Ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (3ης αποστολής) του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) και Έκτακτης Εισφοράς Φυσικών Προσώπων 2009

2010-08-13 14:35

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (3ης αποστολής) του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) και Έκτακτης Εισφοράς Φυσικών Προσώπων 2009:

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (3ης αποστολής) του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) και Έκτακτης Εισφοράς Φυσικών Προσώπων 2009:

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 2009

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 3η

 

Κατηγορία

Δηλώσεις

Πλήθος
Ιδιοκτητών

Αξία
Ακινήτων

Ποσά Βεβαίωσης

Πλήθος

%

Ε.Τ.ΑΚ.

Έκτακτη
Εισφορά

Μηδενικές

515.619

91,39

606.560

18.725.676.332

0

0

Χρεωστικές

48.594

8,61

53.035

14.386.451.713

11.641.176

15.214.392

ΣΥΝΟΛΟ

564.213

100,00

659.595

33.112.128.045

26.855.568

 

Επισημαίνεται ότι από τους 659.595 ιδιοκτήτες προκύπτει Έκτακτη Εισφορά για τους 8.446, δηλαδή ποσοστό 1,28%.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (1ης έως και 3ης αποστολής) του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) και Έκτακτης Εισφοράς Φυσικών Προσώπων 2009:

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 2009

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 1η έως και 3η

Κατηγορία

Δηλώσεις

Πλήθος
Ιδιοκτητών

Αξία
Ακινήτων

Ποσά Βεβαίωσης

Πλήθος

%

Ε.Τ.ΑΚ.

Έκτακτη
Εισφορά

Μηδενικές

1.282.845

62,15

1.648.498

67.878.364.457

0

0

Χρεωστικές

781.368

37,85

1.140.393

181.365.860.948

124.278.822

61.323.911

ΣΥΝΟΛΟ

2.064.213

100,00

2.788.891

249.244.225.405

185.602.733

 

Επισημαίνεται ότι από τους 2.788.891 ιδιοκτήτες προκύπτει Έκτακτη Εισφορά για τους 75.006, δηλαδή ποσοστό 2,69%.