Αριθ. πρωτ. Φ.80000/οικ.7799/528 02.06.2011 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του ν. 3865/2010

2011-06-09 14:17

Αριθ. πρωτ. Φ.80000/οικ.7799/528 02.06.2011 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του ν. 3865/2010