Ανακοίνωση σχετικά με την υπηρεσία τηλεφωνικής ενημέρωσης για την εκκαθάριση των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του οικονομικού έτους 2010

2010-05-07 17:55

Αθήνα, 06.05.2010 

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών παρέχει σε κάθε φορολογούμενο πολίτη την δυνατότητα να ενημερώνεται τηλεφωνικά για την πορεία της διαδικασίας εκκαθάρισης της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματός του οικονομικού έτους 2010.

Η υπηρεσία απαντά στον αριθμό κλήσης  211-0007111.

Για να χρησιμοποιήσει τη νέα υπηρεσία, ο ενδιαφερόμενος πληκτρολογεί, από τηλεφωνική συσκευή με τονικό σήμα, τον αριθμό κλήσης της υπηρεσίας και τον Α.Φ.Μ. του.

Οι πληροφορίες που παρέχει αυτόματα η υπηρεσία στον ενδιαφερόμενο είναι:

  • Η ολοκλήρωση ή μη της διαδικασίας εκκαθάρισης της δήλωσής του
  • Σε περίπτωση που έχει γίνει η εκκαθάριση, η ημερομηνία εκκαθάρισης και το αποτέλεσμά της (χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό).
  • Η ημερομηνία είσπραξης του ποσού επιστροφής, στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό.
  • Η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό.
  • Η εκτιμώμενη ημερομηνία διενέργειας της επόμενης εκκαθάρισης.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία δεν χορηγεί πληροφορίες για τους φορολογουμένους που έχουν συμπληρώσει τον κωδικό 010 της πρώτης σελίδας του εντύπου Ε1, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην υπηρεσία τηλεφωνικής ενημέρωσης.