Κείμενο εξειδικευμένων Προτάσεων ΕΣΕΕ για τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για συνεπείς επιχειρήσεις και περαίωση διαχειριστικών χρήσεων

2010-09-14 12:23

  

 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΣΕΕ ΓΙΑ
ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
&
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ


1. Φορολογικά κίνητρα για συνεπείς επιχειρήσεις
Σε επιχειρήσεις που δεν έχουν φορολογικές παραβάσεις κατά την τελευταία 5ετεία, προτείνουμε όπως κατά την κατάθεση της φορολογικής δήλωσης, να γίνεται ηλεκτρονική διασταύρωση για τη διαπίστωση τέτοιων φορολογικών παραβάσεων και αν από τον έλεγχο δεν προκύψει κανένα στοιχείο να θεωρείται η δήλωση ειλικρινής και η χρήση περαιωμένη.
Σε περίπτωση τακτικού φορολογικού ελέγχου, να διενεργείται πρώτα πάντα έλεγχος της τελευταίας χρήσης. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα των λογιστικών διαφορών που προσδιορίζει ο έλεγχος κυμαίνεται σε ποσοστό μέχρι 5% επί των συνολικών κερδών της επιχείρησης ή προκύπτει φόρος μέχρι 30.000 ευρώ, οι προηγούμενες ανέλεγκτες χρήσεις να θεωρούνται περαιωμένες ως ειλικρινείς.
Στους συνεπείς φορολογούμενους - φυσικά και νομικά πρόσωπα - να παρέχεται έκπτωση σε ποσοστό 5%-10% του φόρου της συγκεκριμένης χρήσης.
Να δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη της επιχείρησης για επενδύσεις.
2. Περαίωση διαχειριστικών χρήσεων 2000 – 2009 για όλους
Να δοθεί η δυνατότητα σε επιτηδευματίες (επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες) με τζίρο έως 9 εκατ. ευρώ να υπαχθούν στο καθεστώς περαίωσης ήτοι να κλείσουν φορολογικά τις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι 31.12.2009, ακόμα κι αν δεν εκμεταλλεύτηκαν την προηγούμενη περαίωση των χρήσεων 2000 - 2006.
Βασικά κριτήρια υπαγωγής – προϋποθέσεις προτείνουμε να είναι τα ακόλουθα:
1.Να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα για όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α.,
2.Να υπάγονται στη ρύθμιση εκτός από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπά φορολογικά αντικείμενα, όπως οι δηλώσεις Φ.Π.Α., ακόμα και αν υπάρχουν παραβάσεις του Κ.Β.Σ. που δεν επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.
Η υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση προϋποθέτει από την μεριά της επιχείρησης την αποδοχή της περαίωσης η οποία μπορεί να γίνει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010. Η πληρωμή του βεβαιωμένου ποσού να δύναται να πραγματοποιείται ως εξής:
Α. Με την αποδοχή της περαίωσης, καταβολή του 1/10 του ποσού και εξόφληση του υπολοίπου σε 12 ή 24 ή 36 μηνιαίες δόσεις αναλόγως του ύψους του.
Β. Η ολοσχερής εξόφληση του βεβαιωμένου ποσού να γίνεται με έκπτωση 10%.
Υπολογισμός του ποσού της περαίωσης
•Τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος πολλαπλασιάζονται με συντελεστή λογιστικών διαφορών ένα τοις εκατό (1%). Το ποσό αυτό των λογιστικών διαφορών προσαυξάνεται με τη θετική διαφορά που προκύπτει μεταξύ των προσδιοριζόμενων εξωλογιστικά καθαρών κερδών με τη χρήση του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους (του αντικειμένου εργασιών με τα μεγαλύτερα έσοδα) μειωμένου κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) και των δηλούμενων καθαρών κερδών. Αν τα δηλούμενα καθαρά κέρδη είναι μεγαλύτερα των εξωλογιστικών καθαρών κερδών, η διαφορά αυτών μειώνει το ποσό των λογιστικών διαφορών.
•Στο τελικό ποσό που προκύπτει από τους ως άνω υπολογισμούς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό ( 15%) για ατομικές επιχειρήσεις και είκοσι τοις εκατό (20%) για προσωπικές επιχειρήσεις (Ο.Ε.. Ε.Ε.), νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) και λοιπές επιχειρήσεις.
•Όταν οι επιχειρήσεις βαρύνονται με παραβάσεις του Κ.Β.Σ. οι παραπάνω συντελεστές προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10%.
•Το ποσό του τελικού αποτελέσματος που προκύπτει από τους παραπάνω υπολογισμούς να μην είναι μεγαλύτερο του 0,8% του ποσού των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων συνολικά.