Είσπραξη Ασφαλιστικών Εισφορών Υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1/8/2011 Υποχρεωτικά μέσω Τραπεζικού Συστήματος και ΕΛΤΑ

2011-07-25 15:05

    Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι από 1/8/2011 και σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.3863/10 (ΦΕΚ 115/15-7-2010 τ.Α) η είσπραξη των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τους Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων και για τις μισθολογικές περιόδους Ιουλίου 2011 και εφεξής θα διενεργείται αποκλειστικά μέσω Τραπεζικού Συστήματος ή ΕΛ.ΤΑ.

    Από την ίδια ημερομηνία παύει η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών στα Υποκ/τα και Παρ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κατόπιν αυτού οι Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων θα πρέπει να καταβάλουν, μέσω του συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ σε Τράπεζες της επιλογής τους ή στα ΕΛ.ΤΑ, τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, για τις περιόδους απασχόλησης Ιουλίου 2011 και εφεξής. Στα πλαίσια του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ παρέχεται, μεταξύ άλλων, και η Διατραπεζική Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυτόματης Εξόφλησης Λογαριασμών (DIASDEBIT).

    Συνιστάται ιδιαίτερα στους εργοδότες να επικοινωνήσουν με τα Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και με τις Τράπεζες συνεργασίας τους, προκειμένου να ενημερωθούν, αφ ενός για τα εναλλακτικά δίκτυα που προσφέρονται, ώστε να αποφύγουν την πιθανή αναμονή στα Ταμεία και αφ ετέρου για το τυχόν κόστος κάθε τύπου συναλλαγής.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Υποκ/τα, Ταμεία Είσπραξης κλπ):

-Εισφορές Προαιρετικής Ασφάλισης και  Αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης -Ποσά για εξόφληση οφειλών από καθυστερούμενες εισφορές, προσαυξήσεις, πρόστιμα κλπ -Ποσά δόσεων ρύθμισης οφειλών -Προκαταβολή εισφορών κατά την απογραφή ιδιωτικού οικοδομοτεχνικού έργου -Εισφορές βάσει ποσοστού εργατικής δαπάνης (Π.Ε.Δ) για Δημόσια Έργα -Τρέχουσες εισφορές για οικοδομοτεχνικά έργα που έχουν απογραφεί μέχρι 31/12/2001 (όπου ο αριθμός μητρώου είναι με εννέα ψηφία) -Εισφορές για τις ειδικές κατηγορίες προσώπων οι οποίες εξαιρούνται προσωρινά ή οριστικά από την υποχρέωση υποβολής  ΑΠΔ (όπως Αποκλειστικές νοσοκόμες κλπ.)

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ