ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 68 Δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του άρ. 62 του Ν.2676/ 99, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρ. 4 του Ν. 3385/05 και του άρ. 29 παρ. 3 του ΑΝ 1846/51 όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 παρ. 3

2009-10-20 17:57

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                      Αθήνα, 20 /10/2009
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ                                                                      Αριθ. Πρωτ.
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ                                                                (10241) Σ51/ 30 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 68
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8
Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215192
e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ:

Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα Συντάξεων Παπαδιαμαντοπούλου 87 ΤΚ 11527 ΑΘΗΝΑ
2)ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ομάδα Υποέργου Παροχών Πατησίων 12, Αθήνα
3)Από ένα αντίτυπο σε κάθε Υπάλληλο των Υπηρεσιών Συντάξεων


ΘΕΜΑ: «Δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του άρ. 62 του Ν.2676/ 99, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρ. 4 του Ν. 3385/05 και του άρ. 29 παρ. 3 του ΑΝ 1846/51 όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 παρ. 3 και 4 του Ν. 825/78 στην πε- ρίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης.»


Με τις διατάξεις του Ν. 3719/08 (ΦΕΚ 241 Α/ 26-11-08) «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις», καθιερώθηκε η οργάνωση της ελεύθερης συμβίωσης δύο ετερόφυλων προσώπων μεταξύ τους με συμφωνία η οποία περικλείεται σε συγκεκριμένο συμβατικό τύπο (συμβολαιογραφικό έγγραφο).
Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων σε συνδυασμό με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ιδρύματος για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου του επιζώντος συζύγου, καθώς και τη χορήγηση προσαύξησης συζύγου διευκρίνισε τα ακόλουθα:
Οι διατάξεις του Ν. 3719/08 οι οποίες αναφέρονται στο σύμφωνο συμβίωσης, βασίζονται στην αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων θέτοντας το νομικό πλαίσιο του συμφώνου και δίνοντας τη δυνατότητα στα μέρη να ρυθμίσουν τις μεταξύ τους σχέσεις τόσο κατά τη διάρκεια της συμβίωσης όσο και
μετά τη λύση της. Ο νομοθέτης καθιερώνει κανόνες αναγκαστικού δικαίου μόνο όσον αφορά την προστασία των τέκνων που τυχόν θα προκύψουν από την ελεύθερη συμβίωση, καθώς και του συντρόφου στην περίπτωση θανάτου ενός εκ των δύο όσον αφορά το κληρονομικό δικαίωμα.
Κατά συνέπεια εφόσον ο Ν. 3719/08 , αφενός δεν καθιερώνει συνταξιοδοτικά δικαιώματα για τους συμβιoύντες βάσει του συμφώνου αυτού και αφετέρου το σύμφωνο δεν έχει σε καμμία περίπτωση το θεσμικό χαρακτήρα του γάμου, δεν είναι δυνατόν να δικαιωθούν τα συμβαλλόμενα μέρη συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
Κατόπιν τούτων, αιτήσεις συνταξιούχων οι οποίοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης βάσει του Ν. 3719/08 και ζητούν τη χορήγηση προσαύξησης οικογενειακών βαρών για σύντροφο ή σύνταξη λόγω θανάτου , θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.Γραφείο Γεν. Δ/ντή Ασφ/κων Υπηρεσιών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2.Τμήμα Κύριας Σύνταξης (10 αντίτυπα) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ