Εντυπο Φ4 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

2009-09-25 12:19

 

(έντυπο 047 - Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ4/ΤΑXIS)

Εντυπο Φ4
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

 

Α. Γενικές Οδηγίες

1. Περιεχόμενο και υπόχρεοι υποβολής του πίνακα.

Τον πίνακα αυτό υποβάλλουν τα πρόσωπα που διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ (ΑΦΜ/ΦΠΑ) στην Ελλάδα και πραγματοποιούν:

α) Παράδοση αγαθών τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος, προς άλλον υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή στο άλλο κράτος μέλος και διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος μέλος αυτό.

Ειδικότερα, στον πίνακα αναγράφονται και οι παραδόσεις αγαθών από την Ελλάδα προς άλλο Κράτος Μέλος (π.χ. Βουλγαρία) τα οποία εισήχθησαν στην Ελλάδα από Τρίτη χώρα (π.χ. Κίνα) με απαλλαγή από το ΦΠΑ (χρησιμοποιώντας την τελωνειακή διαδικασία 42.00).

β) Μεταφορά αγαθών της επιχείρησής τους προς ένα άλλο κράτος μέλος, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή ως αριθμός μητρώου ΦΠΑ του αγοραστή αναγράφεται αυτός που διαθέτουν ή του φορολογικού τους αντιπροσώπου στο κράτος μέλος άφιξης της μεταφοράς.

γ) Οιονεί ενδοκοινοτικές παραδόσεις (τριγωνικές συναλλαγές). Η αξία αυτών καταχωρείται στην στήλη 6. Παράδειγμα: Έστω τρεις υποκείμενοι (α, β, γ) εγκαταστημένοι αντίστοιχα σε τρία διαφορετικά κράτη μέλη (Α, Β, Γ). Στην περίπτωση που ο α τιμολογεί αγαθά στον β και ο β τιμολογεί στον γ, ενώ τα αγαθά αποστέλλονται απευθείας από τον α στον γ, τότε έχουμε μια κανονική παράδοση από τον α στον β και μια οιονεί ενδοκοινοτική παράδοση από τον β στον γ. Ο β δηλώνει το τιμολόγιο που εκδίδει στον γ στη στήλη 6 του πίνακα. Στην περίπτωση αυτή και τα τρία πρόσωπα πρέπει να διαθέτουν ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους.

δ) παροχή υπηρεσιών για τις οποίες ο τόπος φορολογίας δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 περ. α΄, και για τις οποίες ο λήπτης της υπηρεσίας διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο άλλο κράτος μέλος και είναι υπόχρεος για την καταβολή του φόρου (πράξη λήπτη). Στα στοιχεία που υποβάλλονται με τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο στο κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών.

Τα πρόσωπα αυτά πρέπει πριν από την πραγματοποίηση των πράξεων που δηλώνονται στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα, να εγγράφονται στο σύστημα VIES (με υποβολή δήλωσης «μεταβολών - μετάταξης» στη Δ.Ο.Υ.) και να επαληθεύουν μέσω του συστήματος αυτού τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του αγοραστή των αγαθών ή του λήπτη των υπηρεσιών (σχετ. άρθρο 36 Κώδικα ΦΠΑ παρ. 5 και 5α) πριν από κάθε συναλλαγή.

 

2. Στον πίνακα δεν καταχωρούνται:

α) η εξαγωγή αγαθών σε χώρες που δεν ανήκουν στο έδαφος της Κοινότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κώδικα ΦΠΑ, καθώς και οι εξομοιούμενες με αυτές πράξεις των διεθνών μεταφορών (σχετ. άρθρο 24 του Κώδικα ΦΠΑ).

β) η παράδοση αγαθών τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος και επιβαρύνονται με ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας ή απαλλάσσονται από το ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας σύμφωνα με λοιπές διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ πλην του άρθρου 28 (παρ.1α΄,γ΄). Ενδεικτικά αναφέρονται:

3. η παράδοση αγαθών από πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα αποκλειστικά απαλλασσόμενη ή εξαιρούμενη από το φόρο, εφόσον για τα αγαθά αυτά δεν έχει παρασχεθεί ούτε ασκηθεί δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. πώληση παγίου από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που παρέχει αποκλειστικά ιατρικές υπηρεσίες),

4. η παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται από επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από το φόρο λόγω ύψους πραγματοποιηθέντος ετήσιου κύκλου εργασιών, σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ (στην περίπτωση αυτή οι επιχειρήσεις δεν είναι εγγεγραμμένες στο σύστημα VIES),

5. η παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας ή διοργανωτή δημοπρασίας, που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46 του Κώδικα Φ.Π.Α. (η παράδοση των αγαθών αυτών φορολογείται στο εσωτερικό της χώρας).

γ) η παροχή υπηρεσιών από πρόσωπο που διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στην Ελλάδα σε λήπτη που διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ (ΑΦΜ/ΦΠΑ) σε άλλο κράτος μέλος εφόσον:

6. ο τόπος φορολογίας είναι το εσωτερικό της χώρας και η παρεχόμενη υπηρεσία: α) επιβαρύνεται με ΦΠΑ (π.χ. υπηρεσίες εστίασης που εκτελούνται στην Ελλάδα) ή β) απαλλάσσεται από το ΦΠΑ (π.χ. δικαίωμα εισόδου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που πραγματοποιείται στην Ελλάδα) ή

7. ο τόπος φορολογίας δεν είναι το εσωτερικό της χώρας και υπόχρεος στο φόρο δεν είναι ο λήπτης των υπηρεσιών αλλά αυτός που παρέχει την υπηρεσία (π.χ. παροχή υπηρεσιών που σχετίζεται με ακίνητο που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος) ή

8. ο τόπος φορολογίας δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, υπόχρεος στο φόρο είναι ο λήπτης των υπηρεσιών και οι εν λόγω υπηρεσίες απαλλάσσονται από το φόρο στο κράτος μέλος του λήπτη (π.χ. παροχή νομικών υπηρεσιών σε υποκείμενο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος όπου οι νομικές υπηρεσίες απαλλάσσονται).

δ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται χωρίς αντιπαροχή (δωρεάν).

9. Φορολογητέα αξία:

α) Ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται:

10. Η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει υπηρεσίες, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή. Στη φορολογητέα αξία περιλαμβάνονται (ανεξαρτήτως εάν αναφέρονται διακριτά στο τιμολόγιο) οι τόκοι των επί πιστώσει πωλήσεων (όχι οι τόκοι υπερημερίας), καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα με τα οποία ο προμηθευτής επιβαρύνει τον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών, όπως τα έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, συσκευασίας, ασφάλισης, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, ακόμη και αν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης συμφωνίας.

11. Στην περίπτωση μεταφοράς αγαθών της επιχείρησης προς ένα άλλο κράτος μέλος, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ, η τρέχουσα τιμή αγοράς των αγαθών ή παρόμοιων αγαθών ή, αν δεν υπάρχει τιμή αγοράς, το κόστος των αγαθών κατά το χρόνο πραγματοποίησης των πράξεων αυτών.

β) Στη φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνονται:

Οι χορηγούμενες στον αγοραστή ή λήπτη εκπτώσεις καθώς και οι επιστροφές του τιμήματος, σε περίπτωση ολικής ή μερικής ακύρωσης της παράδοσης αγαθών. Η φορολογητέα αξία μειώνεται επίσης κατά την αξία των ειδών συσκευασίας που επιστρέφονται από τους αγοραστές.

12. Χρόνος δήλωσης των συναλλαγών:

Η ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών καθώς και η παροχή υπηρεσιών δηλώνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες την ημερολογιακή περίοδο (ημερολογιακό μήνα) που ο φόρος καθίσταται απαιτητός από το δημόσιο.

Στην ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου και το αργότερο τη 15η του επόμενου μήνα από αυτόν που πραγματοποιείται η ενδοκοινοτική παράδοση των αγαθών. Η ενδοκοινοτική παράδοση πραγματοποιείται κατά το χρόνο που τα αγαθά τίθενται στη διάθεση του προσώπου που τα αποκτά και όταν ο προμηθευτής των αγαθών αναλαμβάνει την υποχρέωση αποστολής τους, κατά το χρόνο που αρχίζει η αποστολή των αγαθών.

Στην περίπτωση που η αντιπαροχή εισπράττεται πριν την παράδοση των αγαθών ως προκαταβολή, ο χρόνος είσπραξης της προκαταβολής αποτελεί το χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός από το δημόσιο και η συναλλαγή πρέπει να δηλωθεί στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα (κατά το μέρος της είσπραξης).

Στην ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών ο φόρος καθίσταται απαιτητός από το δημόσιο και οι συναλλαγές πρέπει να δηλώνονται στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα κατά το χρόνο α) πραγματοποίησης της παροχής των υπηρεσιών, β) είσπραξης στην περίπτωση που η αντιπαροχή εισπράττεται πριν την παροχή των υπηρεσιών ως προκαταβολή, γ) που έχει συμφωνηθεί η καταβολή κάθε δόσης, στην περίπτωση που η αντιπαροχή έχει συμφωνηθεί να καταβάλλεται περιοδικά.

Ειδικότερα η ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών θεωρείται ότι πραγματοποιείται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός για τις πράξεις αυτές κατά τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους εφόσον: α) πρόκειται για υπηρεσίες που παρέχονται συνεχώς και η παροχή τους συνεχίζεται και μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους και β) δεν συνεπάγονται τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου παροχής των. Η λήξη του ημερολογιακού έτους αποτελεί το χρόνο δήλωσης των πράξεων αυτών στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα κατά το μέρος που έχουν πραγματοποιηθεί.

Οι εκπτώσεις που χορηγούνται και οι επιστροφές των αγαθών που πραγματοποιούνται, δηλώνονται κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους.

 

Β. Χρόνος και τρόπος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα.

13. Γενικά.

Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση Α΄ και υποβάλλεται για κάθε ημερολογιακό μήνα για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01 Ιανουαρίου 2010.

Αν σε κάποια ημερολογιακή περίοδο ο υπόχρεος δεν πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών, παροχή υπηρεσιών, εκπτώσεις ή επιστροφές, δεν υποχρεούται να υποβάλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Οι υπόχρεοι υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, μετά από αίτηση/εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο TAXISnet (www.taxisnet.gr), πιστοποιούνται και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη. Η πρόσβαση στο ΤΑΧΙSnet για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων είναι εφικτή με την χρήση των κωδικών αυτών. Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί το υπόχρεο πρόσωπο. Οι κωδικοί αποτελούν απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στο υπόχρεο πρόσωπο να τους διαχειρίζεται και να τους μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο το ίδιο ή τα πρόσωπα της επιλογής του να είναι σε γνώση αυτών και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης τους.

Για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο ειδικό δίκτυο TAXISnet με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα μοναδικού αριθμού καταχώρησης των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

 

14. Υποβολή του αρχικού εμπρόθεσμου πίνακα.

α) Ο αρχικός εμπρόθεσμος ανακεφαλαιωτικός πίνακας υποβάλλεται από το υπόχρεο πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet (εκτός εξαιρέσεων - βλέπε περίπτωση β΄).

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧΙSnet) ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων αυτοί θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων μπορεί να πραγματοποιείται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Ο αρχικός εμπρόθεσμος ανακεφαλαιωτικός πίνακας που υποβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο μπορεί να διαγραφεί και να υποβληθεί εκ νέου με ηλεκτρονικό τρόπο εφόσον η διαγραφή και η υποβολή πραγματοποιούνται πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Σε περίπτωση που το σύστημα TAXISnet δεν κάνει δεκτή τη διαγραφή και την υποβολή νέου αρχικού εμπρόθεσμου πίνακα, αυτός θεωρείται διορθωτικός και πρέπει να υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. (σε έντυπη μορφή).

β) Ο αρχικός εμπρόθεσμος ανακεφαλαιωτικός πίνακας υποβάλλεται από το υπόχρεο πρόσωπο υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. στις παρακάτω περιπτώσεις:

15. Τους υποκείμενους που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και ειδικότερα:

α. τους υποκείμενους στο φόρο που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.,

β. τους υποκείμενους στο φόρο που πραγματοποιούν μόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, που δεν τους παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης.

16. Το ελληνικό Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους δήμους, τις κοινότητες, τους συνεταιρισμούς και γενικά τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

17. Τους υποκείμενους που έχουν δηλώσει παύση εργασιών ή έχουν τεθεί σε αδράνεια, εκκαθάριση ή πτώχευση, εφόσον έχουν υποβάλλει ανάλογη δήλωση μεταβολών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατά το χρόνο υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα.

18. Τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται.

19. Τους υποκείμενους που διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός της ίδιας ημερολογιακής περιόδου και για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν για πράξεις που διενήργησαν από την ημερομηνία επανέναρξης μέχρι το τέλος της οικείας ημερολογιακής περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα για πράξεις που διενεργήθηκαν την περίοδο προ της παύσης εργασιών και για την ίδια ημερολογιακή περίοδο.

20. Την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ως καταληκτική ημερομηνία, για την υποβολή των εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, η παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής μεταφέρεται την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.

γ) Στην περίπτωση που το υπόχρεο για την υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα πρόσωπο προβεί σε παύση εργασιών και στη συνέχεια σε νέα έναρξη εργασιών κατά τη διάρκεια του ίδιου ημερολογιακού μήνα, θα πρέπει να ενεργήσει ως εξής:

21. κατά τη διακοπή των εργασιών, μαζί με τη δήλωση ΦΠΑ, θα υποβάλλει ηλεκτρονικά και έναν αρχικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα με τις πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη του ημερολογιακού μήνα έως τη δήλωση της παύσης.

22. κατά τη νέα έναρξη εργασιών, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί πράξεις από το χρόνο της νέας έναρξης των εργασιών μέχρι το τέλος του ημερολογιακού μήνα, θα πρέπει να υποβάλει νέο αρχικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα, σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ..

δ) Στην περίπτωση των επιχειρήσεων που μετασχηματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄), για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων έχουν δοθεί διευκρινίσεις με την Εγκύκλιο 1091531/7453/1653/ Δ0014/25.9.2009.

23. Υποβολή εκπρόθεσμου πίνακα, μη υποβολή πίνακα και μη ορθή απεικόνιση των συναλλαγών στον πίνακα.

α) Η υποβολή αρχικού εκπρόθεσμου ανακεφαλαιωτικού πίνακα, η μη υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα εφόσον υπάρχει υποχρέωση καθώς και η μη ορθή απεικόνιση των συναλλαγών στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που διαπιστώνεται από τον έλεγχο, αποτελούν παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ και υπόκεινται στο πρόστιμο που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2523/97 (βλέπε και Εγκύκλιο ΠΟΛ. 1317/2.12.1997).

β) Η υποβολή αρχικού εκπρόθεσμου ανακεφαλαιωτικού πίνακα γίνεται σε κάθε περίπτωση με έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

24. Υποβολή διορθωτικού πίνακα.

α) Ο διορθωτικός πίνακας υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. (σε έντυπη μορφή) χωρίς την καταβολή προστίμου (σχετ. Εγκύκλιο ΠΟΛ. 1317/2.12.1997).

β) Σε περίπτωση που κατά την αρχική υποβολή του πίνακα δεν δηλώθηκε συγκεκριμένη ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, ή καταχωρήθηκε λανθασμένα το μητρώο ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου (το πρόθεμα της χώρας ή ο αριθμός) ή η φορολογητέα αξία, θα πρέπει να υποβληθεί διορθωτικός πίνακας.

Η συμπλήρωση του πίνακα γίνεται ως εξής:

25. Στην περίπτωση καταχώρησης στην οποία: α) ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου έχει καταχωρηθεί λανθασμένα ή β) ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου και τα πεδία της φορολογητέας αξίας έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα:

26. θα γραφεί σε μία γραμμή ο λανθασμένος ΑΦΜ/ΦΠΑ, οι στήλες των αξιών που δεν είχαν καταχωρηθεί αξίες θα παραμείνουν κενές και στις στήλες των αξιών που είχαν καταχωρηθεί αξίες θα αναγραφεί ο αριθμός μηδέν (0),

27. στην αμέσως επόμενη σειρά θα γραφεί ο ορθός ΑΦΜ/ΦΠΑ με τα σωστά στοιχεία φορολογητέας αξίας στις αντίστοιχες στήλες (συμπληρώνονται δύο γραμμές).

28. Στην περίπτωση καταχώρησης που ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου έχει αναγραφεί σωστά ωστόσο υπάρχει λανθασμένη καταχώρηση όσον αφορά τα πεδία της φορολογητέας αξίας, θα αναγραφεί σε μία και μόνο σειρά εκ νέου ο ΑΦΜ/ΦΠΑ με τα σωστά ποσά στα πεδία της φορολογητέας αξίας.

29. Στο διορθωτικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα αναγράφονται μόνο οι γραμμές για τις οποίες υπάρχει λάθος στην καταχώρησή τους ενώ δεν αναγράφονται εκ νέου οι γραμμές για τις οποίες δεν υπάρχει λανθασμένη καταχώρηση στον αρχικά υποβληθέντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

 

Γ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του πίνακα.

α) Συμπλήρωση κωδ. 001 - 023 στην περίπτωση έντυπης υποβολής.

Κωδ. 006: Γράψτε αναλυτικά τη χρονική περίοδο που αντιστοιχεί στο μήνα αναφοράς (π.χ. 01/03/2010 - 31/03/2010), ή το τρίμηνο αναφοράς στην περίπτωση που υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας για πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 01/01/2010.

Κωδ. 007: Διαγραμμίστε με Χ αν ο πίνακας είναι διορθωτικός.

Κωδ. 008: Γράψτε το τρίμηνο (1, 2, 3, 4) που περιλαμβάνει το μήνα αναφοράς, ή το τρίμηνο αναφοράς στην περίπτωση που υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας για τις ημερολογιακές περιόδους πριν την 01/01/2010, όπως συμπληρώθηκε στον κωδ.006, καθώς και τα δύο τελευταία ψηφία του ημερολογιακού έτους (π.χ. 1 / 10 για το πρώτο τρίμηνο του 2010).

Κωδ. 009: Γράψτε ολογράφως το μήνα αναφοράς (π.χ. ΜΑΡΤΙΟΣ). Το πεδίο δεν συμπληρώνεται στην περίπτωση που στον κωδ.006 έχει αναγραφεί τρίμηνη ημερολογιακή περίοδος.

Κωδ. 010: Συμπληρώστε με αριθμό το μήνα αναφοράς (π.χ. 03 για το Μάρτιο). Το πεδίο δεν συμπληρώνεται στην περίπτωση που στον κωδ.006 έχει αναγραφεί τρίμηνη ημερολογιακή περίοδος.

Για τη συμπλήρωση των κωδ. από 011 έως και 020 δεν χρειάζονται ιδιαίτερες διευκρινίσεις.

Κωδ. 021: Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο από τις Ανώνυμες Εταιρείες.

Κωδ. 022: Διαγραμμίστε με (Χ) στο πεδίο επιβεβαιώνοντας ότι το νόμισμα συμπλήρωσης της δήλωσης είναι το ΕΥΡΩ.

Κωδ. 023: Γράψτε τον αύξοντα αριθμό σελίδας και το σύνολο των σελίδων. Αν συμπληρωθεί μόνο μια σελίδα θα γραφτεί η ένδειξη 01/01. Αν μία σελίδα εντύπου δεν επαρκεί για τις πράξεις που δηλώνονται, πρέπει να συμπληρωθούν και άλλες σελίδες του εντύπου. Αν π.χ. συμπληρωθούν συνολικά 3 σελίδες, στον κωδ. 023 και προκειμένου για τη δεύτερη σελίδα, θα γραφεί η ένδειξη 02/03.

β) Συμπλήρωση του Πίνακα Β΄.

Για κάθε αντισυμβαλλόμενο θα χρησιμοποιείται μια μόνο σειρά, στην οποία θα αναγράφεται η συνολική αξία των παραδόσεων αγαθών ή των παρεχόμενων υπηρεσιών που έγιναν από αυτόν μέσα στην ημερολογιακή περίοδο.

Στην περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης πράξεων για τις οποίες τα στοιχεία της φορολογητέας αξίας εκφράζονται σε νόμισμα άλλου κράτους μέλους το οποίο δεν έχει ενταχθεί στη ζώνη ευρώ, η αξία θα μετατρέπεται σε «ευρώ» λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία του νομίσματος του κράτους μέλους προς το «ευρώ», όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Πιο συγκεκριμένα:

30. στη στήλη (1) είναι προεκτυπωμένος ο αύξων αριθμός κάθε εγγραφής. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης και δεύτερης, τρίτης, κ.λ.π. σελίδας για την ίδια ημερολογιακή περίοδο κάθε σελίδα θα έχει τη δική της αύξουσα αρίθμηση, όπως αυτή είναι προεκτυπωμένη.

31. Στη στήλη (2) αναγράφεται ονομαστικά η χώρα του αντισυμβαλλόμενου (π.χ. Ισπανία).

32. Στη στήλη (3) αναγράφεται το πρόθεμα της χώρας του αντισυμβαλλόμενου. Το πρόθεμα αυτό κατά χώρα είναι:

 

1 Αυστρία = ΑΤ

8 Ιρλανδία = ΙΕ

14 Λουξεμβούργο = LU

20 Πορτογαλία = ΡΤ

2 Βέλγιο = BE

9 Ισπανία = ES

15 Μάλτα = ΜΤ

21 Ρουμανία=ΡΟ

3 Βουλγαρία = BG

10 Ιταλία = ΙΤ

16 Μεγ. Βρετανία =

GB 22 Σλοβακία = SK

4 Γαλλία = FR

11 Κύπρος = CΥ

17 Ολλανδία = ΝL

23 Σλοβενία = SI

5 Γερμανία = DΕ

12 Λετονία = LV

18 Ουγγαρία = HU

24 Σουηδία= SE

6 Δανία = DΚ

13 Λιθουανία = LT

19 Πολωνία = PL

25 Τσεχία = CZ

7 Εσθονία = ΕΕ

 

 

26 Φινλανδία = FI

 

33. Στη στήλη (4) αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου. Το πλήθος των χαρακτήρων του αριθμού μητρώου κατά χώρα είναι:

1 Αυστρία = U+8

8 Ιρλανδία = 8

14 Λουξεμβούργο = 8

20 Πορτογαλία = 9

2 Βέλγιο = 10

9 Ισπανία = 9

15 Μάλτα = 8

21 Ρουμανία = 6 έως 10

3 Βουλγαρία = 9 ή 10

10 Ιταλία = 11

16 Μεγ. Βρετανία = 9

22 Σλοβακία = 9 ή 10

4 Γαλλία = 11

11 Κύπρος = 9

17 Ολλανδία = 12

23 Σλοβενία = 8

5 Γερμανία = 9

12 Λετονία = 11

18 Ουγγαρία = 8

24 Σουηδία= 12

6 Δανία = 8

13 Λιθουανία = 9 ή 12

19 Πολωνία = 10

25 Τσεχία = 8 με 10

7 Εσθονία = 9

 

 

26 Φινλανδία = 8

 

Η αναγραφή του Αριθμού Μητρώου γίνεται από την αρχή και όχι από το τέλος του 12θέσιου πεδίου, π.χ. ένας Γερμανικός Αριθμός Μητρώου θα γραφεί:

Ι 5 Ι 3 Ι 8 Ι 6 Ι 2 Ι 1 Ι 7 Ι 3 Ι 6 Ι Ι Ι Ι και όχι Ι Ι Ι Ι 5 Ι 3 Ι 8 Ι 6 Ι 2 Ι 1 Ι 7 Ι 3 Ι 6 Ι

34. Στη στήλη (5) γράφεται η αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών (συνολική αξία). Εφόσον για συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο και για συγκεκριμένο πρόσωπο πραγματοποιούνται μόνο εκπτώσεις ή επιστροφές, αυτές θα καταχωρούνται με αρνητικό πρόσημο. Σε περίπτωση που για συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο και για συγκεκριμένο πρόσωπο πραγματοποιούνται εκπτώσεις ή επιστροφές και ενδοκοινοτικές παραδόσεις, οι συναλλαγές θα δηλώνονται αθροιστικά στην ίδια σειρά (η αξία των εκπτώσεων ή επιστροφών θα αφαιρείται από την αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων). Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος αυτό θα αναγράφεται με αρνητικό πρόσημο (-), ενώ σε περίπτωση μηδενικού αποτελέσματος θα αναγράφεται ο αριθμός μηδέν (0).

35. Στη στήλη (6) (και μόνο σε αυτή) γράφεται η αξία των οιονεί ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών (τριγωνικές συναλλαγές), όπως αυτές προσδιορίζονται στην περίπτωση Α.1.γ.

36. Στη στήλη (7) καταχωρείται η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στην περίπτωση χορήγησης εκπτώσεων οι συναλλαγές καταχωρούνται αθροιστικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στη στήλη (5).

37. Τα επί μέρους αθροίσματα της στήλης (5), (6) και (7) αναγράφονται στα σύνολα σελίδας στη σειρά 26. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος αυτό αναγράφεται με αρνητικό πρόσημο (-).

Σημειώνεται ότι, εάν υποβληθεί δεύτερο, τρίτο κ.λ.π. έντυπο για την ίδια ημερολογιακή περίοδο, σε κάθε σελίδα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό άθροισμα, χωρίς πουθενά να αναγραφεί το συνολικό άθροισμα όλων των σελίδων. Δηλαδή το άθροισμα της προηγούμενης σελίδας δεν μεταφέρεται στην επόμενη.

Η δήλωση υπογράφεται από τον δηλούντα, το λογιστή του και τον υπάλληλο που παραλαμβάνει.

Τα στοιχεία των φορολογουμένων είναι απόρρητα. Διατηρούνται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε αρχείο, που υπάγεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και λειτουργεί σύμφωνα με το Ν. 2472/97 και τις ειδικές ρυθμίσεις των φορολογικών νόμων, του φορολογικού απορρήτου. Κάθε φορολογούμενος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν.