Αριθμ. πρωτ. : Φ. 11321/15646/1198 07.10.2010 Αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2010.

2010-10-13 13:47

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Αθήνα,     7/10/2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                Αριθμ. πρωτ. : Φ. 11321/15646/1198

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                               ΠΡΟΣ :           

Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών                                   Εθνικό Τυπογραφείο

Τμήμα A΄                                                                            (για δημοσίευση)

Ταχ. Δ/νση     : Σταδίου 29                                                 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

Τ.Κ.                  : 101 10                                                     1) Όλους τους ασφαλιστικούς

Πληροφ.        : Μαρίνα                                                       οργανισμούς κύριας ασφάλισης

                         Οικονομοπούλου                                       αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας

Τηλ./FAX         : 210 – 3368124                                         & Κοινωνικής Ασφάλισης (πλην Ο.Γ.Α.)

                                                                                           2) Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων,

                                                                                            Νήσων και Αλιείας Γραφείο Υπουργού

                                               

ΘΕΜΑ :   Αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης

                Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2010.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΚΑΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη :

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24, του ν. 2556/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 270) « Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα. ».

2. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 33, του ν. 2768/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 273) « Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία « Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ..). », σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία « Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. – Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ – Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) » και άλλες διατάξεις ».

3. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 70, του ν. 2676/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 1) « Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξει.ς ».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90, του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο, του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 201) « Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας » και του π.δ. 213/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 102)  « Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 89/07.09.2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 154) « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. »

7. Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 22, του ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247), « Περί δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. »

8. Τις διατάξεις του π.δ. 96/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) « Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. ».

9. Τις διατάξεις της απόφασης Πρωθυπουργού με αριθμ. Υ 275/30.09.2010 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1595) « Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωργίου Κουτρουμάνη. ».

10. Τις διατάξεις της απόφασης του Πρωθυπουργού, με αριθμ. 2876/07.10.2009 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2234) « Αλλαγή τίτλου Υπουργείων. ».

11. Τις διατάξεις της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με αριθμ. 2672/03.12.2009 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2408) « Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη. ».

12. Τις διατάξεις του π.δ. 99/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 172) « Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. ».   

13. Το με αριθμ. πρωτ. 14386/41/11.06.2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με θέμα                               « Αναπροσαρμογή Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων για το έτος 2010. ».

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται οικονομική επιβάρυνση των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (πλην Ο.Γ.Α.) και του Ν.Α.Τ., ύψους 1.050 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό και, συγκεκριμένα, από τις πιστώσεις Κ.Α.Ε. 2737 των προϋπολογισμών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ειδ. φ. 33 – 210) και του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

1.         Τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παρ. 3, του άρθρου 24, του ν. 2556/1997, όπως ισχύουν σήμερα, αναπροσαρμόζονται για το έτος 2010, ως ακολούθως :

α)        Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (8.353,38 ευρώ).

β)        Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (9.745,62 ευρώ).

γ)        Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (15.165,39 ευρώ).

2.         Τα παραπάνω ποσά αφορούν σε εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 και αφορούν σε εισοδήματα του έτους 2008.

3.         Τα ποσά εισοδήματος των περιπτώσεων α' και β', της παρ. 5, του άρθρου 24, του ν. 2556/1997, για τη χορήγηση του ποσού του Ε.Κ.Α.Σ., αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως:

α)        Για συνολικά  ποσά  εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα μέχρι και επτά χιλιάδες εξακόσια επτά ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (7.607,54 ευρώ), καταβάλλεται επίδομα ύψους διακοσίων τριάντα ευρώ (230,00 ευρώ) κατά μήνα.

β)        Για συνολικά ποσά εισοδήματος από επτά χιλιάδες εξακόσια επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (7.607,55 ευρώ) μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (8.353,38 ευρώ), καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (Ε.Κ.Α.Σ.) σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

ΠΟΣΟ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ Ε.Κ.Α.Σ.
Από 7.607,55 μέχρι 7.905,91 ευρώ 2,50 ευρώ
Από 7.905,92 μέχρι 8.104,76 ευρώ 115,00 ευρώ
Από 8.104,77 μέχρι 8.353,38 ευρώ 57,50 ευρώ

 

Η απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 01.01.2010, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα,     7/ 10/2010

 

      Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                            Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                 ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

                                                                                                      ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ    

                                                                               ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ                                                           

                                               

                                           Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                              ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

                                                ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ