Θέσεις της ΕΣΕΕ επί του σχεδίου Π.Δ. για τον ΟΜΕΔ

2010-10-07 18:38

  

Η ΕΣΕΕ χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας για κοινή συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του με τους Προέδρους των Κοινωνικών Εταίρων καθώς και την παρουσίαση του απολογισμού του έργου του Οργανισμού για τα έτη 1992-2010. Ο ΟΜΕΔ έχει αναμφίβολα προσφέρει σε όλα τα επίπεδα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, της διατήρησης της εργασιακής ειρήνης και της κοινωνικής συνοχής, ένα πολύ θετικό έργο.

Το Ελληνικό εμπόριο έχει πλήρη αντίληψη της ανάγκης εμπέδωσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και καλού κλίματος στις σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, όπως άλλωστε φαίνεται και στους πίνακες της εξέλιξης των μισθών στο εμπόριο.

Πιστεύουμε ότι σε περιόδους κρίσης οι συναινετικές διαδικασίες, ο Κοινωνικός Διάλογος και οι Συλλογικές Διαπραγματεύσεις για εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων, με σεβασμό στους Νόμους του Κράτους, αποτελούν την ασφαλιστική δικλείδα εξόδου της χώρας από την κρίση. Αυτό αποδείχθηκε από τη φετινή υπογραφή 3ετούς Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και τη διασφάλιση του 13ου και 14ου μισθού, που αποτελούν δίκαιες και τολμηρές αποφάσεις, με σεβασμό όμως στις περιορισμένες δυνατότητες των επιχειρήσεων, όπως έχουν διαμορφωθεί.

Στον κλάδο του εμπορίου οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες και βασίζονται στο ανθρώπινο δυναμικό τους, ενώ έχουν δημιουργηθεί σχεδόν οικογενειακοί δεσμοί εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Η ΕΣΕΕ θεωρεί ότι ο θεσμός της Συλλογικής Διαπραγμάτευσης και οι διαδικασίες της Μεσολάβησης και Διαιτησίας εισήγαγαν νέα αντίληψη στις εργασιακές σχέσεις. Ο Ν. 1876/1990 υπήρξε ο μοναδικός Νόμος που ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων ομόφωνα και από όλες τις παρατάξεις, με τη συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων. Αυτόν το θεσμό πρέπει οπωσδήποτε να τον διαφυλάξουμε. Η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής κάτω από τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που διέρχεται η χώρα μας είναι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση του κλίματος στην αγορά.

Η συμμετοχή των εκπροσώπων των εργοδοτών από όλη την Ελλάδα σε υψηλού επιπέδου ενημερωτικά σεμινάρια, όπου μετείχαν και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, μας έδωσαν την ευκαιρία να συζητήσουμε σε ειρηνικό και ουδέτερο κλίμα. Ο ΟΜΕΔ είναι από τους ελάχιστους Οργανισμούς που έχει «νοικοκυρεμένη» διαχείριση, με ολιγομελές προσωπικό (20 άτομα), ενώ ζήτησε μείωση του πόρου που δικαιούνταν από την Εργατική Εστία, από 3% σε 2%.

Θεωρούμε, όμως, ότι όλες οι διαδικασίες, με το πέρασμα του χρόνου έχουν ανάγκη να βελτιώνονται και να λαμβάνουν υπόψη το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον και τις υποχρεώσεις της χώρας. Υπάρχουν παραδείγματα διαιτητικών αποφάσεων οι οποίες δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένες και γέννησαν ερωτηματικά. Η «ασυμμετρία» προσφυγής και εκπροσώπησης που επέτρεπε μόνο στην πλευρά των εργαζομένων την προσφυγή στη διαιτησία δεν ωφέλησε τελικά κανέναν.

Με αυτή την πεποίθηση, η ΕΣΕΕ συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία για εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης. Οι συναινετικές μας προτάσεις στο ζήτημα της Διαιτησίας αναφέρονται κυρίως: στην ανάγκη αιτιολόγησης και τεκμηρίωσης των αποφάσεων, είτε στο στάδιο της Μεσολάβησης είτε στο στάδιο της Διαιτησίας, στη δυνατότητα προσφυγής ισομερώς στη Διαιτησία καθώς και την υιοθέτηση δευτεροβάθμιας τελεσίδικης κρίσης εντός του ΟΜΕΔ. Όσον αφορά στη σύνθεση της τριμελούς επιτροπής, προτείνουμε να γίνεται με κλήρωση.

Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε απόπειρα υπαλληλοποίησης των Μεσολαβητών- Διαιτητών θα δημιουργήσει εξάρτηση και περιορισμό, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ισχύουν τα αυστηρά ασυμβίβαστα και τα κριτήρια επιλογής, όπως ήδη έχουν θεσπιστεί. Αναφορικά με το ζήτημα της επιλογής των Μεσολαβητών-Διαιτητών αυτή θα πρέπει να γίνεται με αυξημένη πλειοψηφία 7 ψήφων των 9 μελών του ΔΣ. Στο πλαίσιο αυτό είναι σκόπιμο να τονιστεί ότι ουδέποτε καταγράφηκε ανάμιξή μας με κανένα τρόπο στις αποφάσεις των Μεσολαβητών - Διαιτητών. Πιστεύουμε στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αρχής της διαφάνειας, ενώ η επιμονή μας στις εξαντλητικές διαπραγματεύσεις, μας έχουν δώσει την ικανοποίηση να «κλείσουμε» συλλογικές συμφωνίες εκτός ΟΜΕΔ. Θεωρούμε ότι η θητεία του Δ.Σ. θα πρέπει να είναι δυνατόν να ανανεώνεται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία και η συνέχεια του Οργανισμού.

Συνοψίζοντας, οι βασικές προτάσεις της ΕΣΕΕ επικεντρώνονται:

  • Απάλειψη της ασυμμετρίας προσφυγής και εκπροσώπησης.
  • Δυνατότητα τελεσίδικης κρίσης σε δεύτερο βαθμό εντός του ΟΜΕΔ.
  • Τεκμηριωμένες αποφάσεις από αυστηρά επιλεγμένους Μεσολαβητές -Διαιτητές.
  • Οι αποφάσεις της Διαιτησίας να περιορίζονται σε οικονομικά ζητήματα σε περίπτωση μονομερούς προσφυγής. Εάν πρόκειται για προσφυγή από κοινού, τότε μόνο να είναι δυνατόν να επεκτείνεται και σε θεσμικά θέματα.
  • Η επιλογή των Μεσολαβητών-Διαιτητών θα πρέπει να γίνεται με αυξημένη πλειοψηφία 7 ψήφων των 9 μελών του Δ.Σ.

Πεποίθησή μας είναι ότι οι εργασιακές σχέσεις δεν πρέπει να λύνονται στα δικαστήρια, με τις τεράστιες και γνωστές σε όλους μας καθυστερήσεις, ούτε και με βίαιες νομοθετικές παρεμβάσεις που, τελικά, «πληγώνουν» τους θεσμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, φοβόμαστε ότι η ρύθμιση τέτοιων θεμάτων με Π.Δ. στερεί την ελληνική κοινωνία από την ουσιαστική διαβούλευση και τον αναγκαίο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η ΕΣΕΕ πιστεύει ότι τελικά θα υπάρξει εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης για ένα θεσμό που ανεξαρτήτως της δυνατότητας βελτίωσής του είναι κέρδος για την ελληνική κοινωνία.

Επισυνάπτονται πίνακες στους οποίους φαίνεται η υψηλή ποσοστιαία αύξηση της τελευταίας 10ετίας των μισθών στο εμπόριο.