Α.Π. : Φ80000/ 24506/1853 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10, παρ. 17, του ν. 3863/2010 για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων.

2010-11-08 10:14

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  &                                                        Αθήνα,           1/11/2010

ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ .ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                      Α.Π. : Φ80000/ 24506/1853

Δ/ΝΣΗ  ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α                                                                                ΠΡΟΣ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- Διοίκηση

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ  : ΣΤΑΔΙΟΥ 29                                                     Γεν. Δ/νση Ασφαλιστικών

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚ : 10110                                                                Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΟΦΟΡ   : Δ. ΠΑΤΟΥΝΑ                                                   Αγ. Κων/νου 8

ΤΗΛΕΦΩΝΟ   : 2103368124 -8128-8254                               10241 Αθήνα

                                                                                      

ΘΕΜΑ : Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10, παρ. 17, του ν. 3863/2010 για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων.

 ΣΧΕΤ :  Το με αριθμ. πρωτ. Σ 40/92/23/9/2010 έγγραφο

 

            Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο υποβάλλονται ερωτήματα αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10, του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 115) και σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, την υλοποίηση  των διατάξεων της παραγράφου 17, του εν λόγω άρθρου, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα :

 

Καταρχάς, επισημαίνουμε ότι για πρώτη φορά στις διατάξεις του άρθρου 10, του νέου νόμου, εισάγεται και για τους ασφαλισμένους/ες στο Ίδρυμα η έννοια της κατοχύρωσης- θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η θεμελίωση/ κατοχύρωση οριοθετεί, ανάλογα με την συνταξιοδοτική διάταξη της οποίας κάνει χρήση ο ασφαλισμένος/η, τις κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις, βάσει των οποίων θα λάβει σύνταξη, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα του αυτό.

Η ανωτέρω έννοια δεν σχετίζεται με το χρόνο έναρξης της καταβολής της σύνταξης – όπου απαιτείται κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνταξιοδότησης, να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του ασφαλισμένου όλες οι οριζόμενες προϋποθέσεις (συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και του αντίστοιχου προς το χρόνο αυτό ορίου ηλικίας).

 

Με βάση, λοιπόν, τα ανωτέρω, διευκρινίζουμε περαιτέρω τα ακόλουθα :

Με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 10 τίθενται νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων τέκνων ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συγκεκριμένα με τις διατάξεις της περ. β της παραγράφου ανακαθορίζονται από 1.1.2011 τα όρια ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης για τις ασφαλισμένες  μέχρι 31.12.1992 μητέρες ανηλίκων.

Για τις ασφαλισμένες της κατηγορίας αυτή προβλέπεται κατοχύρωση/θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος , με βάση το τρίτο πριν το τέλος εδάφιο της παραγράφου 17 στο οποίο ορίζεται ότι και στην   περίπτωση αυτή (δηλαδή την β περίπτωση της παραγράφου 17)  όπου αυξάνονται από την 1.1.2011 τα όρια ηλικίας, οι ασφαλισμένες  ακολουθούν το όριο ηλικίας – όπως αυτό διαμορφώνεται - κατά τη χρονική στιγμή κατά την οποία συμπληρώνουν σωρευτικά 5500 ημέρες ασφάλισης και το παιδί τους δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του .

Με δεδομένο ότι το ισχύον μέχρι 31.12.2010 όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων είναι το 50ο  για μειωμένη σύνταξης και το 55ο για πλήρη σύνταξη, όλες οι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ μητέρες οι οποίες σε κάποια χρονική στιγμή - που μπορεί να ανατρέξει πολύ πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 3863/2010 δεν μπορεί όμως να υπερβεί την 31.12.2010-  συμπλήρωσαν σωρευτικά τις 5500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο παιδί , συνταξιοδοτούνται  οποτεδήποτε με τα ανωτέρω όρια ηλικίας και χωρίς να εξετάζεται αν κατά τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας συνέτρεχε ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού .

Η μείωση της σύνταξης – σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί το 55ο έτος της ηλικίας – θα χωρεί για όσους μήνες υπολείπονται της συμπλήρωσης του ανωτέρω ορίου ηλικίας .

 

Όσον αφορά δε τον χρόνο έναρξης ισχύος των ανωτέρω διατάξεων, επισημαίνουμε ότι αυτές εφαρμόζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 3863/2010, ( δηλαδή από 15.7.2010), καθότι όπου ο νομοθέτης ήθελε να θέσει διαφορετική ημερομηνία έναρξης ισχύος, γίνεται σαφής αναφορά στις επί μέρους διατάξεις .

 

Εσωτερική διανομή                                        Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1.Γραφείο κ. Υπουργού

2.Γραφείο κ. Αναπ.Υπουργού

3.Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα

4.Γραφείο κ.κ. Γεν. Δ/ντριών                                       

5. Όλες τις Δ/νσεις της ΓΓΚΑ                               Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

6. Δ/νση ΚΑΜ ( Όλα τα Τμήματα)

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ