ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 72 2/11/2009 Ασφάλιση βουλευτών

2009-11-06 17:05

             Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                Αθήνα 2/11/2009
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ                              Αριθμ. Πρωτ.Α20/251/77
ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8                                   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
10241 ΑΘΗΝΑ                                                                ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 72
Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 251
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr
                                                                                            ΠΡΟΣ:
                                                                                       Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα
                                                                                        Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
                                                                                        ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
                                                                                        Ως ο συν/νος πίνακας διανομής
ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση βουλευτών»


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 «Συνταξιοδοτικά θέματα βουλευτών» του ν.3670/20-6-08 (ΦΕΚ 117 τ.Α΄) «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους :
Ως γνωστόν με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 2 του ν. 3234/18-2-04 (ΦΕΚ 52 τ.Α΄), οι Βουλευτές οι οποίοι τελούν σε αναστολή άσκησης του επαγγέλματός τους, συνεχίζουν, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής θητείας τους, να ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση και πρόνοια στους φορείς κύριας σύνταξης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που ασφαλίζονταν πριν την εκλογή τους στο βουλευτικό αξίωμα. Η παράλληλα ασφάλιση με εκείνη των βουλευτών παρέχει και αντίστοιχο συντάξιμο ή ασφαλιστέο χρόνο, στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, κατά περίπτωση.
Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από την ημερομηνία αναστολής άσκησης του επαγγέλματος των εν λόγω προσώπων λόγω της απόκτησης της βουλευτικής ιδιότητας.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.3670/08, προστίθενται στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 17 του άρθρου 2 του ν.3234/04 εδάφια, όπου ορίζεται ότι, για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών, λαμβάνονται, ως βάση, ο ασφαλιστέος μισθός ή το τεκμαρτό ημερομίσθιο της αντίστοιχης ασφαλιστικής κλάσης ή κατηγορίας, όπως θα διαμορφώνονταν κάθε φορά, εάν οι Βουλευτές συνέχιζαν, κατά περίπτωση, να απασχολούνται ή να αυτοαπασχολούνται ή να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και κατά τη διάρκεια της βουλευτικής θητείας τους. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ασφαλιστέος μισθός ή τεκμαρτό ημερομίσθιο ή το ύψος αυτών υπερβαίνει τον ασφαλιστέο μισθό ή το τεκμαρτό ημερομίσθιο που αντιστοιχούν στην 28η ασφαλιστική κλάση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ασφαλιστέου μισθού ή του τεκμαρτού ημερομισθίου της κλάσης αυτής.
Τέλος η υποχρέωση καταβολής των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών για κύρια, επικουρική ασφάλιση και πρόνοια, όπως αυτές καθορίζονται από την νομοθεσία του κάθε ασφαλιστικού φορέα, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 17α, του ν.3234/2004 εβάρυναν τον προϋπολογισμό της Βουλής, έπαυσε, από 1/8/2008 με βάση το άρθρο 2, παρ. 20, του νόμου αυτού (ν.3234/09) που προστέθηκε με το άρθρο 3, παρ. 4 του κοινοποιούμενου νόμου (ν.3670/08).
Συνεπώς, η συνέχιση της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των Βουλευτών από 1/8/08 πραγματοποιείται με έκδοση απόφασης Διευθυντή του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πλ. Συντάγματος – το οποίο ορίζεται ως αρμόδιο Υποκατάστημα για την υλοποίηση των κοινοποιούμενων διατάξεων – εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τους ενδιαφερόμενους Βουλευτές.
Το δικαίωμα των ενδιαφερόμενων να υποβάλλουν σχετικό αίτημα δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισμό.
Οι δε αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται στο σύνολό τους (ασφαλισμένου και εργοδότη) από τους ενδιαφερόμενους Βουλευτές στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πλ. Συντάγματος με την έκδοση γραμματίου είσπραξης.
Το ανωτέρω Υποκατάστημα είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της καταβολής των αντίστοιχων εισφορών και την ενεργοποίηση του χρόνου ασφάλισης.
Συν/να : 1 φύλλο

 

                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
                              Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ                                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ