Ανακοίνωση σχετικά με τον έλεγχο επιχειρήσεων, για τη μη απόδοση Φ.Π.Α. - Ο έλεγχος συνεχίζεται με επιτυχία

2011-06-21 11:15

    Νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις που αποστέλλει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων συνεχίζουν να φέρνουν έσοδα στο κράτος. Συνολικώς, μέσω των ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων, το εισπραχθέν ποσόν από εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. ανέρχεται περίπου σε  42 εκ. €.

    Οι δράσεις αφορούν φορολογούμενους-υπόχρεους στην τήρηση βιβλίων Β΄ κατηγορίας, οι οποίοι δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. για το πρώτο τρίμηνο 2011 καθώς και φορολογούμενους-υπόχρεους στην  τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας, οι οποίοι δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. για τις φορολογικές περιόδους Φεβρουαρίου, Μαρτίου 2011.   

Αναλυτικά:

  • Β’ Κατηγορίας βιβλία  για την περίοδο πρώτου τριμήνου 2011

    Για την Φορολογική Περίοδο του Α’ Τριμήνου του 2011, στην οποία όφειλαν να υποβάλουν δήλωση οι τηρούντες Β’ Κατηγορίας Βιβλία, εκ των αρχικά 215 χιλιάδων μη συμμορφουμένων υπόχρεων, κατόπιν υπενθύμισης με ηλεκτρονική ειδοποίηση, περίπου το 11% υπέβαλε την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.  Το εισπραχθέν ποσόν φόρου, μαζί με τις προσαυξήσεις, ανέρχεται στα 21 εκ. €

  • Γ’ Κατηγορίας βιβλία  για τον Φεβρουάριο  2011

    Για την Φορολογική Περίοδο του Φεβρουαρίου 2011, στην οποία όφειλαν να υποβάλουν δήλωση οι τηρούντες Γ’ Κατηγορίας Βιβλία, εκ των αρχικά 24 χιλιάδων μη συμμορφουμένων υπόχρεων, κατόπιν υπενθύμισης με ηλεκτρονική ειδοποίηση,  περίπου το 12% υπέβαλε την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.  Το εισπραχθέν ποσόν φόρου, μαζί με τις προσαυξήσεις, ανέρχεται στα 11 εκ. €

  • Γ’ Κατηγορίας βιβλία  για τον Μάρτιο  2011

    Για την Φορολογική Περίοδο του Μαρτίου 2011, στην οποία όφειλαν να υποβάλουν δήλωση οι τηρούντες Γ’ Κατηγορίας Βιβλία, εκ των αρχικά 23 χιλιάδων μη συμμορφουμένων υπόχρεων, κατόπιν υπενθύμισης  με ηλεκτρονική ειδοποίηση, περίπου το 8% υπέβαλε την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.  Το εισπραχθέν ποσόν φόρου, μαζί με τις προσαυξήσεις, ανέρχεται στα 9,9 εκ. €

    Επίσης, στο ίδιο χρονικό διάστημα το εισπραχθέν ποσόν, από εκπρόθεσμα υποβληθείσες δηλώσεις Φ.Π.Α., που αφορούσαν παλαιότερες φορολογικές περιόδους, ανέρχεται περίπου σε  4 εκ. €.

    Τέλος, για τους υπολοίπους επιχειρηματίες-επιτηδευματίες, οι οποίοι  αγνόησαν τα ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια, το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, να αποστείλει τα στοιχεία τους στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για περαιτέρω έλεγχο.

    Οι πρώτοι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών υπήρξαν αποτελεσματικοί. Έτσι στο διάστημα από 12/05/2011 (ημερομηνία αποστολής των υποθέσεων για έλεγχο) έως την 31/05/2011 (ημερομηνία καταγραφής των  στοιχείων για το παρόν συνοπτικό άρθρο), δηλαδή εντός δεκατριών εργασίμων ημερών, πραγματοποιήθηκαν 532 έλεγχοι, βάσει των οποίων καταλογίστηκαν ποσά που ανέρχονται περίπου σε 11 εκ. €.  Οι επιτόπιοι έλεγχοι στις επιχειρήσεις συνεχίζονται.

    Ο εντοπισμός συμμόρφωσης ως προς την καταβολή Φ.Π.Α. διεξήχθη από την Γ.Γ.Π.Σ., σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και την Ομάδα Απόδοσης Παρακρατουμένων Φόρων και Φορολογικής Συμμόρφωσης.

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών