Ο Υπουργός Οικονομικών στις συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας για την οικονομική πολιτική της Ε.Ε. και των συμβουλίων Eurogroup και Ecofin, σήμερα, Δευτέρα 6, και αύριο, Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου.

2010-09-06 13:35
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    ΝΙΚΗΣ 5-7
    10180 ΑΘΗΝΑ
    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2
    FAX: 210-3332559
    e-mail : press@minfin.gr

    Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2010
   
    Ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην προγραμματισμένη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για το συντονισμό της Οικονομικής Πολιτικής στην Ε.Ε. υπό τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman van Rompuy, που θα γίνει σήμερα, Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου.

    Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου θα εκπροσωπήσει την χώρα και στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Eurogroup και Ecofin, αύριο, Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου.

    Ακολουθεί η ημερήσια διάταξη του Ecofin:

    Α. Μη νομοθετικές δραστηριότητες

    1. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

    Στo προσεχές Συμβούλιο Ecofin θα παρουσιαστεί έκθεση προόδου εργασιών της Επιτροπής Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (Economic and Financial Committee-EFC), αναφορικά με τις προετοιμασίες για την υιοθέτηση των απαραίτητων αναθεωρήσεων του κώδικα δεοντολογίας για την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το Συμβούλιο Ecofin, στις 7 Σεπτέμβρη, θα υιοθετήσει τον αναθεωρημένο κώδικα δεοντολογίας, σε συνέχεια της συμφωνίας που επετεύχθη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17 Ιουνίου, σχετικά με την εισαγωγή ενός "Ευρωπαϊκού Εξαμήνου". Η εφαρμογή του "Ευρωπαϊκού Εξαμήνου" θα βελτιώσει τον εκ των προτέρων συντονισμό της οικονομικής πολιτικής στην Ε.Ε. και θα συμβάλλει στην ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, της μακροοικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης, σε ευθυγράμμιση με τη Στρατηγική της Ευρώπης 2020.

    Η κυκλική διαδικασία του "Ευρωπαϊκού Εξαμήνου" θα ξεκινά στις αρχές κάθε έτους με μια οριζόντια αναθεώρηση, όπου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εντοπίζει τις κοινές οικονομικές προκλήσεις και θα δίνει στρατηγικές κατευθύνσεις στις πολιτικές των κρατών-μελών. Τα κράτη-μέλη θα λαμβάνουν υπόψη τις κατευθύνσεις αυτές κατά την κατάρτιση των Προγραμμάτων Σταθερότητας και Σύγκλισης και των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων. Τα προγράμματα των κρατών-μελών θα υποβάλλονται στην Ε. Ε. το αργότερο ως τέλος Απριλίου κάθε έτους. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, θα υιοθετεί συστάσεις ανά χώρα πριν το τέλος Ιουλίου κάθε έτους. Τα κράτη-μέλη θα διασφαλίζουν την ύπαρξη των απαιτούμενων εθνικών δημοσιονομικών διαδικασιών, προκειμένου να μπορούν να εφαρμόζουν το "Ευρωπαϊκό Εξάμηνο" και να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις του αναθεωρημένου κώδικα συμπεριφοράς.

    2. Εισφορά τραπεζών

    Όπως συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο Ecofin, στις 13 Ιουλίου, στο προσεχές Συμβούλιο θα διεξαχθεί μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών, βάσει εγγράφου της Ε.Ε. σχετικά με την επιβολή εισφοράς στις τράπεζες. Σκοπός του εγγράφου αυτού είναι η καταγραφή πρόσφατων εθνικών πρωτοβουλιών, με τις οποίες προβλέπεται η εισαγωγή τραπεζικής εισφοράς, η εκτίμηση της ανάγκης για συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο Ε.Ε., και η διατύπωση μιας σειράς γενικών αρχών που πρέπει να συμφωνηθούν, προκειμένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις, επικαλύψεις και το ενδεχόμενο πολλαπλής εφαρμογής εισφοράς σε τραπεζικά ιδρύματα. Η Ε. Ε. θα υιοθετήσει νέα ανακοίνωση τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, με την οποία θα διατυπώνονται πιο αναλυτικά οι ιδέες της για ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων και θα επεξηγούνται εκτενέστερα οι προτάσεις της Ε. Ε. στις 26 Μαΐου 2010, αναφορικά με τα ταμεία εξυγίανσης των τραπεζών και το πώς αυτά συνδέονται με τα προτεινόμενα εργαλεία επίλυσης κρίσεων.

    3. Φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών

    Στο προσεχές Συμβούλιο Ecofin θα συζητηθεί η φορολογία επί των συναλλαγών που διενεργούνται στο χρηματοπιστωτικό τομέα (Financial Transaction Tax - FTT) ως μέσο για την άντληση πρόσθετων εσόδων. Ένας τέτοιος φόρος θα εφαρμόζεται σε όλες τις οικονομικές συναλλαγές, ιδίως εκείνες που διεξάγονται σε οργανωμένες αγορές, όπως το μετοχές, ομόλογα, παραγώγων, συνάλλαγμα, κλπ.

    Η φορολόγηση επί των συναλλαγών του χρηματοπιστωτικού τομέα θα συμβάλλει στην επίτευξη των εξής στόχων:

    1. Θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και θα μειώσει την αστάθεια τους, καθώς και τις βλαβερές συνέπειες της υπερβολικής ανάληψης κινδύνου.

    2. Θα διασφαλίσει τη συνεισφορά του χρηματοπιστωτικού τομέα με δίκαιο και ουσιαστικό τρόπο στα δημόσια οικονομικά, εφόσον ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι ιδιαίτερα επικερδής τις δύο τελευταίες δεκαετίες.

    3. Θα μπορούσε να συμβάλει στη δημοσιονομική εξυγίανση και την έξοδο από την κρίση, δεδομένου ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας φαίνεται να φέρει μεγάλη ευθύνη για την εμφάνιση και την έκταση της. Οι εν λόγω επιπρόσθετοι φόροι θα μπορούσαν επίσης να δικαιολογηθούν από το γεγονός ότι ο τομέας έλαβε σημαντική κυβερνητική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης και έτσι το ποσό αυτό θα μπορούσε να ανακτηθεί.

    Το θέμα της φορολόγησης επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών συνδέεται με το θέμα της επιβολής τραπεζικής εισφοράς (bank levy), δεδομένου ότι και τα δύο θέματα άπτονται του αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2010 προς την Ε. Επιτροπή και το Συμβούλιο ECOFIN για την ετοιμασία έκθεσης προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου 2010.

    Β. ΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

    (i) ΔΝΤ: Τρέχουσα κατάσταση ως προς την αναθεώρηση των ποσοστώσεων και του συστήματος διακυβέρνησης

    Στο γεύμα του Συμβουλίου Ecofin θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις για την αναθεώρηση των ποσοστώσεων συμμετοχής (quotas) και της διακυβέρνησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Στόχος είναι οι νέες ποσοστώσεις να αντικατοπτρίζουν τη σχετική οικονομική δύναμη των κρατών μελών του Ταμείου, αλλά και την ικανότητά τους να υποστηρίζουν τις εργασίες του. Όπως συμφωνήθηκε στη σύνοδο του G20 στο Pittsburgh, ο τρόπος υπολογισμού των ποσοστώσεων που υιοθετήθηκε το 2008 θα είναι ο μοναδικός για να αποφασιστεί αν μία χώρα υπέρ-εκπροσωπείται ή υπό-εκπροσωπείται. Έτσι, θα μειωθεί η ανισοκατανομή για όλα τα κράτη-μέλη, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για τις φτωχότερες χώρες. Υπολογίζεται ότι, το ποσοστό μεταφοράς θα ανέρχεται στο 5% - 6% από τις υπέρ- εκπροσωπούμενες στις υπό- εκπροσωπούμενες χώρες. Κατά κύριο λόγο αναμένεται να αυξηθεί το ποσοστό των Αναδυόμενων Οικονομιών και των Αναπτυσσόμενων Χωρών (Emerging Markets and Developing Countries).

    (ii) IASB (International Accounting Standards Board): Ανακοίνωση του Επιτρόπου Barnier

    Κατά την διάρκεια του γεύματος του Συμβουλίου Ecofin, θα γίνει ενημέρωση από τον Επίτροπο Barnier για τις τελευταίες συζητήσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ). Τα κυριότερα θέματα που απασχολούν αυτή την περίοδο το χώρο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι τα ακόλουθα:

    " Θέματα σχετικά με την χρηματοπιστωτική κρίση και την αναθεώρηση του ΔΛΠ 39. Αντικείμενο μελέτης αποτελεί η επανεξέταση της λογιστικής απεικόνισης των προβλέψεων για επισφάλειες και γενικότερα για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Η κοινότητα βρίσκεται σε συνεργασία με το International Accounting Standards Board (IASB) και τη Βασιλεία, προκειμένου να απλοποιήσουν και να επικαιροποιήσουν τους σχετικούς λογιστικούς κανόνες. Ειδικότερες διευκρινίσεις θα δοθούν για τη διαχείριση κινδύνων, τα ενσωματωμένα παράγωγα και το hedging.

    " Λοιπά επίκαιρα τεχνικά θέματα του IASB: Οι προϋποθέσεις για καταχώρηση και διαγραφή χρηματοοικονομικών προϊόντων, η αναθεώρηση της απεικόνισης των μισθώσεων και η επικαιροποίηση του ΔΠΧΑ 4 που σχετίζεται με τα ασφαλιστικά προϊόντα προκειμένου να ενσωματωθούν και οι διατάξεις για το Solvency II.