Εισηγητική Έκθεση για την Πιστοποίηση των Λογιστών - Φοροτεχνικών

2010-11-15 17:59

  

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

Η Επιτροπή που ορίστηκε από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών για την πιστοποίηση του Λογιστή Φοροτεχνικού ,αφού έλαβε υπόψη τις απόψεις των φορέων και τα αποτελέσματα από τη Δημόσια Διαβούλευση, διαπίστωσε την επιτακτική ανάγκη της πιστοποίησης του επαγγέλματος του  Λογιστή Φοροτεχνικού και αυτό διότι:

1.      Θα οδηγήσει στην άμεση βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.

Οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα θα έχουν τη δυνατότητα της επικοινωνίας με τις φορολογικές αρχές διαμέσου ενός επαγγελματία που θα μπορούν να εμπιστεύονται και ο οποίος θα πρέπει να  διαφυλάσσει τα συμφέροντά τους. Ταυτόχρονα θα διευκολύνεται ο έγκαιρος και ορθός υπολογισμός και η πληρωμή των φορολογικών βαρών από τους φορολογουμένους προς τις φορολογικές αρχές. Παράλληλα ο φορολογικός έλεγχος θα υποβοηθείται σημαντικά από τους πιστοποιημένους λογιστές φοροτεχνικούς.

Η διαφορά από την ισχύουσα κατάσταση, με την πιστοποίηση είναι η αναγνώριση της συνυπευθυνότητας του Λογιστή Φοροτεχνικού στον υπολογισμό:

α) του λογιστικού αποτελέσματος για την άσκηση της άμεσης και έμμεσης φορολογίας ,

β) του φορολογικού αποτελέσματος ή του προσδιορισμού της φορολογικής βάσης για την άσκηση της άμεσης και έμμεσης φορολογίας.

Ο πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός θα πρέπει να γνωρίζει εξίσου καλά τόσο τις λογιστικές όσο και τις φορολογικές διατάξεις και θα πρέπει να αναγνωρίζει και να είναι σε θέση να κατανοεί  τις διαφορές μεταξύ τους. Επίσης     θα πρέπει να  γνωρίζει τις διαφορές μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής Νομοθεσίας και να  εφαρμόζει τις κατάλληλες διατάξεις ορθά και αντικειμενικά.

Μέσω της πιστοποίησης και σε συνέχεια, όπως αναφέρει η παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν.3842/2010 , της παροχής ηλεκτρονικής υπογραφής, θα πρέπει να παρέχεται εξουσιοδότηση και των δύο πλευρών (επιχείρησης και φορολογικής αρχής)    για διεκπεραίωση των εργασιών  του φορολογουμένου ή της επιχείρησης που προσδιορίζονται από τις υφιστάμενες διατάξεις και αυτών που θα προσδιορισθούν περαιτέρω ως έργο του   πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού. Το σύνολο των φορολογικών εργασιών θα εκτελείται από τον πιστοποιημένο Λογιστή Φοροτεχνικό, εξαιρουμένου του φορολογικού ελέγχου. Η πιστοποίηση θα χορηγείται ανά τάξη σύμφωνα με τις τάξεις του Λογιστή Φοροτεχνικού (Ν.2515/1997 και ΠΔ340/1998)  . Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συντελεστεί μια αναβάθμιση των αδειών άσκησης επαγγέλματος του Λογιστή  Φοροτεχνικού.

2.      Θα συντελέσει στη διευκόλυνση των φορολογουμένων και των επιχειρήσεων για τις συναλλαγές τους με τις φορολογικές αρχές

Από τις απόψεις που κατατέθηκαν στη Δημόσια Διαβούλευση διαφαίνεται ότι η αποφυγή της άμεσης επικοινωνίας του φορολογουμένου με τις φορολογικές αρχές, όταν αυτός δεν έχει τις γνώσεις, είναι προς συμφέρον του φορολογουμένου.

3. Θα συντελέσει στη διευκόλυνση των φορολογικών αρχών

 Με τις διατάξεις των παρ. 7,8,9,και 10 του άρθρου 17  του Ν.3842/2010  (ΦΕΚ58Α/23-04-2010), μεταξύ άλλων καθορίζονται σημαντικές ρυθμίσεις θεμάτων Λογιστών  Φοροτεχνικών, με στόχο να τεθούν τα θεμέλια ενός νέου θεσμού που προορίζεται να γίνει  αρωγός του Υπουργείου Οικονομικών στα πλαίσια της ήδη νομοθέτησης στοχευμένων μέτρων για την  καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την αποκάλυψη της φορολογητέας ύλης. Παράλληλα προορίζεται να συντελέσει στη μείωση του διοικητικού κόστους της δημοσιονομικής διαχείρισης, καθόσον η αναμενόμενη  μείωση του αντιπαραγωγικού χρόνου των φορολογικών υπηρεσιών θα επιτρέψει και θα δώσει  ενίσχυση στους ελεγκτικούς και εισπρακτικούς μηχανισμούς τους  με περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους. Έτσι μία σειρά εργασιών   που εκτελούνται σήμερα από τις ΔΟΥ θα  μπορούσαν να γίνονται από τον πιστοποιημένο Λογιστή Φοροτεχνικό, εκτός αυτής  του φορολογικού ελέγχου.

  Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε εργασίες, όπως:

-          έναρξη, μεταβολές, παύση δραστηριότητας της επιχείρησης, λήψη στοιχείων, υποβολή δηλώσεων,εκκαθάριση δηλώσεων, πληρωμή φόρων, πρόσβαση ενημέρωσης-εκτύπωσης, σε όλο το φορολογικό αρχείο του πελάτη τους, ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων της επιχείρησης είτε στην αρμόδια ΔΟΥ είτε στο κεντρικό Υπουργείο είτε σε άλλη ελεγκτική αρχή (ΣΔΟΕ, ΠΕΚ, ΔΕΚ), Ασφαλιστικό Οργανισμό κα , για να λαμβάνει αυτόματα με e-mail ή fax τον αριθμό πρωτοκόλλου αλλά και την απάντηση στο αίτημα-ερώτημα που υπέβαλε,

-          εκπροσώπηση της επιχείρησης-πελάτη ενώπιον επιτροπών (όπως ενδεικτικά η επιτροπή του άρθρου 70 του Ν.2238/94,επιτροπών εκδίκασης ενστάσεων στο ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κά ),

-          δυνατότητα παράλληλης κοινοποίησης με την υπόχρεη επιχείρηση και στον πιστοποιημένο Λογιστή Φοροτεχνικό , των ειδοποιήσεων για έλεγχο, των προσκλήσεων για ακρόαση, συμβιβασμό κλπ. Το μέτρο αυτό ασφαλώς θα συμβάλλει στην αύξηση ανταπόκρισης των υποχρεώσεων της επιχείρησης και τη  μείωση του γραφειοκρατικού κόστους μεταξύ των εμπλεκόμενων(επιχείρησης, Λογιστή Φοροτεχνικού και Φορολογούσας  Αρχής),

-          δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας μέσα από το taxisnet

-          δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής από τον πιστοποιημένο Λογιστή Φοροτεχνικό  και όσων  δηλώσεων υποβάλλονται σήμερα από την επιχείρηση στη ΔΟΥ.  Όπως δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, δηλώσεις ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων κλπ.

Στο συνημμένο πίνακα καταγράφονται όλες οι εργασίες των ΔΟΥ  ανά τμήμα ,καθώς και ο υφιστάμενος και προτεινόμενος τρόπος υποβολής αυτών.

Παροχή Πιστοποίησης - Περιεχόμενο

Η  πιστοποίηση  του  Λογιστή Φοροτεχνικού θα παρέχεται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού  Επιμελητηρίου  της Ελλάδας μετά από αιτιολογημένη εισήγηση  της   Επιτροπής  Αμεροληψίας   στους κατόχους  άδειας άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού  τουλάχιστον Γ’ τάξεως (του Ν 2515/1997 και του ΠΔ 340/1998) και οι οποίοι  ασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα ως ελεύθεροι επαγγελματίες  ή ως μισθωτοί με λογιστικές και φορολογικές εργασίες επιτηδευματιών, όπως οι εργασίες αυτές και το έργο προσδιορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις . Στους μισθωτούς συμπεριλαμβάνονται και οι αμειβόμενοι με αμοιβή από ΣΤ’, Δ’ και Γ’ πηγή, εφόσον είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή Διαχειριστές ΕΠΕ.

 

Γίνεται μνεία ότι:

α) σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228Α/ 1998) «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή  Φοροτεχνικού και της άδειας ασκήσεως του» έργο των λογιστών φοροτεχνικών είναι η ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών, προτύπων και σχεδίων γενικών και κλαδικών, η εποπτεία και η εφαρμογή διαδικασιών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και των αναλογούντων φόρων, η ενημέρωση και η τήρηση των φορολογικών βιβλίων, η κατάρτιση και η υπογραφή οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσεως επιχειρήσεων και οργανισμών, η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, συμπληρωματικών και στατιστικών στοιχείων προς τις Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς και μισθολογικών καταστάσεων, ασφαλιστικών εισφορών και προγραμμάτων εργασίας»

 β) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 Ρυθμίσεις θεμάτων λογιστών - φοροτεχνικών του ν. 2873/2000, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 17, παρ. 9, του ν. 3842/2010  .«3. Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονο­μικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βι­βλία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορο­λογίας εισοδήματος. Το περιεχόμενο της κατάστασης αυτής υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Κ.Φ.Ε.. Τέλος, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίο­δο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρα­τούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυ­τής, ο λογιστής φοροτεχνικός υπογράφει τις δηλώσεις της παραγράφου 2, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έ­ντυπα ή καταστάσεις, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φο­ρά με τις οικείες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Επίσης, κατά την υποβολή των δηλώσεων οι λογιστές φοροτεχνικοί αναγράφουν υποχρεωτικά το ονοματεπώ­νυμο, τη διεύθυνση κατοικίας τους ή της έδρας του επαγγέλματός τους, κατά περίπτωση, τον Α.Φ.Μ., την αρ­μόδια Δ.Ο.Υ για τη φορολογία τους, τον αριθμό μητρώου της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους και την κατηγο­ρία της άδειάς τους.» και

γ) σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 Κ.Β.Σ.(Π.Δ 186/1992), όπως ισχύει, « Ισολογισμός- Αποτέλεσμα χρήσης».   «3.Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καθώς και οι πίνακες που ορίζονται από την περίπτωση Γ της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κώδικα αυτού υπογράφονται και από τον υπεύθυνο κατάρτισης αυτών λογιστή - φοροτεχνικό κάτοχο σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228 Α) με αναγραφή ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης κατοικίας του ή της έδρας του επαγγέλματος του, κατά περίπτωση, του Α.Φ.Μ., της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία του, τον αριθμό μητρώου της άδειας άσκησης επαγγέλματος και την κατηγορία της άδειας.
 Όταν ο λογιστής - φοροτεχνικός υπογράφει ως εκπρόσωπος γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 340/1998, αναγράφεται ακόμη η επωνυμία του γραφείου, η διεύθυνση της έδρας, ο Α.Φ.Μ., η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ο αριθμός μητρώου της άδειας λειτουργίας του γραφείου».

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση θα κατατίθενται στην Επιτροπή Πιστοποίησης , η οποία αφού τα ελέγξει, θα εισηγείται για την πιστοποίηση  στην Επιτροπή Αμεροληψίας,  η οποία θα τα διαβιβάζει στην Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητήριου  για τη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης.

Η Επιτροπή Αμεροληψίας, η  οποία θα είναι πενταμελής, θα ορίζεται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητήριου και  θα απαρτίζεται από ένα συνταξιούχο Ανώτατο Δικαστικό Λειτουργό ,έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Διοίκησής του ,έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, έναν Ακαδημαϊκό με ειδικότητα στη Λογιστική Επιστήμη ή στη Φορολογική ή Δημοσιονομική Θεωρία και  έναν εκπρόσωπο των σχετικών Φορέων.

Η Επιτροπή Πιστοποίησης ,η οποία θα είναι τριμελής,θα ορίζεται επίσης από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητήριου και θα απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπό της και από δύο μέλη του ΟΕΕ που είναι πιστοποιημένοι Λογιστές Φοροτεχνικοί Α’ τάξεως και ασκούν ενεργά ως κύρια δραστηριότητα το επάγγελμα τουλάχιστον 5 έτη.

Η θητεία των ανωτέρω επιτροπών θα είναι τριετής και η αμοιβή τους θα καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση.

Η Πιστοποίηση θα χορηγείται σε:

·         Φυσικά πρόσωπα που έχουν άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τουλάχιστον  Γ’ τάξεως(Ν.2515/1997 και ΠΔ 340/1998),

·         Προσωπικές Εταιρείες με μέλη φυσικά πρόσωπα που έχουν  όλα άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τουλάχιστον  Γ’ τάξεως(Ν.2515/1997 και ΠΔ340/1998) ,

·         Ανώνυμες Εταιρείες με ονομαστικές μετοχές που κατέχονται από φυσικά πρόσωπα που έχουν όλα άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τουλάχιστον Γ΄ τάξεως (Ν.2515/1997 και ΠΔ 340/1998) και

·         Μέλη ΔΣ και Διαχειριστές ΕΠΕ που αμείβονται από ΣΤ΄, Δ΄ και Γ΄ πηγή και έχουν άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τουλάχιστον Γ΄ τάξεως (Ν.2515/1997 και ΠΔ 340/1998).

·         Η  Πιστοποίηση θα παρέχεται μετά τη διαπίστωση ύπαρξης των παρακάτω προϋποθέσεων:

·         Κατοχή άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού τουλάχιστον Γ’ τάξεως (Ν.2515/1997 και ΠΔ340/1998),  

·         Έναρξη επιτηδεύματος στη ΔΟΥ  με κύρια κατ’ επάγγελμα  δραστηριότητα το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού  για τους ελεύθερους επαγγελματίες και βεβαίωση του εργοδότη απασχόλησης στη  συγκεκριμένη εταιρεία σε σχετικό αντικείμενο για  τους μισθωτούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα,

·         Ύπαρξη αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής για μηχανογραφική τήρηση βιβλίων και ύπαρξη ενεργής σύνδεσης με το Internet,

·         Αντίγραφο Ποινικού  Μητρώου για κάθε φυσικό πρόσωπο ,εταίρο, μέτοχο η υπάλληλο,

·         Φορολογική  και Ασφαλιστική Ενημερότητα,

·         Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση του Κώδικα Δεοντολογίας τον οποίο και αποδέχεται,

·         Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες Υπεύθυνη Δήλωση  με την οποία θα βεβαιώνεται ,λαμβάνοντας υπόψη όλες τις κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα , ότι ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού.

 

Διαδικασία Πιστοποίησης

Κατά την πρώτη εφαρμογή

1.  Έκδοση  σχετικής Υπουργικής Απόφασης,

2. Σύσταση της Επιτροπής Αμεροληψίας και της  Επιτροπής Πιστοποίησης, καθορισμός αρμοδιοτήτων και  υποχρεώσεων τους, Υποβολή στην Επιτροπή Πιστοποίησης αίτηση πιστοποίησης,

3. Υποβολή εντός 3 μηνών από την υποβολή της αίτησης , στην Επιτροπή Πιστοποίησης των παρακάτω δικαιολογητικών:

·         Βεβαίωση  παρακολούθησης  σεμιναρίου από το Οικονομικό Επιμελητήριο πάνω σε θέματα φορολογικής νομοθεσίας , ηθικής και δεοντολογίας και ειδικά θέματα φορολογίας,

·         άδεια  άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού τουλάχιστον Γ’ τάξεως (Ν.2515/1997 και ΠΔ 340/1998),

·         Αντίγραφο  έναρξης  επιτηδεύματος στη ΔΟΥ  με κύρια  δραστηριότητα το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού  για τους ελεύθερους επαγγελματίες και βεβαίωση του εργοδότη απασχόλησης στη  συγκεκριμένη εταιρεία σε σχετικό αντικείμενο για  τους μισθωτούς του  ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,

·         Αντίγραφο Ποινικού  Μητρώου,

·         Φορολογική και Ασφαλιστική   Ενημερότητα,

·         Υπεύθυνη  Δήλωση  γνώσης  Η/Υ και χρήση διαδικτύου καθώς και ύπαρξης κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής ,

·         Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση του Κώδικα Δεοντολογίας τον οποίο και αποδέχεται.

·         Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες Υπεύθυνη  Δήλωση  με την οποία θα βεβαιώνεται, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόντα Κώδικα ότι ασκούντο επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού.

 Με τη λήψη των ανωτέρω δημιουργείται μητρώο Λογιστών Φοροτεχνικών από το Οικονομικό Επιμελητήριο και χορηγείται  αριθμός πιστοποίησης.

Το μητρώο, σύμφωνα με την αριθμ.976/29.6.2010 άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα συνδέεται με  την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για τη χορήγηση της ψηφιακής υπογραφής.

Είναι ασυμβίβαστα με την άσκηση του επαγγέλματος του πιστοποιημένου   Λογιστή - Φοροτεχνικού:

- Η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος  πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού από  υπάλληλους  του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, των ΝΠΔΔ και των Τραπεζών, που έχουν πιστοποιηθεί ως μισθωτοί Λογιστές Φοροτεχνικοί στην υπηρεσία στην οποία εργάζονται,

- Η άσκηση δραστηριότητας πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού για 3 χρόνια από τη συνταξιοδότηση τους υπαλλήλων από του Υπουργείου Οικονομικών και των ΔΟΥ, ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία  αυτοί υπηρέτησαν,

- Η άσκηση δραστηριότητας πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές που ασκούν το ελεγκτικό επάγγελμα,

Έλεγχος και εποπτεία των  πιστοποιημένων Λογιστών Φοροτεχνικών και διαχείριση του Μητρώου.

Οι  πιστοποιημένοι Λογιστές Φοροτεχνικοί ανά τριετία  θα:

- Παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάρια πάνω σε θέματα φορολογικής νομοθεσίας , ηθικής και δεοντολογίας και ειδικά θέματα φορολογίας ,

- Για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας των ανωτέρω Επιτροπών, της οργάνωσης των σεμιναρίων και αυτών της γενικότερης λειτουργίας της πιστοποίησης του Λογιστή Φοροτεχνικού  θα υπάρχει συνδρομή πιστοποίησης το ύψος της  οποίας θα ορίζεται με Υπουργική Απόφαση.

- Υποβάλλουν στην Επιτροπή Πιστοποίησης  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.      Αντίγραφο  έναρξης  επιτηδεύματος στη ΔΟΥ  με κύρια  δραστηριότητα το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού  για τους ελεύθερους επαγγελματίες και βεβαίωση του εργοδότη απασχόλησης στη  συγκεκριμένη εταιρεία σε σχετικό αντικείμενο για  τους μισθωτούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα,

2.      Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου,

3.      Φορολογική και Ασφαλιστική   Ενημερότητα,

4.      Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται ,λαμβάνοντας υπόψη όλες τις κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόντα Κώδικα , ότι ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού.

 

  • Πηγή: site της ΑΚΙΟΕ