Ενημερωθείτε για: -τις Νέες Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής Α.Π.Δ. -το μηχανισμό διενέργειας αυτοματοποιημένων (on line) ελέγχων κατά την υποβολή αρχείου Α.Π.Δ

2010-04-19 17:16
Ενημερωθείτε για: 
-τις Νέες Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής Α.Π.Δ. 
-το μηχανισμό διενέργειας αυτοματοποιημένων (on line) ελέγχων κατά την υποβολή αρχείου Α.Π.Δ.

 

Αθήνα, 13 Απριλίου 2010
 

Ανακοίνωση
 
Το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ανακοινώνει ότι, από την 1/4/2010 έχει τεθεί σε λειτουργία μηχανισμός διενέργειας αυτοματοποιημένων (on line) ελέγχων κατά το στάδιο υποβολής μέσω διαδικτύου των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων (με τη μέθοδο φόρτωσης αρχείου).

Εφίσταται η προσοχή των εργοδοτών για τη πλήρη και ορθή συμπλήρωση των πεδίων των υποβαλλόμενων Α.Π.Δ., ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής παραλαβή τους.

Σε όσες περιπτώσεις εντοπίζονται λάθη ή ελλείψεις στο αρχείο της Α.Π.Δ. θα εμφανίζεται κατάσταση λαθών και ο εργοδότης θα πρέπει να επανυποβάλει τη συγκερκιμένη Α.Π.Δ. με τύπο δήλωσης "01" Κανονική μέχρι της 15 του επόμενου μήνα από τη λήξη υποβολής της Α.Π.Δ.

Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας η υποβολή της Α.Π.Δ. θα γίνεται μόνο στο κατά τόπο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, επίσης με τύπο δήλωσης "01" Κανονική και θα θεωρείται εκπρόθεσμη.
 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΥ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.