ΥΑ Γ.Π. οικ. 104720 ΦΕΚ 1315/Β/ 25.8.2010 Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πι­στοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προ­βλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της δια­δικασίας είσπραξης

2010-09-05 14:01

ΥΑ Γ.Π. οικ. 104720 ΦΕΚ 1315/Β/ 25.8.2010

 

Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πι­στοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προ­βλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της δια­δικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129A' /3.8.2010).

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

   Έχοντας υπόψη:

   1. Τις διατάξεις του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α/3.8.2010) «Αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ. και λοιπές διατάξεις αρμοδιότη­τας του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης».

 

   2. Το ν. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α'90)

 

   3. Το ν. 2362/1995 (ΦΕΚΑ'247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

 

   4. Τις διατάξεις του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131Α/27.6.2001) «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις».

 

   5. Τις διατάξεις του ν. 3370/2005(ΦΕΚ 176Α/11.7.2005) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις».

 

   6. Τις διατάξεις του ν. 3420/05 (ΦΕΚ 298Α/6-12-2005) «Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκοσμίου Οργα­νισμού Υγείας για τον έλεγχο του Καπνού» (FCTC-W.H.O. for tobacco control).

 

   7. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 περί κύρωσης του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

 

   8. Τις διατάξεις του ν. 3730/2008(ΦΕΚ 262Α/23.12.2008) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις»

 

   9. Τις διατάξεις του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263Α /23.12.2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμί­σεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω­τερικών».

 

   10. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87) «Νέα αρχι­τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

 

   11. Το π.δ. 284/1988 (ΦΕΚ Α/14.6.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας».

 

   12. Τα άρθρα 159, 169 του Π.Δ. 141/91 «Αρμοδιότητες των οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού Δημοσίας Τάξης και θέματα οργάνωσης υπηρεσιών».

 

   13. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76Α/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

 

   14. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»

 

   15. Την Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526Β) Υγειονομική Διάταξη περί Υγειονομικού Ελέγχου και Αδειών Ίδρυσης και Λει­τουργίας εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 94643/3.8.2007 (ΦΕΚ 1384Β).

 

   16. Την Υ1/ΓΠ/οικ.76017/2002 (ΦΕΚ 1001Β) Υγειονομική Διάταξη «περί απαγόρευσης καπνίσματος»

 

   17. Την Υ1/ΓΠ/οικ.82942/2003 (ΦΕΚ 1292Β) Υγειονομική Διάταξη «περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε δη­μόσιους και ιδιωτικούς χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας».

 

   18. Την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας πλαισίου προ­στασίας και προαγωγής της υγείας του πληθυσμού από τον καπνό.

 

   19. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν δημιουργεί­ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Αρμόδιες Αρχές και Όργανα Ελέγχου

 

   Την εποπτεία για την εφαρμογή του κεφ. Ζ άρθρα 17 και 32 του Ν. 3868/2010 περί ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας, ασκεί το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω της Δ/νσης Εξαρτήσεων. Μέχρι την συγκρότηση της ανωτέρω Δ/ νσης στα τμήματα που προβλέπει ο Ν. 3868/2010 η αρ­μοδιότητα ασκείται από τη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής, τμήματα Β' και Γ'.

   1.α) Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του Νόμου 3868/2010 καθώς και για τον έλεγχο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας κοινοτικής και εθνικής, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων, ορίζονται οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, η δημοτική αστυνομία, καθώς και οι λιμενικές αρχές στην περιοχή της ευθύνης τους.

   β) Όργανα ελέγχου αποτελούν τα αρμόδια υγειονο­μικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Οργα­νισμών Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας και το ένστολο προσωπικό των λιμενικών αρχών.

   2. Ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σώ­ματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), διερευνά τις σχετικές καταγγελίες παρα­βάσεων του νόμου και συνεργάζεται σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του με τις άλλες ελεγκτικές αρχές για την ορθή εφαρμογή του νόμου. Σε περιπτώσεις επανα­λαμβανόμενων καταγγελιών το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. επιλαμβάνεται και διενεργεί το ίδιο τον έλεγχο, ενώ διαπιστωθείσης της παράβασης μπορεί να ζητήσει την επιβολή προστί­μων και κυρώσεων κατά των παραβατών από τις κατά τόπο Αρμόδιες Αρχές.

   3. Τα όργανα ελέγχου κατά την εκτέλεση του έργου τους και κατόπιν αιτήματός τους συνεπικουρούνται από τις κατά τόπους αστυνομικές και λοιπές αρχές, μεταξύ άλλων και των ελεγκτικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ) και του Σώματος Επιθε­ώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι οποίες υποχρεούνται να ανταποκριθούν.

   4. α) Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τα­κτικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας και ενημερώνουν εγγράφως την Προϊσταμένη τους Αρχή.

   β) Τα όργανα ελέγχου συντάσσουν μηνιαίες εκθέσεις. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές και τη διαπίστωση των παραβάσεων, όπως: η ημεροχρονολογία της εκάστοτε παράβασης, τα στοιχεία ταυτότητας του παραβαίνοντος, όταν πρόκει­ται για παράβαση φυσικού προσώπου και τα στοιχεία της επιχείρησης, όταν η παράβαση αφορά κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο Α.Φ.Μ. και η ΔΟΥ του παραβαίνοντος, ο αύξων αριθμός της Πράξης Επιβο­λής Προστίμου κτλ. Οι εκθέσεις αυτές θα διαβιβάζονται αντίστοιχα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και στην αρμόδια για την αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να ελέγχονται τυχόν επαναλαμβανόμενες παραβάσεις χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος και να προβαίνει η υπηρεσία σε ανά­κληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

   5. Παράλληλα, ο Προϊστάμενος της κατά τόπον αρμόδι­ας Υγειονομικής Υπηρεσίας υποχρεούται να συγκεντρώ­νει στοιχεία και συνοπτικές αναφορές των ανωτέρω (υπό 4.) εκθέσεων από όλα τα όργανα που διενεργούν ελέγχους στην Περιφέρειά του για την εφαρμογή του ν. 3868/2010 και να συντάσσει εξαμηνιαίες αναφορές, που θα υποβληθούν στο Τμήμα Αντιμετώπισης Αλκοολισμού - Κατάχρησης Ουσιών της Διεύθυνσης Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υ.Υ.Κ.Α., προ­κειμένου να εκδοθούν περιοδικά στατιστικά στοιχεία για την πορεία των ελέγχων, τα ποσοστά συμμόρφωσης των παραβατών και τα ποσοστά μείωσης των καπνι­στών στη Χώρα μας. Τα συγκεντρωμένα στατιστικά αυτά στοιχεία θα αποτελούν το περιεχόμενο ετήσιας έκθεσης της Διεύθυνσης Εξαρτήσεων, που θα υποβάλ­λεται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θα δημοσιεύεται.

   6. Ο κάθε ελεγκτικός μηχανισμός αυτοβούλως ή μετά από καταγγελία διενεργεί ελέγχους στην περιοχή ευθύ­νης του. Όπου κρίνεται σκόπιμο, με Πράξη του Προϊστα­μένου της Αρμόδιας Υγειονομικής Αρχής της Περιφε­ρειακής Αυτοδιοίκησης, δημιουργούνται κοινά κλιμάκια από ένα υγειονομικό όργανο, ένα όργανο της δημοτικής αστυνομίας ή του λιμενικού, συνεπικουρούμενα, εφό­σον παραστεί ανάγκη, από ένα αστυνομικό όργανο ή ένα στέλεχος των ελεγκτικών υπηρεσιών του Ελληνι­κού Οργανισμού Τουρισμού ή επιθεωρητές εργασίας, όπως ειδικότερα καθορίζονται με την εκάστοτε Πράξη συγκρότησης του κλιμακίου. Προκειμένου να αντιμε­τωπισθεί αποτελεσματικότερα το ζήτημα του ελέγχου των επαναλαμβανομένων παραβάσεων σε δημόσιους χώρους και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα δημιουργηθεί πλήρες μηχανογραφημένο ηλεκτρονι­κό σύστημα καταγραφής των παραβάσεων.

   7. Η διαδικασία ελέγχου, ασκείται όπως προβλέπεται στους Οργανισμούς λειτουργίας των αρμοδίων ελεγκτι­κών Αρχών και όπως ορίζεται στην παρούσα.

   8. Τα εντεταλμένα αρμόδια ελεγκτικά όργανα φέρουν και επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια των ελέγχων την ταυτότητα της υπηρεσίας τους.

 

Άρθρο 2

Διαδικασίες Ελέγχων - Πιστοποίηση παραβάσεων

 

   1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας οι αρμόδιες Αρχές και τα Όργανα ελέγχου διενεργούν ελέγχους για τη διαπίστωση παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 4 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262, τΑ'), όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 3868/2010 και ισχύει.

 

   2. Οι ανωτέρω αρμόδιες Αρχές και τα Όργανα ελέγχου παρεμβαίνουν στους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3730/2008 και στις Υγειονομικές Διατάξεις Υ1/ ΓΠ/οικ.76017/2002 (ΦΕΚ 1001Β) και Υ1/ΓΠ/οικ.82942/2003 (ΦΕΚ 1292Β) «περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας».

 

   3. Τακτικοί έλεγχοι κατά το άρθρο 1, παρ. 4 της παρού­σης διεξάγονται σε μηνιαία, ή διμηνιαία βάση ανάλογα: α) με τον αριθμό των διαπιστωθεισών παραβάσεων και β) το εύρος της περιοχής ελέγχου.

   Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, ανάλογα με το ωράριο λειτουρ­γίας του ελεγχόμενου χώρου, δίνοντας προτεραιότη­τα σε χώρους στους οποίους έχουν ήδη διαπιστωθεί παραβάσεις.

   Σε περίπτωση καταγγελίας κινητοποιείται η διαδικα­σία έκτακτου ελέγχου.

 

   4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση, συντάσ­σεται από τα ελεγκτικά όργανα Πράξη Επιβολής Προ­στίμου, βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος Β που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπό­σπαστο μέρος της, στην οποία περιγράφεται συνοπτικά η διαπιστωθείσα παράβαση και αιτιολογείται το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου, στο πλαίσιο του άρθρου 6 του ν. 3730/2008, όπως έχει αντικατασταθεί από τον Ν. 3868/2010 και ισχύει. Αντίτυπο της Πράξης αυτής επι­δίδεται στον παραβάτη επιτόπου ή κοινοποιείται στον αρμόδιο υπεύθυνο του χώρου ή θυροκολλείται σε πε­ρίπτωση άρνησης παραλαβής του από τους παραβάτες ή τους προστιθέντες αυτών. Εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο ελεγχόμενος δύναται να διατυ­πώσει γραπτώς τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση. Σε περίπτωση που παρέλ­θει άπρακτη αυτή η προθεσμία, το επιβληθέν πρόστι­μο οριστικοποιείται. Σε περίπτωση που ο παραβάτης προβάλλει επαρκείς αντιρρήσεις, κατά την έγγραφη αιτιολογημένη κρίση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση, το πρόστιμο μειώνεται ή διαγράφεται.

 

   5. Η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων για την παράβαση των διατάξεων απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους ΟΤΑ, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τους υπαλλήλους των νο­μικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στους χώρους που είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, συνίσταται σε επί­πληξη ή οποία καταγράφεται επιτόπου στον προσωπικό υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου και επιβάλλεται και πρόστιμο ανάλογου ύψους με το διοικητικό που επισύρει η ίδια παράβαση. Κάθε επαναλαμβανόμενη παράβαση του ιδίου υπαλλήλου στον ίδιο ή άλλο χώρο ή αντίστοιχα επαναλαμβανόμενη παράβαση σε χώρο αρ­μοδιότητας του ιδίου Προϊσταμένου υπαλλήλου επισύρει διπλασιασμό του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος προστίμου έως το ανώτερο εκ του νόμου 3868/2010 προβλεπόμενο ποσό.

   Σε ειδικές περιπτώσεις υπαλλήλων που, εξαντληθέντων όλων των ηπιότερων πειθαρχικών ποινών, από εξαιρετική δυστροπία αρνούνται να συμμορφωθούν ή Προϊσταμένων που παρά των επαναλαμβανόμενων παραβάσεων αρνούνται επιδεικτικώς να λάβουν μέτρα στην Υπηρεσία τους δεν αποκλείεται επιβολή έτι αυ­στηρότερων πειθαρχικών ποινών, κατά την κρίση του αρμόδιου Υπηρεσιακού-Πειθαρχικού Συμβουλίου.

   Το ύψος των πειθαρχικών προστίμων είναι ανάλογο των διοικητικών που επισύρει η ίδια παράβαση, όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α', παρ. 12: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟ­ΣΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. Για κάθε παράβα­ση που διαπιστώνεται σε χώρο δημόσιας υπηρεσίας όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 11 του άρθρου 17 του ν. 3868/2010, προβλέπονται συγκεκριμένα πρόστιμα.

   Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα δεν μπορεί να είναι κα­τώτερα των αναφερόμενων στον συγκεκριμένο (υπό 12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') πίνακα. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης το Πειθαρχικό συμβούλιο οφείλει να διπλασιάσει το επιβαλλόμενο πρόστιμο.

   Το Πειθαρχικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλείται τα­χύτατα προκειμένου να επιληφθεί των συγκεκριμένων παραβάσεων.

 

   6. Για το πρόστιμο κριτήρια αποτελούν:

   Α. ο χώρος εντός του οποίου διαπιστώνεται η πα­ράβαση,

   Για την εφαρμογή του νόμου ορίζεται η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

• νοσηλευτικά ιδρύματα όλων των ειδών και των βαθ­μίδων,

• εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά προτεραιότητα: παιδι­κοί σταθμοί και νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, ειδικά σχολεία, δευτεροβάθμια εκπαίδευση όλων των τύπων, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τρι­τοβάθμιας εκπαίδευσης, χώροι παροχής κάθε είδους τεχνικής εκπαίδευσης, χώροι παροχής παντός τύπου ιδιωτικής εκπαίδευσης,

• χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων,

• καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,

• κέντρα διασκέδασης, κλπ.,

   Β. η μη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παρα­βάσεων, όπως ενδεικτικά η μη απομάκρυνση των στα­χτοδοχείων,

   Γ. η μη ανάρτηση σήματος για την απαγόρευση του καπνίσματος. Οι υπεύθυνοι των χώρων εργασίας ή υγει­ονομικού ενδιαφέροντος ή κάθε αρμόδιος θα πρέπει να φροντίζει για την ανάρτηση απαγορευτικού σήματος στο χώρο ευθύνης του και μάλιστα σε εμφανή σημεία αυτού και να επαναλαμβάνει τη σήμανση για κάθε δε­καπέντε τετραγωνικά μέτρα του χώρου.

   Δ. η μη ανταπόκριση του υπεύθυνου λειτουργίας του καταστήματος σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης και η μη κλήση των αρμοδίων οργάνων καθώς και η μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες,

   Ε. η μη συνεργασία του υπεύθυνου της επιχείρησης με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου

   ΣΤ. η υποτροπή, ήτοι η επανάληψη της παράβασης στον ίδιο χώρο.

Ειδικότερα, για τα καταστήματα υγειονομικού ενδι­αφέροντος που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα, τα πρόστιμα συναρτώνται με τον αριθμό των κατοίκων του δημοτικού διαμερίσματος, όπως ειδικότερα κατά παρά­βαση αναλύεται στο Παράρτημα Α' της παρούσας.

   7. Για την παρούσα ως επαναλαμβανόμενη παράβαση ή υποτροπή νοείται η πλέον της μίας παράβαση των διατάξεων του Ν. 3868/2010, που βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές στον ίδιο δημόσιο χώρο ή στο ίδιο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

   8. Τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από άλλους νό­μους δεν θίγονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 3

Επιβολή προστίμων

 

   1. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται ανά περίπτωση εί­ναι:

   Α. Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα κα­πνού κατά παράβαση του άρθρου 3 του ν. 3730/2008, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 50 έως 500 ευρώ για κάθε παράβαση, όπως εξει­δικεύεται στο Παράρτημα Α' ΠΙΝΑΚΑΣ 1, που επισυ­νάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

   Β. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 του ν. 3730/2008, ή σε όποιον παραβιάζει τις διατάξεις άρθρου 2 του ν. 3730/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 3868/2010, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου είναι από 500 έως 10.000 ευρώ για κάθε παρά­βαση, όπως εξειδικεύεται στο Παράρτημα Α' ΠΙΝΑΚΑΣ 1, που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί ανα­πόσπαστο μέρος της.

   Γ. Σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους κατά παράβαση των άρθρων 2 και 4 του Ν. 3730/2008 ή ανέχονται παραβίαση της σχετικής διά­ταξης του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, το ύψος οποίου εξειδικεύεται στο Παράρτημα Α', ΠΙΝΑΚΑΣ 2, που επι­συνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

   Δ. Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του Ν. 3868/2010 σχετικά με τη διαφήμιση προϊόντων καπνού επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, το ύψος οποίου εξειδικεύεται στο Παράρτημα Α', ΠΙΝΑ­ΚΑΣ 3, που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

 

   2. Η παράβαση βεβαιώνεται σε «Βιβλίο Αναφοράς του Ν. 3868/2010», το οποίο οφείλει να προμηθευτεί ο υπό­χρεος. Πρόκειται για κοινό 100φυλλο βιβλίο αναφορών με χοντρό εξώφυλλο και με αριθμημένες σελίδες, ριγέ, μεγέθους Α4, θεωρημένο από την αδειοδοτούσα αρχή. Επιπροσθέτως, η παράβαση καταχωρείται σε ειδικό τρι­πλότυπο έντυπο, που τιτλοφορείται «ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ». Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου της Πράξης Επιβολής Προστίμου ορίζονται με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

   Η παράβαση καταχωρείται στο ανωτέρω τριπλότυ­πο έντυπο, ένα αντίγραφο του οποίου επιδίδεται στον παραβάτη, ένα παραμένει ως στέλεχος και ένα διαβι­βάζεται στην ΔΟΥ του παραβάτη και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες περί βεβαίωσης και είσπρα­ξης προστίμων του άρθρου 4 της παρούσας. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο θα εκδίδεται και θα διαβιβάζεται από και με ευθύνη του Υ.Υ.Κ.Α. προς όλες τις ελεγκτικές αρχές. Θα φέρει ανάγλυφο το έμβλημα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κάθε αριθμημένο φύλλο του προκειμένου να εξασφαλίζεται η γνησιότητά του. Μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή του ειδικού τρι­πλότυπου εντύπου, η παράβαση βεβαιώνεται στο «Βιβλίο Αναφοράς του Ν. 3868/2010». Για τις βεβαιωθείσες πα­ραβάσεις επιβάλλονται τα πρόστιμα που αναλογούν.

   Σε περίπτωση που διαπιστώνεται υποτροπή σε επανέ­λεγχο, το πρόστιμο διπλασιάζεται για κάθε παράβαση, βάσει του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος προστί­μου στον ίδιο χώρο ή στην ίδια επιχείρηση.

   Σε περίπτωση διαπίστωσης τέταρτης παράβασης σε χώρο ή κατάστημα, κατόπιν διενέργειας τακτικού ή έκτακτου ελέγχου ή και ελέγχου κατόπιν καταγγελίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, η αρμόδια ελεγκτι­κή αρχή πέραν του νέου προστίμου που θα επιβάλλει, κοινοποιεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών την Πράξη διαπίστωσης παράβασης στον Τομέα Ελέγχου Καπνού του ΣΕΥΥΠ και στις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκη­σης, που είναι αρμόδιες για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, οι οποίες με σχετική απόφασή τους, εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη μέρα που θα ενημερωθούν, προβαίνουν σε προσωρινή σφράγιση του καταστήματος για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.

   Σε περίπτωση διαπίστωσης πέμπτης παράβασης, η αρμόδια ελεγκτική αρχή πέραν του προστίμου, που θα επιβάλλει, κοινοποιεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημε­ρών την Πράξη διαπίστωσης παράβασης στον Τομέα Ελέγχου Καπνού του ΣΕΥΥΠ και στις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι αρμόδιες για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, οι οποίες με σχετική απόφασή τους, εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη μέρα που θα επιληφθούν, προβαίνουν σε οριστική ανάκληση της άδειας λειτουρ­γίας και οριστική σφράγιση του καταστήματος.

 

   3. Ο παραβάτης υποχρεούται να δώσει στον ελεγκτή οποιοδήποτε από τα προσωπικά του στοιχεία ή τα στοιχεία της επιχείρησης θα ζητηθούν, όπως: ονομα­τεπώνυμο, Α.Φ.Μ., ΑΦΜ επιχείρησης, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), Δ.Ο.Υ., διεύθυνση κατοικίας, και να προσκομίσει στα πλαίσια του ελέγχου, αν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άδεια λειτουργίας του καταστήματος.

   Σε περίπτωση που ο παραβάτης αρνηθεί να δώσει οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα στοιχεία, τότε ο ελεγκτής δύναται να ζητήσει άμεσα τη συνδρομή της αστυνομίας.

   Οι αστυνομικές αρχές υποχρεούνται να παρέχουν άμεσα τη συνδρομή τους προκειμένου να συμπληρωθεί άρτια η Πράξη Επιβολής Προστίμου.

 

   4. Σε κάθε περίπτωση η άμεση καταβολή του ποσού του προστίμου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση, κοινοποίηση ή θυροκόλληση της Πράξης Επιβο­λής του, συνεπάγεται μείωση του ποσού του προστίμου σε ποσοστό 50%.

 

   5. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα του Παραρτήματος Α' δεν μπορούν να υπερβούν τα οριζόμενα κατά περίπτωση ανώτερα ποσά.

 

Άρθρο 4

Βεβαίωση και Είσπραξη προστίμων

 

   1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης πρόστιμα αποστέλλονται για βεβαίωση στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπη­ρεσίες (Δ.Ο.Υ.) σε βάρος των υπόχρεων καταβολής τους, ως δημόσια έσοδα (ν. δ. 356/1974).

 

   2. Οι τίτλοι είσπραξης πρέπει να περιέχουν τα στοι­χεία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ. 16/ 1989 (κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.) σε συνδυ­ασμό με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσί­ων Εσόδων (ΚΕΔΕ), προκειμένου να εισπράττονται ως δημόσια έσοδα.

 

   3. Τα βεβαιωθέντα πρόστιμα τα οποία εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατανέμονται σε ποσοστό 20% στον υπ' αριθμ. ΚΑΕ 5117 Φ 210 Κωδικό Καπνού του Υ.Υ.Κ.Α. για την κάλυψη προγραμμάτων δημόσιας υγείας και σε ποσοστό 80% στον υπ' αριθμ. Φορέα 07120 ΚΑΕ 2229 Κωδικό του Υπ. Εσωτερικών για την ανταποδοτική υποστήριξη και την ανατροφοδότηση του ελεγκτικού μηχανισμού της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης Τα εισπραχθέντα ποσά από τα βεβαιωθέντα πρόστιμα αποδίδονται στις αρμόδιες Αυτοδιοικητικές Αρχές.

 

   4. Το Υπουργείο Οικονομικών αντιπαραβάλλει τα στοιχεία επιβολής και είσπραξης των προστίμων ανά δίμηνο και μεριμνά προκειμένου να εισπραχθούν από τις αρμόδιες ΔΟΥ τα μη εισπραχθέντα πρόστιμα.

 

   5. Ο κωδικός καπνού του Υ.Υ.Κ.Α. πιστώνεται το αργό­τερο ανά δίμηνο από το Υπ. Οικονομικών και λίστα των εισπραχθέντων προστίμων διαβιβάζεται στο Υ.Υ.Κ.Α.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

1. Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων ανά παράβαση σύμφωνα με το ν. 3868/2010.

 

 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΟΣΟ

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

(ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)

ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

(ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ)

1.

Κάπνισμα στους κλειστούς χώρους των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας

• Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ­θύνου

• Μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες

• Μη λήψη μέτρων για την αποτρο­πή των παραβάσεων

• Μη Ανάρτηση της σήμανσης των Παραρτημά-των Γ' και Δ'

• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματο ποίηση της παράβασης

• Μη κλήση των αρμοδίων οργάνων

• Μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα­γωγή του ελέγχου.

500 € για κάθε παράβαση

100 € για κάθε παράβαση

2

Κάπνισμα στους χώρους νηπι­αγωγείων, παιδικών σταθμών, βρεφονηπιακών σταθμών παιδοτόπων κλειστών και υπαί­θριων και όλων των ιδρυμά­των Α' βάθμιας, Β' βάθμιας και Γ' βάθμιας εκπαίδευσης, δημό­σιων και ιδιωτικών

• Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ­θύνου

• Μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες

• Μη λήψη μέτρων για την αποτρο­πή των παραβάσεων

• Μη ανάρτηση απαγορευτικού σή­ματος

• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματο­ποίηση της παράβασης.

• Μη κλήση των αρμοδίων οργάνων

• Μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα­γωγή του ελέγχου

500 € για κάθε παράβαση

100 € για κάθε παράβαση

3.

Κάπνισμα σε κλειστούς χώ­ρους διεξαγωγής αθλοπαιδι­ών, ομαδικών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων.

• Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ­θύνου

• Μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες.

• Μη λήψη μέτρων για την αποτρο­πή των παραβάσεων

• Μη ανάρτηση απαγορευτικού σή­ματος

• Μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα­γωγή του ελέγχου.

500 € για κάθε παράβαση

50 € για κάθε παράβαση

4.

Κάπνισμα σε κλειστούς ιδιωτι­κούς χώρους εργασίας.

• Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ­θύνου

• Μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες

• Μη λήψη μέτρων για την αποτρο­πή των παραβάσεων.

• Μη ανάρτηση απαγορευτικού σή­ματος

• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματο­ποίηση της παράβασης

• Μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα­γωγή του ελέγχου.

500 € για κάθε παράβαση

50 € για κάθε παράβαση

5.

Κάπνισμα στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) συμπε­ριλαμβανομένων και των χώ­ρων παροχής υπηρεσιών δια-δικτύου.

• Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ­θύνου

• Μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες

• Μη λήψη μέτρων για την αποτρο­πή των παραβάσεων

• Μη ανάρτηση απαγορευτικού σή­ματος

• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματο­ποίηση της παράβασης

• Μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα­γωγή του ελέγχου

500 € για κάθε παράβαση Ειδικότερα στα κυε όπου ανα­πτύσσονται τραπεζοκαθίσματα στον εσωτερικό τους χώρο

• σε δημοτικά δι­αμερίσματα κάτω των 2000 κατοί­κων το πρόστιμο είναι 500 €

• σε δημοτικά δι­αμερίσματα άνω των 2000 κατοί­κων το πρόστιμο είναι 600 €

50 € για κάθε παράβαση

6.

Κάπνισμα στους παντός εί­δους κλειστούς χώρους ανα­μονής.

• Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ­θύνου

• Μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες

• Μη λήψη μέτρων για την αποτρο­πή των παραβάσεων.

• Μη ανάρτηση απαγορευτικού σή­ματος

• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματο­ποίηση της παράβασης

• Μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα­γωγή του ελέγχου.

500 € για κάθε παράβαση

50 € για κάθε παράβαση

7.

Κάπνισμα στα αεροδρόμια, εκτός των χώρων καπνιστών

• Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ­θύνου

• Μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες

• Μη λήψη μέτρων για την αποτρο­πή των παραβάσεων.

• Μη ανάρτηση απαγορευτικού σή­ματος

• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματο­ποίηση της παράβασης

• Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ­θύνου

• Μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα­γωγή του ελέγχου.

500 € για κάθε παράβαση

50 € για κάθε παράβαση

8.

Κάπνισμα στους σταθμούς με­ταφορικών μέσων και επιβατι­κών σταθμών λιμένων

• Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ­θύνου

• Μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες

• Μη λήψη μέτρων για την αποτρο­πή των παραβάσεων.

• Μη ανάρτηση απαγορευτικού σήματος

500 € για κάθε παράβαση

50 € για κάθε παράβαση

 

 

 

• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματο­ποίηση της παράβασης

• Μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα­γωγή του ελέγχου.

 

 

 

 

9.

Κάπνισμα στα παντός είδους κυλικεία

• Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ­θύνου

• Μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες

• Μη λήψη μέτρων για την αποτρο­πή των παραβάσεων.

• Μη ανάρτηση απαγορευτικού σήματος

500 € για κάθε παράβαση

50 € για κάθε παράβαση

 

 

 

• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματο­ποίηση της παράβασης.

• Μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα­γωγή του ελέγχου.

 

 

 

 

10.

Κάπνισμα στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συ­μπεριλαμβανομένων των επι­βατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με μετρητή (ταξί) και αγοραίων.

• Μη ανάρτηση απαγορευτικού σή­ματος

• Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ­θύνου

• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματο­ποίηση της παράβασης

• Μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες.

• Μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα­γωγή του ελέγχου.

500 € για κάθε παράβαση

50 € για κάθε παράβαση

 

   11. Σε κάθε περίπτωση από τις προαναφερθείσες η επανάληψη της παράβασης διπλασιάζει το αμέσως προη­γούμενο επιβληθέν πρόστιμο (γεωμετρική αύξηση προστίμων).

 

   12. Ειδικά για τους δημοσίους λειτουργούς, δημοσίους υπαλλήλους, υπαλλήλους ΟΤΑ, υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και υπαλλήλους του δημοσίου τομέα στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, το ύψος των πειθαρχικών προστίμων είναι αντίστοιχο των διοικητικών που επισύρει η ίδια παράβαση, ήτοι: 4. Κάπνισμα σε χώρους εργασίας, 6. Κάπνισμα σε χώρους αναμονής, 9. Κάπνισμα στα κυλικεία. Αναλυτικά:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

 

 

1. Κάπνισμα σε δημόσιους χώρους εργασίας

2. Κάπνισμα σε χώρους αναμονής δημοσίων υπηρεσιών.

3. Κάπνισμα στα κυλικεία δημο­σίων υπηρεσιών.

Στον Προϊστάμενο επιβάλλεται πρόστιμο 500 € για κάθε παράβαση

Στον καπνίζοντα επιβάλλεται πρόστιμο 50€ για κάθε παράβαση

 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ στους υπευθύνους των καταστημάτων, των περιπτέρων κτλ. για Παραβάσεις που αφορούν την πώληση προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους, την εργασία ανηλί­κων σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπές σχετικές παραβάσεις σύμφωνα με το ν.3868/2010.

1.

Πώληση προϊόντων καπνού από και προς ανηλίκους

 

 

1000 € για κάθε παράβαση

 

2.

Πώληση προϊόντων καπνού ή αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους από επιχεί­ρηση που δεν πωλεί προϊόντα καπνού ή αλκοολούχα ποτά

1000 € για κάθε παράβαση

3.

Πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.

1000 € για κάθε παράβαση

4.

Κατασκευή, προβολή, εμπορία, πώληση αντικειμένων που έχουν την εξωτερι­κή μορφή προϊόντων καπνού.

1000 € για κάθε παράβαση

5.

Κατασκευή, προβολή, εμπορία, πώληση του προϊόντος ηλεκτρονικού τσιγά­ρου (εκτός της περίπτωσης έγκρισης αυτού με βάση την Κ.Υ.Α. περί προϋπο­θέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση της έγκρισης).

1000 € για κάθε παράβαση

6.

Κυκλοφορία προϊόντων που διατίθενται για τη διακοπή του καπνίσματος (εκτός των περιπτώσεων έγκρισης αυτών με βάση την Κ.Υ.Α. περί προϋποθέ­σεων και διαδικασίας για τη χορήγηση της έγκρισης).

1000 € για κάθε παράβαση

7.

Πώληση προϊόντων καπνού με μηχανήματα αυτόματης πώλησης ή πώληση μεμονωμένων σιγαρέτων ή σιγαρέτων σε συσκευασία μικρότερη των είκο­σι τεμαχίων.

1000 € για κάθε παράβαση

8.

Μη ανάρτηση σε εμφανές σημείο στους χώρους πώλησης των προϊόντων κα­πνού, της ένδειξης σχετικά με την απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού σε ανηλίκους.

500 € για κάθε παράβαση

9.

Είσοδος ανηλίκων σε μπαρ και κάθε είδους κέντρο διασκέδασης, όπου πωλεί­ται αλκοόλ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκδηλώσεων.

1000 € για κάθε παράβαση

10.

Παραμονή ανηλίκων σε μπαρ καθώς και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από ανηλίκους σε όλους τους χώρους διασκέδασης, εξαιρουμένων των περι­πτώσεων ιδιωτικών εκδηλώσεων

1000 € για κάθε παράβαση

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ στους διαφημιστές και διαφημιζόμενους για παράβαση των διατάξεων του Ν 3868/2010 περί απαγόρευσης της διαφήμισης προϊόντων καπνού.

1.

Διαφήμιση και προώθηση κάθε μορφής (κινητή διαφήμιση, προωθητικές ενέρ­γειες κτλ.) προϊόντων καπνού στους παντός είδους εξωτερικούς και υπαίθρι­ους χώρους. Όπως ορίζονται οι εξωτερικοί χώροι και οι υπαίθριοι κατά την παρ.3 του άρθρ.17 του ν. 3868/2010

2000 € για κάθε παράβαση και για κάθε παραβάτη

2.

Διαφήμιση και προώθηση κάθε μορφής προϊόντων καπνού στους εσωτερι­κούς χώρους, εξαιρουμένων των εσωτερικών χώρων των σημείων πώλησης της παρ. 3 του άρθ. 17 του Ν.3868/2010

2000 € για κάθε παράβαση

3.

Τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες, (εκτός των καταστημάτων αφο­ρολογήτων ειδών, περιπτέρων και καταστημάτων που πωλούν αποκλειστι­κά προϊόντα καπνού).

1500 € για κάθε παράβαση

4.

Διαφήμιση, πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους Υπηρεσιών Υγείας, σε χώ­ρους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στα κυλικεία των ιδρυμάτων και των υπηρεσιών αυτών.

1500 € για κάθε παράβαση

5.

Κάθε μορφής συνοδευτική ένδειξη σε συσκευασίες προϊόντων καπνού, κάθε μορφής διαφημιστική προβολή ή καταχώρηση, σύμφωνα με τις οποίες η χρή­ση προϊόντων καπνού εμφανίζει μειωμένο κίνδυνο για την υγεία

5000 € για κάθε παράβαση

6.   Δωρεάν διανομή προϊόντων καπνού.

2000 € για κάθε παράβαση

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

 

   Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.