ΙΚΑ 27 23.04.2010 Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 3833/2010 " Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης"

2010-04-27 15:27

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η                                                                                  Βαθμός Ασφαλείας
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                                 Αθήνα, 23/4/2010
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                 Αριθμ. Πρωτ. Βαθ. Προτερ.
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                             Μ07/ 85 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8                                                     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27
Ταχ.Κώδικας : 102 41 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Παπαδοπούλου Φωτεινή
Τηλέφωνο : 210-5215294, 292, 289
Β. Φραγκιαδάκη Ελένη –
Κωτσικοπούλου Μαρία
Τηλέφωνο : 210-5215355, 356, 357
FAX : 210-5223312 / 210-5229066

ΠΡΟΣ :
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,6,7 §4, 8 §§ 2 & 7 και 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α’/15-3-2010) καθώς και την 2/14924/0022/1-4- 2010 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την οποία παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.

Ειδικότερα:

Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 3833/2010 " Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης"