ΙΚΑ Ε40 450 29/10/2009 Ενσωμάτωση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) στο Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

2009-10-29 18:04

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η                                                                                              Αθήνα 29/10/2009
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                              Αριθμ. Πρωτ.Ε40/450
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Κ. Ανδρεόπουλος
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242
FAX : 210 52 23 228


ΘΕΜΑ : «Ενσωμάτωση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) στο Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. »

Όπως σας είναι γνωστό και με βάσει τις διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές δεν πρέπει να υπολείπονται της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ή από τις ισχύουσες κάθε φορά, Εθνικές ομοιοεπαγγελματικές, επιχειρησιακές, κλαδικές, διαιτητικές συμβάσεις , κ.λπ.

Με την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) και σχετικής κωδικοποίησης, ο εργοδότης καταχωρεί στην Α.Π.Δ. με ειδικό αριθμό (6ψήφιο) την ειδικότητα του ασφαλισμένου, η οποία σε σχέση με την δραστηριότητα του εργοδότη (κωδικοποιημένη) οδηγεί στον προσδιορισμό του ποσοστού ασφάλισης (Κ.Π.Κ.) με βάση του οποίου καταβάλλονται οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές.

Πέραν των ελέγχων του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., απαιτείται κατά τον ουσιαστικό έλεγχο , όπως σας είναι γνωστό, η εξεύρεση της ανάλογης Σ.Σ.Ε. και το πεδίο εφαρμογής της, ώστε ο ελεγκτικός μηχανισμός του Ι.Κ.Α. να εξεύρει με ταχύτητα την αντίστοιχη και να ελέγχει με αξιοπιστία την ορθή εφαρμογή της, όσον αφορά το ποσό αποδοχών επί των οποίων ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές.

Προκειμένου οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Ιδρύματος να ελέγξουν την ορθή υπαγωγή στην ασφάλιση, καθοριστικό ρόλο έχει αφενός, ο ακριβής προσδιορισμός του επαγγέλματος του απασχολούμενου, δηλαδή η ειδικότητα απασχόλησης και αφετέρου η ιδιαίτερη Σύμβαση Εργασίας που τυγχάνει του Πεδίου εφαρμογής

Οι αποδοχές του εργαζόμενου διαμορφώνονται σε σχέση με την ειδικότητα απασχόλησης και καθορίζονται, ενδεικτικά, από την οικογενειακή του κατάσταση (έγγαμος ή άγαμος, αριθμός τέκνων κ.λπ.), χρόνια υπηρεσίας του στον ίδιο ή διαφορετικό εργοδότη (προϋπηρεσία), το μορφωτικό του επίπεδο (απόφοιτος λυκείου, πτυχιούχος κ.λπ.) διάφορα άλλα επιδόματα με τα οποία προσαυξάνονται οι αποδοχές (π.χ. ανθυγιεινό, ταμειακό κ.λπ.), το είδος της επιχείρησης, τον τρόπο (ημερομίσθιος ή μισθωτός), τον τόπο, τον χρόνο απασχόλησης κ.λπ.

Με στόχο τον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής, την ορθή υπαγωγή στην ασφάλιση στο Ι.Κ.Α - ΕΤΑΜ. των εργαζομένων, αλλά και την επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης συστημάτων και διαδικασιών που συμβάλλουν με αποφασιστικότητα στην αναβάθμιση της υπηρεσίας μας, αλλά και της εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων, εργοδοτών και ασφαλισμένων, υλοποιήθηκε η ενσωμάτωση των πινάκων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, για χρήση αποκλειστικά των υπηρεσιών του, στο ΟΠΣ/ ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. οι οποίες και εντάχθηκαν από 2/11/2009 στην επιχειρησιακή περιοχή των ασφαλιστικών εισφορών .

Η δημιουργία ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος, άμεσου, διαρκούς και με ασφαλή πληροφόρηση, με την συνεχή αποτύπωση πληροφοριών (on line) των Σ.Σ.Ε., δίνουν την δυνατότητα στις υπηρεσίες μας, για αύξηση της παραγωγικότητας παράλληλα με την ποιοτική διαχείριση του ελεγκτικού τους έργου.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:


1. Οι πίνακες των Σ.Σ.Ε. με όλα εκείνα τα σχετικά δεδομένα που προβλέπονται από τις διαφορετικές Συμβάσεις Εργασίας καθώς επίσης και τυχόν παροχών που προβλέπονται από το πεδίο εφαρμογής τους, θα ενημερώνονται on line με τις αλλαγές που επέρχονται, με την σχετική συντήρηση και επικαιροποίηση αυτών. Ο χρόνος αναφοράς τους είναι 10 ετής και σήμερα εμφανίζονται από το έτος 1999 και εφεξής.

2. Επισημαίνεται ότι αν σε Σ.Σ.Ε. εμφανισθεί εγγραφή με ύψος αποδοχών 9.999.ΧΧΧ δεν λαμβάνεται υπόψη και θα πρέπει να αναζητείται από τις διατάξεις η Σ.Σ.Ε. με τις προβλεπόμενες αποδοχές (π.χ. ΣΣΕ ηλεκτροτεχνιτών, έτους 2009, ειδικότητα : ξενοδοχείων βοηθοί αδειούχοι).

Συν/να : Επισυνάπτεται πίνακας οθονών και βήματα διαδικασιών Εξεύρεσης Σ.Σ.Ε.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ