Αριθμ. Φ.40035/οικ.5136/413 01.06.2011 Καθορισμός δικαιολογητικών για την παροχή περίθαλψης στους άνεργους ελεύθερους επαγγελματίες κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.3845/2010 (Α΄ 65) και ν.3863/2010 (Α΄ 115).

2011-06-23 11:54

Αριθμ. Φ.40035/οικ.5136/413 01.06.2011 Καθορισμός δικαιολογητικών για την παροχή περίθαλψης στους άνεργους ελεύθερους επαγγελματίες κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.3845/2010 (Α΄ 65) και ν.3863/2010 (Α΄ 115).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65)

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115)

3. Τις διατάξεις της αριθ. Υ 275/30−9−2010 (Β,1595) απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ.Κουτρουμάνη»

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση, αποφασίζουμε:

Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, ηλικίας άνω των 30 ετών και μέχρι 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον Κλάδο Υγείας του Οργανισμού για δύο (2) χρόνια από τη διακοπή της ασφάλισης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65), και υποβάλουν στον Οργανισμό τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση για υπαγωγή στην ασφάλιση

β) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με την οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι είναι ανασφάλιστος και ότι μόλις αναλάβει εργασία (μισθωτή ή ελεύθερο επάγγελμα) ή ασφαλισθεί σε άλλο φορέα για οποιοδήποτε λόγο, θα το δηλώσει στον Οργανισμό.

γ) Σε περίπτωση ασφάλισης σε περισσότερους από έναν οργανισμούς, θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για την πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης.

Το δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε είδος ισχύει για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε οφειλή στον ΟΑΕΕ ή εφόσον έχει ρυθμισθεί σε δόσεις οι οποίες καταβάλλονται κανονικά.

Το βιβλιάριο ασθένειας του ασφαλισμένου και των προστατευομένων μελών του ανανεώνεται ανά εξάμηνο, όχι όμως πέραν της διετίας από την υπαγωγή στην ασφάλιση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ