Αριθμ. Πρωτ.Γ99/1/143/13.5.2009 Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Γ΄, Δ΄ τριμήνου 2008 και Α΄ τριμήνου 2009, εργοδοτών οι οποίοι μέχρι 31/7/2008 ασφάλιζαν το προσωπικό τους για τον κλάδο σύνταξης στο Ταμείο Ασφάλισης Πρ

2009-05-15 20:17

Αθήνα 13/5/2009
Αριθμ. Πρωτ.Γ99/1/143

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Καραμουσουλή
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 244
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα &
Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Τμήματα Εσόδων


ΘΕΜΑ : «Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Γ΄, Δ΄ τριμήνου 2008 και Α΄ τριμήνου 2009, εργοδοτών οι οποίοι μέχρι 31/7/2008 ασφάλιζαν το προσωπικό τους για τον κλάδο σύνταξης στο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (ΤΑΠ- Ο.Τ.Ε.), και στο Ταμείο Σύνταξης Προσωπικού ΗΣΑΠ»

ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 77/2008 & 78/2008.
Γεν. Έγγρ. Γ99/1/14/28-1-01.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα των ενδιαφερομένων εργοδοτών περί παράτασης υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), προκειμένου να προσαρμόσουν τα μηχανογραφικά τους συστήματα ώστε να απεικονίζονται τα ασφαλιστικά στοιχεία των εργαζομένων τους στις Α.Π.Δ., παρατείνεται μέχρι 31/7/09, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. Γ΄, Δ΄ τριμήνου 2008 και Α΄ τριμήνου 2009, με κατάθεση μαγνητικών μέσων (για κανονικές 01 Α.Π.Δ.) και με μαγνητικά μέσα ή σε έντυπη μορφή (για Συμπληρωματική 04 Α.Π.Δ.), στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. έδρας του εργοδότη.

Η καταβολή των εισφορών θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των κατά νόμο προβλεπομένων προθεσμιών.

Συν/να : 2 φύλλα (πίνακας διανομής)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ