Εγκύκλιος αριθμ. 7 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3838/2010(ΦΕΚ Α’ 49)

2010-06-08 10:09

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

& ΕΛΕΓΧΟΥ  

Ταχ. Δ/νση:  Ευαγγελιστρίας 2 

Τ.Κ. 10563, Αθήνα

Πληροφορίες: Δ. Διαμαντίδου

Τηλέφωνο:   210 3741219

e-mail: metanastefsi@ypes.gr

Αθήνα,   27     Μαΐου   2010

Α.Π. Οικ:  12177

 

 

Προς: Περιφέρειες της χώρας

           Δ/νσεις Αλλοδαπών

           και Μετανάστευσης

           (με την παράκληση να

           κοινοποιηθεί άμεσα στους

           ΟΤΑ Α΄ βαθμού χωρικής σας             

           αρμοδιότητας)

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

& ΕΛΕΓΧΟΥ  

Ταχ. Δ/νση:  Ευαγγελιστρίας 2 

Τ.Κ. 10563, Αθήνα

Πληροφορίες: Δ. Διαμαντίδου

Τηλέφωνο:   210 3741219

e-mail: metanastefsi@ypes.gr

 

 

Εγκύκλιος αριθμ. 7

 

   ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3838/2010(ΦΕΚ Α’ 49)

 

Όπως γνωρίζετε  στο ΦΕΚ Α’ 49/2010 δημοσιεύτηκε ο ν.3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις»

Στο νέο νόμο, πέραν των διατάξεων για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και των ρυθμίσεων που αφορούν στην πολιτική συμμετοχή των ομογενών και των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβάνονται και ρυθμίσεις που επιφέρουν τροποποίηση στο ν.3386/2005.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.3838/2010, τροποποιούνται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και  6 του άρθρου 92 του ν.3386/2005 οι οποίες αναφέρονται στη μείωση του ποσού του παραβόλου που απαιτείται για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και στην ανακατανομή των εσόδων που προέρχονται από τα παράβολα, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, από την 24 Μαρτίου 2010,  ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3838/2010, το ποσό του απαιτούμενου παραβόλου για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, μειώνεται από τα εννιακόσια (900) ευρώ στα εξακόσια (600) ευρώ.

Έτσι, για  τα αιτήματα υπαγωγής στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος που υποβάλλονται μετά τη δημοσίευση του νόμου, είτε αυτά υποβάλλονται  βάσει των διατάξεων του πδ 150/2007 είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3731/2008, θα προσκομίζεται παράβολο ποσού ύψους εξακοσίων (600) ευρώ.

Λαμβανομένου υπόψη ότι τα εν λόγω παράβολα δεν συμψηφίζονται με επόμενες ανανεώσεις, εάν τυχόν έχουν υποβληθεί αντίστοιχα  αιτήματα μετά τη δημοσίευση του νόμου και έχουν προσκομισθεί παράβολα ύψους εννιακοσίων (900) ευρώ, αυτά θα πρέπει να επιστραφούν στους δικαιούχους, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα., με ταυτόχρονη ενημέρωσή τους για προσκόμιση παραβόλου, ποσού ύψους εξακοσίων (600) ευρώ.

Με την ευκαιρία σας υπενθυμίζουμε ότι  η παρακράτηση του ποσοστού του 30% επί των εισπραττομένων εσόδων, από τους Δήμους, αφορά στα παράβολα που συνοδεύουν την αίτηση για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών, διάρκειας μέχρις ενός, δύο και τριών ετών, καθώς και στα παράβολα που συνοδεύουν τις αιτήσεις για χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής. Αντιθέτως, τα ποσά που εισπράττονται από τα παράβολα που καταβάλλονται κατά την υποβολή αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος καθώς και για χορήγηση άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας, δεν υπόκεινται στην ως άνω παρακράτηση.

H 16η Διεύθυνση Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων της Γενικής Δ/νσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στην οποία κοινοποιείται η παρούσα,   παρακαλείται για την κατά λόγο αρμοδιότητας,   συμπλήρωση του Αρ. πρωτ. 1120987/ΕΞ./190016/16. 12. 2009 εγγράφου της, με συμπερίληψη των αναφερομένων για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων, στην παρούσα εγκύκλιο.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3838/2010  που αφορούν στην πολιτική συμμετοχή  ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 6/2010 ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου μας.

Στην εν λόγω εγκύκλιο η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου μας, έχει προσαρτηθεί σχετικό παράρτημα στο οποίο αναφέρονται ζητήματα  που άπτονται των αρμοδιοτήτων σας.

Επιπροσθέτως, για την αποφυγή προβλημάτων που ενδεχομένως παρακωλύσουν την εκλογική  διαδικασία,  λαμβανομένου υπόψη ότι η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους λήγει την 30η Αυγούστου του τρέχοντος έτους και προϋπόθεση για την εγγραφή των ενδιαφερομένων σ’ αυτούς αποτελεί η κατοχή ενός εκ των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 14 του υπόψη νόμου, τίτλου διαμονής εν ισχύ, παρακαλούμε για την άμεση εξέταση των εκκρεμών  αιτημάτων που αφορούν στη χορήγηση τίτλων διαμονής οι οποίοι εμπίπτουν στην  αρμοδιότητά σας και παρέχουν στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ήτοι, αιτήματα για χορήγηση,

α) αδειών διαμονής  δεκαετούς διάρκειας

β) αδειών διαμονής  επί μακρόν διαμένοντος (π.δ.150/2006, άρθρο 40 του ν. 3731/2008) .

γ) δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής μελών  οικογένειας Ελλήνων ή πολιτών της Ε.Ε. που έχουν συμπληρώσει πέντε συνεχή έτη νόμιμης διαμονής στη χώρα

δ) δελτίων διαμονής   γονέων  ανήλικων  Ελλήνων πολιτών που έχουν συμπληρώσει πέντε συνεχή έτη νόμιμης  διαμονής στη χώρα

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την άμεση εφαρμογή των αναφερομένων.

 

                                                                                Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                     Θ. ΤΖΑΚΡΗ