ καθιερώνεται ως μοναδικός αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας.

Σχετικές οδηγίες δόθηκαν με την εγκύκλιο 33/2009. Λόγω της αθρόας προσέλευσης των πολιτών στα ΚΕΠ και στα γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, με το προαναφερόμενο έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η ημερομηνία για την υποχρεωτική εφαρμογή του ΑΜΚΑ από τα Ασφαλιστικά
Ταμεία μετατίθεται για την 1-10-2009.

Αν κάποιος ασφαλισμένος μας (άμεσα ή έμμεσα) δεν έχει πάρει ΑΜΚΑ μέχρι τότε, θα του αποδίδεται κατά την πρώτη συναλλαγή με τις Υπηρεσίες μας.

Συν/να : φ. 2
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ