Ίδρυση Επιχείρησης σε ΜΙΑ ημέρα και σε ΈΝΑ σημείο One stop shop Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

2011-04-29 17:30

Ερώτηση: Τι γίνεται με την περίπτωση όπου ατομική επιχείρηση μετατρέπεται σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ?

Απάντηση: Για τις ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες πρόκειται να μετατραπούν σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ, η διαδικασία που προβλέπεται δεν αποτελεί πρωτότυπη σύσταση εταιρείας, αλλά προϋποθέτει υποβολή ισολογισμού και έκθεσης εκτιμητή. Συνεπώς, η σύσταση της νέας εταιρείας δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΥΜΣ, αλλά θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη στην κείμενη νομοθεσία οδό και θα καταλήξει στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ για να πάρει ΑρΓεμη και στη συνέχεια να μεταβεί στη ΔΟΥ για τη λήψη ΑΦΜ.

Ερώτηση: Πώς γίνεται να έχει θεωρημένο μισθωτήριο η εταιρεία, όταν ακόμη δεν έχει συσταθεί

Απάντηση: Το μισθωτήριο υπογράφεται από τους ιδρυτές οι οποίοι έχουν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας τη δυνατότητα να τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους. Στο κείμενο του μισθωτηρίου θα γίνεται μνεία για την μελλοντική εκχώρηση προς την εταιρεία των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μίσθωση, κατά το χρόνο που αυτή θα συσταθεί. Η ΔΟΥ θεωρεί κανονικά το μισθωτήριο χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν επιτρέπεται να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της σύστασης της εταιρείας αν δεν μας έχει προσκομιστεί το μισθωτήριο.

Ερώτηση: Σε ποιόν αριθμό φαξ στέλνω το αίτημα για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας?

Απάντηση: Η διαδικασία αποστολής φαξ στο ΙΚΑ γίνεται μέσω των πιστοποιημένων φαξ για τα οποία έχετε οριστεί ως πιστοποιημένοι χρήστες. Πληκτρολογείτε τον κωδικό σας και το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου και ΑΥΤΟΜΑΤΑ το ΣΥΣΤΗΜΑ και όχι κάποιος υπάλληλος του ΙΚΑ, σας χορηγεί την ενημερότητα ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Δε στέλνετε φαξ σε κάποιο περιφερειακό γραφείο του ΙΚΑ.

Για τον ΟΑΕΕ, δεν στέλνετε φαξ, αλλά ενεργοποιείτε την εντολή για τη λήψη της ασφαλιστικής ενημερότητας από τον υπολογιστή σας, στην εφαρμογή Υπηρεσίας Μιας Στάσης.

Για τη ΔΟΥ ισχύουν τα όσα ελέχθησαν παραπάνω σχετικά με τα πιστοποιημένα φαξ του ΙΚΑ.

Ερώτηση: Η αναζήτηση εταιρειών γιατί γίνεται μόνο με ΑΦΜ. Γιατί δεν γίνεται με όνομα μέλους ή κάτι άλλο?

Απάντηση: Γιατί το μέλος μπορεί να αλλάξει.

Ερώτηση: Πού πληρώνεται ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου?

Απάντηση: Είτε στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, είτε σε προγενέστερο στάδιο, στη ΔΟΥ. Η σχετική επιλογή (δηλαδή για την πληρωμή σε εσάς, ή την πληρωμή σε άλλο φορέα) υπάρχει στην οθόνη σας

Ερώτηση: Στο φίλτρο δραστηριοτήτων μπορεί να γίνει αναζήτηση και εισαγωγή και με Νο ΚΑΔ?

Απάντηση: Ναι, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης με τον αριθμό ΚΑΔ.  

Ερώτηση: Για την εγγραφή στο Επιμελητήριο στην αίτηση έχει στοιχεία: ΝΜ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ, ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ, ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΕΜΗ, ΑΦΜ.  Δε θα πρέπει να προστεθεί ο σκοπός και η έδρα;

Απάντηση: Δε χρειάζεται, καθώς αυτά τα πεδία προκύπτουν από τη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.  

Ερώτηση: Όπου ζητείται πρωτόκολλο (για αποστολή αιτήσεων σε ΟΑΕΕ κλπ) θα μπαίνει πρωτόκολλο του Επιμελητηρίου ή θα πρέπει η ΥΜΣ να τηρεί δικό της πρωτόκολλο?

Απάντηση: Το κάθε Επιμελητήριο μπορεί να τηρεί δικό του σύστημα πρωτοκόλλου.

Ερώτηση: Στο άρθρο 13 της Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Κ1-802, αναφέρεται ότι οι πληρωμές μπορούν να γίνουν και με τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται από την τράπεζα για λογαριασμό του εν δυνάμει επιχειρηματία, έναντι του ποσού που καλείται να πληρώσει. Εις ποιου διαταγή θα πρέπει να εκδίδεται η παραπάνω επιταγή?

Απάντηση: Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με τραπεζική επιταγή, η επιταγή κόβεται σε διαταγή της ΥΜΣ, η οποία στη συνέχεια μπορεί να την οπισθογραφήσει και να την παραδώσει στην τράπεζα.

Ερώτηση: Οι διατάξεις για την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας μιας στάσης απαγορεύουν συγχρόνως στις Δ.Ο.Υ. να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην ίδρυση εταιρειών, εφόσον είτε οι ιδρυτές των εταιρειών το επιθυμούν, είτε η Υπηρεσία μιας στάσης δεν είναι έτοιμη, ακόμη, να παρέχει προς αυτούς τις υπηρεσίες της?

Απάντηση: Ναι. Οι Δ.Ο.Υ έχουν πλέον αρμοδιότητα έκδοσης ΑΦΜ μόνο για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΥΜΣ.  

Ερώτηση: Ποιο είναι το ποσό του δικαιώματος  εγγραφής στο ΟΑΕΕ?

Απάντηση: Το ποσό είναι 111,10 ευρώ.

Ερώτηση: Μπορώ να δοκιμάσω την εφαρμογή των Υπηρεσιών Μιας Στάσης με μη πραγματικά δεδομένα;

Απάντηση: Σύντομα θα διατεθεί εφαρμογή με κατάλληλο περιβάλλον δοκιμών.

Ερώτηση: Ποιοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση για ασφαλιστική ενημερότητα?

Απάντηση: Απαλλάσσονται τα μέλη της εταιρείας που δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχολήσει προσωπικό, δεν ανεγείρουν οικοδομή, δεν ήταν κατά το παρελθόν μέλη σε εταιρεία κλπ (τα πεδία της σχετικής δήλωσης υπάρχουν στην οθόνη που θα βρείτε μπροστά σας στο βήμα «ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ»).

Ερώτηση: Πρέπει υποχρεωτικά να πληρωθούν τα 15 € για χορήγηση κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης στο ΓΕΜΗ?

Απάντηση: Δεν είναι υποχρεωτικό αλλά είναι καλό να ενημερώνουμε τους εκπροσώπους των εταιρειών ότι εφόσον το ΓΕΜΗ θα αποτελεί το μοναδικό πλέον εμπορικό μητρώο, όλη η πληροφόρηση που χρειάζονται για την επιχείρησή τους θα βρίσκεται πλέον εκεί.

Σε ποιο στάδιο αποστέλλω την αναγγελία εγγραφής στον ΟΑΕΕ και πότε πρέπει αυτός να απαντήσει?

Απάντηση: Η αναγγελία εγγραφής στον ΟΑΕΕ αποστέλλεται κατά το στάδιο αμέσως μετά την λήψη Αρ. ΓΕΜΗ και ποτέ σε προηγούμενο στάδιο. Σε καμία περίπτωση δεν περιμένουμε  απάντηση του περιφερειακού τμήματος του ΟΑΕΕ προκειμένου να προχωρήσουμε στην επόμενη οθόνη (λήψη ΑΦΜ της εταιρείας)

Ερώτηση: Όταν συμμετέχει νομικό πρόσωπο (εταιρεία) στη νέα εταιρεία που συστήνεται, για ποιόν ζητάω ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΟΑΕΕ?

Απάντηση: Για τους μετόχους της εταιρείας που συμμετέχει, εφόσον είναι και αυτά φυσικά πρόσωπα.

Ερώτηση: Ποιο μέρος του καταστατικού «ανεβάζω» ηλεκτρονικά στο σύστημα?

Απάντηση: ΟΛΟΚΛΗΡΟ το καταστατικό και όχι μέρος αυτού.

Ερώτηση: Μπορώ να δώσω τον κωδικό μου σε κάποιον άλλο?

Απάντηση: Όχι. Οι κωδικοί είναι αυστηρά προσωπικοί και η χρήση τους γίνεται με ευθύνη σας. Εάν δώσετε τον κωδικό σας σε κάποιον άλλο, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να «χρεωθείτε» έναν λάθος χειρισμό καθώς το σύστημα αναγνωρίζει τον χρήστη από τον κωδικό που πληκτρολογεί κατά την είσοδό του στην εφαρμογή.

Ερώτηση: Πού μπορώ να βρω την ΚΥΑ και τα παραρτήματά της?

Απάντηση: Η ΚΥΑ έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ στο τεύχος Β470 και το κείμενο καθώς και τα παραρτήματά της υπάρχουν στην οθόνη της εφαρμογής geminet μόλις ανοίγετε μια υπόθεση για σύσταση εταιρείας. Μπορείτε να τη συμβουλεύεστε κάθε φορά που ανοίγετε μια υπόθεση.

Ερώτηση: Τα Τέλη Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης και Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ) που προβλέπει η ΚΥΑ (50ευρώ και 10ευρώ) πώς τα διαχειρίζομαι λογιστικά και διαδικαστικά αν είμαι Επιμελητηριακός χρήστης;

Απάντηση: Τα τέλη εισπράττονται με εντολή της Υπηρεσίας Μιας Στάσης και καταχωρούνται σε ΚΑΕ (βλέπε επιστολή ΚΕΕ με Α.Π. 1306) απευθείας στο ταμείο του Επιμελητηρίου που εδρεύει η Υπηρεσία Μιας Στάσης, όπου εκδίδεται σχετική επίσημη απόδειξη. Τα τέλη αυτά αποτελούν έσοδο του Επιμελητηρίου και για το σκοπό αυτό τα Επιμελητήρια πρέπει να ανοίξουν αντίστοιχους λογιστικούς λογαριασμούς.

Ερώτηση: Σε ποιο Επιμελητήριο στέλνω το αίτημα εγγραφής μιας τεχνικής ή μιας ξενοδοχειακής εταιρείας για να την εγγράψει στο μητρώο του;

Απάντηση: Οι εταιρείες αυτές εγγράφονται στο ΓΕΜΗ μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, εφόσον είναι ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ. Στη συνέχεια, εφόσον η εταιρεία είναι ΑΕ ή ΕΠΕ, υποχρεωτικά θα πρέπει να εγγραφεί στο εμπορικό επιμελητήριο. Αν είναι ΟΕ ή ΕΕ και από τον πρώτο από τους συσσωρευμένους σκοπούς στο καταστατικό της, (παρ. 5, άρθ. 4, ν. 1089/80 που προστέθηκε με την παρ. 4, άρθρ. 1, ν. 2941/0001), δηλαδή από τον κύριο σκοπό της, δεν προκύπτει άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, θα εγγραφεί στο επαγγελματικό επιμελητήριο.

Ερώτηση: Με ποια διαδικασία ιδρύονται οι Ατομικές Επιχειρήσεις;

Απάντηση: Για την ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης δεν ακολουθείται η διαδικασία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης. Οι επιχειρήσεις αυτές ιδρύονται όπως και πριν την 4-4-2011.

Ερώτηση: Μπορώ να ιδρύσω ένα υποκατάστημα μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης;

 Απάντηση: Όχι. Τα υποκαταστήματα των επιχειρήσεων (είτε ημεδαπών, είτε αλλοδαπών) δεν ιδρύονται μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης. Πρέπει να εγγραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ μέσω των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ

Ερώτηση: Ποιο είναι το ποσό των τελών υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας και σε ποιες περιπτώσεις εισπράττονται αυτά;

Απάντηση:

Τέλος υπέρ Ταμείου Νομικών:

εισπράττεται πανελλαδικά ΜΟΝΟ στις συστάσεις ΟΕ και ΕΕ και ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Τέλος υπέρ Ταμείου Προνοίας:

εισπράττεται ΜΟΝΟ για τις εταιρείες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών και όχι για τα ταμεία Προνοίας στην υπόλοιπη Ελλάδα.

ΟΕ και ΕΕ με κεφάλαιο με κεφάλαιο έως 586,94 € : εισπράττεται ποσό 5,80 €.

ΟΕ και ΕΕ με κεφάλαιο από 586,94 € και άνω: εισπράττεται ποσό που αντιστοιχεί στο 1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό.

Επιπλέον εισπράττεται χαρτόσημο 3,6% επί του ανωτέρω 1%.

Ε.Π.Ε.: ανεξαρτήτως ύψους του κεφαλαίου εισπράττεται ποσό 5,80€.

Ερώτηση: Το παράβολο προελέγχου επωνυμίας και τίτλου στο οικείο Επιμελητήριο καταργείται μόνο όσον αφορά στη διαδικασία σύστασης επιχείρησης;

Απάντηση: Ναι καταργείται μόνο κατά τη διαδικασία σύστασης Εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης.

Δεν καταργείται για τις επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής των Υ.Μ.Σ. (ΚΥΑ : K1-802) – ‘‘βλέπε και απάντηση στην Ερώτηση 15’’ .

Οι Τροποποιήσεις επωνυμίας και διακριτικού τίτλου δε διενεργούνται από τις Υπηρεσίες μιας Στάσης, αλλά από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων, οι οποίες θα εισπράξουν το σχετικό παράβολο για τον προέλεγχο /προέγκριση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου.

Ερώτηση: Ποιες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες δε συστήνονται μέσω της διαδικασίας της Υπηρεσίας Μιας Στάσης; 

Απάντηση:

Καταρχήν, όσες ΑΕ έχουν λάβει από την Νομαρχία Αριθμό Μητρώου ΑΕ (ΑΡΜΑΕ) πριν τις 4/4/2011.

Επίσης, όσες ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ έχουν ήδη πριν τις 4/4/2011 καταχωρηθεί στα βιβλία του οικείου Πρωτοδικείου.

Οι Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Συν. Π.Ε.)

Τέλος, όλες εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες, προκειμένου να ιδρυθούν πρέπει να λάβουν προηγούμενη διοικητική έγκριση ή απόφαση.

Συγκεκριμένα:

 • Οι ημεδαπές εταιρείες του α.ν.89/67 (ΦΕΚ 132 Α’)  (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), όπως  τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α’).

 • Όσες νέες εταιρείες προέρχονται από μετασχηματισμό.

 • Οι αλλοδαπές εταιρείες με μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. που ιδρύουν υποκατάστημα  στην Ελλάδα.

 • Οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται με τη μορφή υποκαταστήματος στην Ελλάδα.

 • Οι αλλοδαπές εταιρείες ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα.

 • Οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα (ΠΟΛ 1083/6-3-2002 εγκύκλιος)

 • Οι αλλοδαπές  εταιρείες που έχουν σύμβαση έργου στην Ελλάδα.

 • Οι αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα

 • Οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται με τη μορφή γραφείου στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του  α.ν. 89/67(ΦΕΚ132Α’ ) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις  του ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312  Α’).

Επίσης:

 • Οι εταιρείες που δηλώνουν δραστηριότητα για την άσκηση της οποίας απαιτείται προέγκριση ίδρυσης (άρθρα 80 και 81 του ν.3463/2006), δηλαδή τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία  γίνεται  παρασκευή  ή  και  διάθεση  σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή και διανομή φαγητών, γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων, ποτών, καθώς και τα  καταστήματα  προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία

 • Εταιρείες που δηλώνουν δραστηριότητα για την άσκηση της οποίας απαιτείται άδεια εγκατάστασης  ή λειτουργίας ( παρ.8α  του άρθρου 4 του ν.3325/2005)

Για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις, επίκειται ΑΜΕΣΗ ένταξή τους στις διαδικασίες των Υπηρεσιών Μιας Στάσης με τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

Ερώτηση: Πού μπορώ να απευθύνομαι για τυχόν απορίες μου σχετικά με τη διαδικασία Υπηρεσίας Μιας Στάσης;

Απάντηση:

Για θέματα της εφαρμογής geminet: Knowledge Broadband Services:

2610- 454044

2610-454040

2610-454041

2610-454042

2610-454043

Για θέματα της βάσης ΓΕΜΗ: Πανεπιστήμιο Πάτρας

2610- 996991

2610- 996982

Και επιπλέον, για επιμελητηριακούς χρήστες:

  e-mail gemi@uhc.gr,

  Τηλέφωνο Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος: 210- 3387104

  Τηλέφωνα ΕΒΕΑ :

210- 3645668

210- 3382404

210- 3382347

210- 3382206

210- 3382405

  Τηλέφωνα ΒΕΑ:

210- 3680708

210- 3680782

210- 3680700

Για Συμβολαιογράφους

e- mail: notaries@notariat.gr