Δικαιώματα και υποχρεώσεις Φορολογουμένων και Ελεγκτών κατά τον προληπτικό – προσωρινό και τακτικό φορολογικό έλεγχο

2010-11-28 16:40

  Έννοια – Σκοπός Φορολογικού Έλεγχου

            Είναι το σύνολο των ελεγκτικών ενεργειών που εφαρμόζονται από τα αρμόδια όργανα (ελεγκτές) με σκοπό:

α. Τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.

β. Τη διαπίστωση της υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων και επαλήθευσης του περιεχομένου αυτών, σε σχέση πάντα με τη συναλλακτική δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα, όπως αυτά προκύπτουν από τα προβλεπόμενα και τηρούμενα λογιστικά βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής επιστήμης και του Ε.Γ.Λ.Σ.

γ. Τον καθορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων.

 

Προληπτικός έλεγχος

             Είναι ο έλεγχος που γίνεται με σκοπό τη διαπίστωση εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ., καθώς και την εκπλήρωση των ληξιπρόθεσμων εν γένει φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης.

            Ο προληπτικός φορολογικός έλεγχος στοχεύει κυρίως, με την αιφνίδια Παρουσία των υπαλλήλων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή εκτός αυτής κατά τη διακίνηση, να αποτρέψει τους φορολογούμενους από τη διάπραξη φορολογικών παραβάσεων.

            Ο έλεγχος μπορεί να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου ή στοιχείου ή εγγράφου, εκτός από αυτά που τηρούνται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, καθώς και κάθε περιουσιακού στοιχείου, που βρίσκεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στο κατάστημα κάθε άλλου υπόχρεου.

            Ο έλεγχος αυτός επιβάλλεται να είναι ουσιαστικός και σύντομος και ασκείται κυρίως από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ. – Δ.Ε.Κ.).

 

Προσωρινός Έλεγχος

            Πρόκειται για μορφή ελέγχου που εμπεριέχει όλα τα στοιχεία του προλη­πτικού και με τον έλεγχο αυτό παρέχεται η δυνατότητα να εκδοθεί προσωρινό φύλλο ελέγχου, χωρίς ν' αναμένεται να διενεργηθεί τακτικός έλεγχος, για να καταλογιστούν οι φόροι κ.λπ. που οφείλει η επιχείρηση.

            Οι οφειλές αυτές πρέπει να προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία ή από τα εκδοθέντα ή ληφθέντα φορολογικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών και ο υπόχρεος να παρέλειψε την υποβολή της σχετικής δήλωσης απόδοσης του φόρου ή να υπέβαλε μεν δήλωση αλλά αυτή να είναι καταφανώς ανακριβής.

 

Τακτικός Έλεγχος

            Πρόκειται για τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ­θρου 66 του Ν. 2238/1994 και ο οποίος είναι εμπεριστατωμένος, πλήρης και οριστικός.

            Ο ελεγκτής καλείται να προσδιορίσει τη φορολογητέα ύλη και να τεκμηριώσει το πόρισμα του, τόσο από τα δεδομένα των βιβλίων, όσο και από λοιπά στοιχεία και πληροφο­ρίες που θα περιέλθουν σε γνώση του.

 

 Βλέπε περισσότερα