ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Aρ. πρ. Φ.80000/οικ.19780/1129 Εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Φ.Ε.Κ. 115/ τ. Α’/ 15.07.2010) – Ειδικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντων συζύγων.