Ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (13ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2010

2010-12-03 10:04

  

    Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (13ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2010:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 13η

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία

Δηλώσεις

Φορολογούμενο

Φόρος

Φορολογικά Ενήμεροι

 

 

 

Πλήθος

%

Εισόδημα

Πλήθος

%

 

 

Χρεωστικές

20.295

29,83

889.569.043

109.324.353

12.555

61,86

 

 

Πιστωτικές

21.855

32,13

592.268.410

-23.389.613

14.409

65,93

 

 

Μηδενικές

25.880

38,04

186.466.760

0

18.222

70,41

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

68.030

100,00

1.668.304.213

85.934.740

45.186

66,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 68.030 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 45.186 δηλαδή ποσοστό 66,42% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (1ης έως και 13ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 1η έως και 13η

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία

Δηλώσεις

Φορολογούμενο

Φόρος

Φορολογικά Ενήμεροι

 

 

 

Πλήθος

%

Εισόδημα

Πλήθος

%

 

 

Χρεωστικές

1.407.307

25,26

42.736.098.424

2.965.870.735

1.021.286

72,57

 

 

Πιστωτικές

1.555.722

27,92

35.880.041.329

-1.137.953.359

1.148.141

73,80

 

 

Μηδενικές

2.609.325

46,82

19.795.509.199

0

2.004.619

76,83

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

5.572.354

100,00

98.411.648.952

1.827.917.376

4.174.046

74,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 5.572.354 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 4.174.046 δηλαδή ποσοστό 74,91% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.