Αριθμός Πρωτ. Υ4α/οικ84590 25.07.2011 Διευκρινήσεις σχετικά με αμοιβή (εξέταστρο) στα πρωινά εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ.

2011-07-25 14:22

Αριθμός Πρωτ. Υ4α/οικ84590 25.07.2011 Διευκρινήσεις σχετικά με αμοιβή (εξέταστρο) στα πρωινά εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ.