Ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων δεν είχαν αποδώσει εμπρόθεσμα ΦΠΑ, που αποφέρουν έσοδα 10.760.780 ευρώ

2011-05-13 12:50

  

Μια ακόμα συγκεκριμένη και ποσοτικοποιημένη δράση των Ειδικών Ομάδων Εργασίας που συγκροτήθηκαν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης για τη φοροδιαφυγή φέρνει σημαντικά αποτελέσματα.

Οι ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις, που αποστέλλει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, μετά από διασταυρώσεις σε συνεργασία με την 5η Ομάδα Απόδοσης Παρακρατουμένων Φόρων και Φορολογικής Συμμόρφωσης (Α.ΠΑ.Φ.Σ.) της Έκτακτης Δομής Διοίκησης Έργου και τη Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων, συνεχίζουν να φέρνουν σημαντικά έσοδα στο κράτος. Συγκεκριμένα 1.900 φορολογούμενοι, που δεν είχαν αποδώσει εμπρόθεσμα τον Φ.Π.Α., ανταποκρίθηκαν στην ηλεκτρονική ειδοποίησή της, απέστειλαν  την δήλωση τους και  κατέβαλαν το ποσό που τους αναλογούσε. Το εισπραχθέν ποσό, εκ μέρους των ανωτέρω οφειλετών του Δημοσίου, ανέρχεται σε  10.760.783 ευρώ.

Στις αρχές Απριλίου διαπιστώθηκε μετά από προγραμματισμένη διασταύρωση ότι 18.000 επιχειρήσεις, που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ., «λησμόνησαν» την υποχρεωτική υποβολή προσωρινής δήλωσης Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2011.

Με μία πρώτη ειδοποίηση στις 11 Απριλίου 2011 η Γ.Γ.Π.Σ. τους υπενθύμισε την παράλειψη. Η ειδοποίηση έθετε προθεσμία για την εκπρόθεσμη υποβολή στις 26 Απριλίου 2011 και 1.235 οφειλέτες ανταποκρίθηκαν θετικά. Το εισπραχθέν ποσό ανέρχεται σε 7.115.370 ευρώ.

Στις 4 Μαΐου 2011 έληξε η προθεσμία υποβολής δήλωσης και για τους υπολοίπους, μη συμμορφωθέντες υπόχρεους, οι οποίοι έλαβαν από την Γ.Γ.Π.Σ. επαναληπτική ειδοποίηση στις 27 Απριλίου 2011. Από αυτούς, άλλοι 662 υπόχρεοι υπέβαλαν, εκπροθέσμως, την δήλωση Φ.Π.Α. αποδίδοντας συνολικό φόρο 3.499.597 ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας αποφασίσει, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, τον έλεγχο του συνόλου των επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν, αποστέλλει τον κατάλογο με τις περίπου 16.000 επιχειρήσεις στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τις περαιτέρω ενέργειες.

Σύμφωνα με κριτήρια αξιολόγησης, από αυτές τις ανέλεγκτες επιχειρήσεις, οι 1.343 χρήζουν ελέγχου λόγω επικινδυνότητας. Για τον λόγο αυτό, Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου θα δραστηριοποιηθούν άμεσα.

Επίσης προγραμματίζεται έλεγχος στους φορολογούμενους με υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., οι οποίοι δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. πρώτου τριμήνου 2011 ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., οι οποίοι δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. Μαρτίου 2011. Οι καταληκτικές ημερομηνίες ήταν 30 Απριλίου 2011.

Τέλος, ένα πλήθος επιτηδευματιών, που επί μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε τακτοποιήσει εκκρεμότητες σχετικές με τις δηλώσεις Μητρώου, προέβη στην υποβολή των σχετικών δηλώσεων μεταβολών ή διακοπής εργασιών.

Ο ανωτέρω εντοπισμός συμμόρφωσης ως προς την καταβολή Φ.Π.Α. διεξήχθη από την Γ.Γ.Π.Σ., σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και την Ομάδα Απόδοσης Παρακρατουμένων Φόρων και Φορολογικής Συμμόρφωσης.

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών